Изабери језик:

Алекса Шкундрић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Београду

ПРИНУДНА ТРУДНОЋА У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

Основна сврха овог чланка јесте истраживање деликта принудне трудноће у међународном кривичном праву. Реч је о питању које у српској науци, осим у оквиру општих радова монографског карактера, до сада није било подробније разматрано. У првом делу рада аутор укратко излаже историјски развој идеје о принудној трудноћи као међународном кривичном делу, те процес њеног укључивања у Римски статут Међународног кривичног суда. Затим се, у централном делу рада, спроводи догматска обрада материјалноправне одредбе о принудној трудноћи, која је у Римском статуту предвиђена као један од облика како злочина против човечности, тако и ратних злочина. Аутор се такође осврће и на однос који ово кривично дело има са кривичним делом геноцида. Коначно, последња целина чланка посвећена је анализи у историјском смислу првој судској пресуди за принудну трудноћу, а коју је донео Међународни кривични суд у случају Ongwen. Аутор закључује да је инкриминација принудне трудноће веома сложена, чиме је умањена њена практична вредност, а што је последица крајње различитих решења по питању трудноће у упоредном праву.