Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА

ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА РОМА У МЕЂУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Сажетак

Роми су увек и свуда, у свим историјским периодима, у целом свету и код нас најугроженија и социјално искључена мањинска заједница према којој је изражен највећи степен дискриминације и етничке дистанце. Ромску националну мањину карактерише просторна гетоизираност, лоши стамбени услови, социјална сегрегација, екстремно сиромаштво, као и изразито високе стопе неписмености и незапослености. Циљ овог рада је да покаже какву и колику заштиту ромских индивидуалних и мањинских права пружају међународноправна документа у оквиру ОУН, Савета Европе, ОЕБС-а и Европске уније. Мада је нормативна регулатива на релативно високом нивоу, остаје проблем њене ефикасније и доследније имплементације у пракси, као и питање у којој мери државе поштују обавезе које су прихватиле.

кључне речи:

Референце

  1. Декларација о правима припадника националних или етничких, верских и језичких мањина, 1992, Internet, http//www.ffzg.hr/hre-edc/dkl-manjine.htm, 16/09/2016.
  2. Ђерић Владимир, „Заштита права Рома на међународном нивоу“, Роми у Србији, Центар за антиратну акцију и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 1998, стр. 65-89.
  3. Ђорђевић Б. Драгољуб, На коњу с лаптопом у бисагама, Прометеј, Нови Сад, Машински факултет, Ниш, 2010.
  4. Ђурић Рајко, Сеобе Рома – Кругови пакла и венац среће, БИГЗ, Београд, 1987.
  5. Ђурић Рајко, „Декада Рома, последњих робова Европе“, Internet, www.emins.org/sr/publikacije/evropa-pls/arhiva/serija3/1011, 16/09/2016.
  6. Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, Инструменти Савета Европе – људска права, Београдски центар за људска права, Београд, 2000.
  7. Јакшић Божидар, Роми у Србији, између наковња сиромаштва и чекића дискриминације, Мостарт, Београд, 2015.
  8. Милардовић Анђелко, Вукић Александар, Мањине у Европи: документи, Институт за миграције и народности, Загреб, 1998, стр. 106.
  9. Мирга Анџеј, Мурз Лех, Роми – Разлике и нетолеранција Рома, Акапит, Београд, 1997.
  10. Митровић Александра, „Положај Рома у друштву“, у Положај мањина у СР Југославији, (приредили: Милош Мацура, Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996, стр. 807-819.
  11. Радушки Нада, „Међународни аспекти регулисања положаја и права националних мањина“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 02/2016, стр. 189-204.
  12. Радушки, Нада, Идентитет и интеграција Рома у Србији, Институт за политичке студије, Београд, 2015.
  13. Симић Ђура, „Школовање и образовање као услов социјалне-друштвене промоције Рома“, у: Положај мањина у Савезној Републици Југославији, (приредили: Милош Мацура, Војислав Становчић), САНУ, Београд, 1996. стр. 833-843.
  14. CERD 1995. UN Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, Internet, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd, 13/08/2016.
  15. Council of Europe Activities Concerning Roma, Gipsies and Travellers, CDMG (94) 15, 1995.
  16. Council of Europe, Recommendation 1203 on Gypsies in Europe,
  17. Council of Europe, European Commision against Racism and Intolerance, Internet, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default-en.asp, 16/09/2016.
  18. EPSCO, An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 – Council Conclusions adopted EPSCO on 19 May 2011.
  19. Novak, Jagoda, „Romska zajednica i međunarodne institucije: tek relativan uspeh zaštite ljudskih i manjinskih prava“, Migracijske i etničke teme, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, br. 04/2004, стр. 403-433.
  20. Official Journal of the European Communities, C 153, 89/C-153/02, Internet, www.eur-lex.europa.eu, 13/08/2016.
  21. Official Journal of the European Communities, C 249, B4-0974/95, Internet, www.eur-lex.europa.eu, 13/08/2016.
  22. Official Journal of the European Communities, L 180, 2000/43/ЕC, Internet, www.eur-lex.europa.eu, 13/08/2016.
  23. Poulton Hugh, “Insiders and Outsiders: the Transnational Minorities-Jews, Armenians,Vlachs and Roma”, International Report, London, 06/1997, стр. 30-41.
  24. Report on the situation of Roma and Sinti in the OSCE Area, OSCE, High Commissioner on National Minorities, The Hague, 2000, Internet, http://www.osce.org./hcnm/42063, 27/09/2016.
  25. Ringold, Dena, Orenstein, Mitchell, Wilkens, Erika, Roma in an Expanding Europe – Breaking the Poverty Circle, Washington World Bank, Vašington, 2003, стр. 2.
  26. The Strasbourg Declaration on Roma, Council of Europe High Level on Roma, Strazbourg, 20 October 2010, CM (2010) 133 final 20.10.2010, Internet, https//search.coe.int, 27/09/2016.
  27. http//www.enoffice.metu.edu.tr/abouten/copenhagen.httm, 16/09/2016.
  28. http://enobserver.com, 13/08/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 341.234(=214.58) 157-174