Adrijana Grozdanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Klub za pružanje edukativnih sadržaja deci i omladini sa smetnjama u razvoju - Bela Palanka

PERIODIKA

OBRAZOVANJE KAO FAKTOR SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA - RIZICI PREVREMENOG NAPUŠTANJA ŠKOLSKOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BELA PALANKA

Predmet istraživanja predstavlja osipanje učenika u osnovnoj i srednjoj školi i rano napuštanje školovanja, koji najčešće dovode do socijalnog isključivanja. U radu se razmatra doprinos porodičnih prilika navedenome - obrazovanja roditelja, materijalnog statusa porodice, odnosa i veza među članovima, kao i sredine - školskog okruženja i odnosa u razredu. Takođe, u radu su predstavljene i teškoće (prepreke) sa kojima se deca iz siromašnih domaćinstava sreću u obrazovnom sistemu. Opšti cilj ovog istraživanja je analiza faktora koji dovode do osipanja dece na nivou osnovne i srednje škole. Kao specifični ciljevi mogu se izdvojiti: povezanost porodične sredine i školskog postignuća; socijalno-ekonomski status porodice; obrazovni nivo roditelja, zaposlenost roditelja, stambeni uslovi; struktura porodice - bračni status roditelja, broj dece u porodici, broj članova porodice; ponašanja roditelja prema deci; porodična vaspitna praksa, podsticanje i pomoć deci u učenju, praćenje dečijeg rada i uvid u ponašanje dece u slobodnom vremenu, primena vaspitnih mera, stavovi roditelja prema obrazovanju, saradnja sa školom, uključenost roditelja u školske aktivnosti i izradu domaćih zadataka; odnos među članovima u porodici kroz porodičnu klimu; faktori rizika za nenastavljanje školovanja; ispitati da li su škole dovoljno inkluzivne i da li stvaraju atmosferu prihvatanja među učenicima, te kako to posledično dovodi do napuštanja škole posebno onih koji su zbog drugih razloga (npr. siromaštvo) već u riziku od nenastavljanja školovanja. Siromaštvo, odnosno socijalna i ekonomska deprivacija glavni je uzrok napuštanja škole zbog čega je važno ukazati kako ono dovodi do nenastavljanja školovanja. Socijalno i ekonomski deprivirana deca rastu u sredinama koje su veoma siromašne i na taj način im je smanjena mogućnost intelektualnog stimulisanja (npr. manja mogućnost za upotrebu knjiga i računara). Takođe, siromaštvo često odvraća decu od škole, tako što se rano uključuju u proces rada; povezanost društveno-ekonomskih faktora i školskog postignuća; mesto stanovanja (selo-grad), životni standard porodice, postojanje kulturnih intitucija u sredini.

ç