Aleksandar M. Filipović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad

PERIODIKA

RELEVANTNOST MEDIJA U FUNKCIJI REAFIRMACIJE BEZBEDNOSNE KULTURE U POLITICI NACIONALNE BEZBEDNOSTI

Predmet ovog rada je da istraži korelativnost i kauzalitete između individualne percepcije i svesti o bezbednosti pojedinaca i nacionalne bezbednosti, uzimajući u obzir i opšte i posebne aspekte koji utiču kako na pojedince, tako i na nacionalnu bezbednost. U ovom teorijskom istraživanju koristili smo metode analize – strukturalne i funkcionalne, sinteze, deskriptivni metod i normativni metod – da pravilno determinišemo faktore koji utiču na poimanje svesti pojedinaca o bezbednosti kako bi oni bili u stanju da pravilno obavljaju svoje funkcije u sistemu i politici nacionalne bezbednosti, da utvrdimo značaj tih faktora, i da onda, u rezultatima, damo određene preporuke za svaki činilac u determinisanom lancu odgovornosti u kreiranju i održavanju neophodnog nivoa bezbednosne svesti. U determinisanju faktora krenuli smo od utvrđivanja dominantne kulturne paradigme, koja je kako ilustrativna za duh vremena i dinamiku ljudskih odnosa, tako i okvir u kome se društvena zbivanja, uključujući i bezbednosna, odvijaju. U okviru promene dominantne kulturne paradigme opisali smo specifičnosti i potencijal masovnih medija, najpre na opštem planu, a zatim i u kontekstu predmeta rada. Kako ljudska motivacija direktno zavisi od stepena zadovoljenja ljudskih potreba, dali smo poseban osvrt na postojeće teorije i ulogu bezbednosti u njima, zaključivši da potrebe za bezbednošću stoje u istoj ravni sa najbazičnijim ljudskim potrebama, Dalje, utvrdivši značaj individualne svesti o bezbednosnoj kulturi za sve nivoe bezbednosti, dali smo elaborirane preporuke o uvođenju bezbednosne kulture u obrazovni sistem Republike Srbije. Na kraju, analizirali smo aktuelnu Strategiju nacionalne bezbednosti Republike Srbije kroz prizmu elemenata koji čine predmet ovog rada.

PERIODIKA

UTICAJ KULTURE „PROBUĐENOSTI“ NA BEZBEDNOST CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Predmet ovog rada je da istraži kauzalitet između evoluirajućih kulturnih modela Zapada i društava Centralne i Istočne Evrope koja su od kraja Hladnog rata prihvatala i emulirala te kulturne modele u cilju što bržih integracija u Zapad. Cilj rada je da pokaže na koji način trenutni liberalni konsenzus i trenutna kulturna paradigma, kultura probuđenosti, utiču na horizontalne i vertikalne aspekte bezbednosti ovih država. Korišćene metode su teorijsko-interpretativna, istorijska metoda, metoda analize primarnih, sekundarnih i tercijarnih izvora, metoda naučne analogije. U radu autori daju preciznu sliku dominantne zapadne kulturne paradigme i političko-bezbednosne aspekte, i njihove refleksije na društva postkomunističkih zemalja, sa detaljnijim osvrtom na primer Ukrajine, koja je zbog kompleksnosti situacije i mnoštva događaja istovremeno najreprezentativniji primer. U zaključnim poglavljima autori proveravaju teorijske teze eminentnih naučnika kroz prizmu razvoja i trenutnog stanja političke, kulturne i bezbednosne situacije u postkomunističkim zemljama, ali i definišu kauzalitete između trenutne kulturne paradigme i stvarnog stanja stvari u predmetnom regionu. Na kraju, autori daju kratak pregled potencijalnih bezbednosnih izazova i pretnji u Centralnoj i Istočnoj Evropi kao rezultat opisanih kulturno-društvenih odnosa i sprega.

ç