Изабери језик:
Тема броја

КАПАЦИТЕТИ И СТАНДАРДИ ЕУ

ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА – међународни и европски стандарди и право Србије

Сажетак

У току 2010. године Народна скупштина Републике Србије је ратификовала два значајна међународна до­кумента о заштити културног наслеђа: 1) Конвенцију ОУН о очувању нематеријалног културног наслеђа из 2003. године и 2) Оквирну конвенцију Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво из 2005. године. При томе су дефинисани појам, садржина, карактеристике и улога културног наслеђа уопште, начин, поступак и услови његовог очувања, као и си­стем и органи заштите. На тај начин је постављена обавеза за наше државне органе да доношењем одговарајућих законских прописа што пре инплементирају међународне стандарде у овој области у правни и друштвени систем Републике Србије. Ураду се говори о значају ове две конвенције, о њиховим појединим решењима, као и о систему међународноправне (универзалне и европске) и унутрашњоправне заштите културног наслеђа.

кључне речи:

Референце

  1. Angelo, М., Vesperini, P., Cultural Policies in Europe: A Comparative Approach, Council of Europe, 1998.
  2. Божовић, , Нормативни документи UNESCO, Сарајево, Завод за културу, 1991. Catalogue of documents and publications, UNESCO, Pa­ris, 2005.
  3. Cattaneo, M., Trifoni, J., Velika knjiga UNESCO svjetske baštine, Vara­ždin, Stanek, 2006.
  4. Change in continuity: concept and tools for a cultural approach to deve­lopment, Pres UNESCO, Paris, 2000.
  5. Council of Europe, Handbook of cultural affairs in Europe, Baden-Ba­den, Nomos, 2000.
  6. Culture, trade and globalization, Questions and answers, Paris, UNE­SCO, 2000.
  7. Драгићевић Шешић, М., Јавна и културна политика, социо-културолошки аспекти, Магна агенда, Београд, 2002.
  8. Драгићевић Шешић, М., Стојковић, Б., Култура менаџмент анимација – маркетинг, Clio, Београд, 2000.
  9. Dromgoole, S., The protection of the underwater culture heritage: nati­onal perspectives on light of the UNESCO convention, Leiden, Boston, 2006.
  10. Ђерић, В., Савет Европе, Центар за антиратну акцију, Београд, 2002.
  11. Ђукић Дојчиновић, Б., Транзиционе културне политике конфузије и дилеме, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003.
  12. European perspectives an cultural policy, Paris, UNESCO, 2001.
  13. Глиха, И., Правни положај нематеријалних културних добара, Liber amicorum in honorem Јадранка Црнић, Загреб, 2009.
  14. Holthoff, Ј., Kulturraum Europa, Baden-Baden, Nomos, 2006.
  15. Јанев, И., Статутарно уређење међународних организација, Бео­град, Институт за политичке студије, 2009.
  16. Јанев, И., Односи Југославије са UNESCO-om, Београд, Институт за политичке студије, 2009.
  17. Курчиновић, Ф., Конвенције UNESCO-a из области заштите културног и природног насљеђа, Арс, Цетиње, 1986.
  18. Lenart, V., Education and human rights, Special issue, Hamburg, 2002.
  19. Mayer, F., Arizpe, L., World culture report: 1998. culture, Creativity and markets, Paris, UNESCO, 1998.
  20. Meinhof, H., Trianafyllidon, A., Транскултурална Европа – увод у културну политику у Европи која се мења, Clio, Београд, 2008.
  21. Мунди, С., Културна политика – кратки водич, Савет Европе, Балканкулт, Београд, 2001.
  22. Новић, C., UNESCO конвенције из области културе, Бања Лука, Бесједа, 2010.
  23. Pol, H. van der, Riviere, F., The 2009. UNESCO framework for cultural statistics, Paris, UNESCO, 2009.
  24. Прњат, Б., Културна политика и културни развој, Савремена администрација, Београд, 1986.
  25. Семперини, А., Мултикултурализам, Clio, Београд, 1999.
  26. Спајић Вокаш, В., Кукоч, М., Башић, С., Образовање за људска пра­ва и демокрацију, Загреб, Хрватско повјеренство за UNESCO, 2001.
  27. Стојковић, Б., Културна политика европске интеграције, Институт за европске студије, Београд, 1995.
  28. Суботић, Д., Нови јавни менаџмент, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  29. UNESCO Yearbook on peace and conflict studies, Greenwoods Press, Pa­ris, 1986.
  30. UNESCO: Social and human sciences documentation centre, Paris, UNE­SCO, 2001.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 7.025:341.24 315-335