Izaberi jezik:

Aleksandar Đokić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

SAVREMENA KOMUNITARISTIČKA POLITIČKA TEORIJA – PRIKAZ JEDNOG SAVREMENOG POLITIKOLOŠKOG STANOVIŠTA

U radu se daje koncizan i pregledan prikaz tzv. komunitarističke političke teorije koja je jedna od dominantnijih sociološko-politikoloških teorija među savremenim teoretičarima. U radu se specifikuje odnos komunitarsitičke teorije prema liberalnoj političkoj teoriji koju nastoji da kritikuje i prevaziđe. U tom kontekstu se tematizuju osnovni pojmovi na kojima počiva komunitaristička teorija kao što su pojmovi opšteg dobra, pozitivnih prava i sopstva. Rad obrađuje pojedinačno i ključne političke spise koji su uticali na formulisanje i razradu komunitarističke teorije i pruža prikaz pojedinačne misli najistaknutijih komunitarističkih mislilaca kao što su Alaster Mekintajer, Čarls Tejlor, Majkl Sandel i Majkl Volcer. U zaključnim napomenama rada se daje kritička ocena teorijskih dometa komunitarističke političke teorije i razmatraju se mogućnosti njene praktične političke aplikacije.

PERIODIKA

DA LI JE SRBIJI STRAN DVODOMNI PARLAMENTARIZAM – SOCIOLOŠKO-POLITIKOLOŠKA ANALIZA

Rad nudi sociološko-politikološku analizu parlamentarnih oblika koji su bili prisutni u novijoj istoriji Srbije (i Jugoslavije), pri čemu se pažnja fokusira na epizode „dvodomnosti“ u našoj parlamentarnoj istoriji, odnosno na analizu pojave dvodomnog parlamenta u našem institucionalnom životu. Pažljivo se analiziraju epizode „dvodomnosti“ u našoj novijoj institucionalnoj istoriji i izvlači se konačan zaključak o (ne)prijemčivosti ovog institucionalnog oblika na konkretnoj društvenoj podlozi srpskoga/jugoslovenskoga društva.

ç