Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ РАЗНОЛИКОСТИ И МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ

Сажетак

У току 2009. године Народна скупштина Републике Србије је ратификовала Конвенцију ОУН о заштити и унапређењу разноликости културних израза из 2005. године. При томе су дефинисани појам, садржина, карактеристике и улога културне разноликости, културних садржаја, односно културних израза, као и начела, мере и поступак примене културне политике сваке поједине државе, те основи међународне сарадње у заштити, очувању, обезбеђењу и промоцији разноликости културних израза. На тај начин је постављена обавеза за наше државне органе да доношењем одговарајућих законских прописа што пре имплементирају међународне стандарде у овој области у правни и друштвени систем Републике Србије. У раду се говори о значају ове Конвенције, о њеним појединим решењима, као и о систему међународноправне и унутрашњоправне заштите разноликости културних из­раза и мултикултуралности.

 

кључне речи:

Референце

  1. Arts, W., Hagenaars, J., Halman, L., The cultural diversity of European Unity: finding, explanations and reflections from European values study, Leiden, Boston, 2003.
  2. Bowe, H., Kylie, M., Communication across cultures: mutual understan­ding in a global world, Cambridge, 2007.
  3. Божовић, J., Нормативни документи UNESCO, Сарајево, Завод за културу, 1991.
  4. Catalogue of documents and publications, UNESCO, Paris, 2005.
  5. Cattaneo, M., Trifoni, J., Velika knjiga UNESCO svjetske baštine, Vara­ždin, Stanek, 2006.
  6. Change in continuity: concept and tools for a cultural approach to deve­lopment, Pres UNESCO, Paris, 2000.
  7. Чачић Кумпрес, Ј., Култура, етничност, идентитет, Јеленски-Турк, Загреб, 1999.
  8. Драгићевић Шешић, М., Јавна и културна политика, социо-културолошки аспекти, Магна агенда, Београд, 2002.
  9. Драгићевић Шешић, М., Стојковић, Б., Култура -менаџмент анимација маркетинг, Clio, Београд, 2000.
  10. Dromgoole, S., The protection of the underwater culture heritage: na­tional perspectives on light of the UNESCO convention, Leiden, Boston, 2006.
  11. Ђукић Дојчиновић, Б., Транзиционе културне политике конфузије и дилеме, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003.
  12. Ђукић, В., Држава и култура, Студије савремене културне полити­ке, Факултет драмских уметности, Београд, 2010.
  13. Francioni, F., Lenzerini, F., The World heritage convention: a com­mentary, Oxford, 2008.
  14. Гретић, Г., Филозофија и идеја Европе, Наклада Бреза, Загреб, 2008.
  15. Hoffman, B., Art and culture heritage: law, policy and practice, Cam­bridge, 2006.
  16. Јанев, И., Статутарно уређење међународних организација, Бео­град, Институт за политичке студије, 2009.
  17. Јанев, И., Односи Југославије са UNESCO-om, Београд, Институт за политичке студије, 2010.
  18. Кошутић, С., Вујадиновић, Д., Зелена књига о културној политици локалних и регионалних власти у Европи, Балканкулт, Београд, 2004.
  19. Курчиновић, Ф., Конвенције UNESCOa из области заштите културног и природног насљеђа, Арс, Цетиње, 1986.
  20. Lichbach, M.I., Zuckerman, A.S., Comparative politics: rationality, cul­ture and structure, Cambridge, 2006.
  21. Meinhof, U.H., Triandafyllidou, M., Транскултурална Европа увод у културну политику у Европи која се мења, Clio, Београд, 2008.
  22. Мунди, С., Културна политика кратки водич, Савет Европе, Балканкулт, Београд, 2001.
  23. Новић, C., UNESCO конвенције из области културе, Бања Лука, Бесједа, 2010.
  24. Pol, H. van der, Riviere, F., The 2009. UNESCO framework for cultural statistics, Paris, UNESCO, 2009.
  25. Павловић, З., Међународне невладине организације и UNESCO, Сремски Карловци, 1993.
  26. Прњат, Б., Културна политика и културни развој, Савремена администрација, Београд, 1986.
  27. Rigaux, F., EEC competence in the culturalfield, Deventer, Kluwer, 1992.
  28. Семперини, А., Мултикултурализам, Clio, Београд, 1999.
  29. Стојковић, Б., Радојковић, М., Трансверзална студија: културна по­литика и културна разноврсност, Завод за проучаање културног развитка, Београд, 2004.
  30. Tohme, V., Cultural development and environment, UNESCO, Paris, 1992.
  31. UNESCO Yearbook on peace and conflict studies, Greenwoods Press, Pa­ris, 1986.
  32. Вујчић, В., Култура и политика, Политичка култура, Загреб, 2008.
  33. Williams, W.E., Across the frontiers: a story of UNESCO, London, 1948.
  34. World Heritage: Challenges for the Millenium, UNESCO, Paris, 2007.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 316.722(497.1):061.1(100) 351-376