Изабери језик:
Тема броја

ВОЈСКА, ВОЈНИ ОДНОСИ, ОБЛИЦИ СУКОБА

ВОЈСКА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ ДРУГЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак

Војска подразумева целокупност оружаних снага једне државе. Она првенствено штити државу од спољне агресије, али она штити и унутрашњи уставни поредак. Период од завршетка Другог светског рата 1945. године до распада СФРЈ 1992. године је познат као период друге Југославије. У другој Југославији је успостављен једнопартијски политички систем по угледу на Совјетски савез. Комунистичка партија Југославије (КПЈ) је имала владајући положај, а марксизам је био званична идеологија. Југословенска народна армија (ЈНА) је била изразито политизована и под снажним утицајем КПЈ. Уставне промене крајем шездесетих и почетком седамдесетих година 20. века су донеле крупне промене у карактеру федерације и систему одбране. Те промене су значиле конфедерализацију земље и видно су допринеле каснијем распаду СФРЈ. Нови систем општенародне одбране је донео значајну децентрализацију државе и много већу улогу република и покрајина у пословима одбране. Формирани су национални тј. републички и покрајински штабови и јединице територијалне одбране. Територијална одбрана је уз ЈНА била равноправна компонента оружаних снага. Ове промене су донеле велики ризик јер су практично формиране републичке и покрајинске војске које могу бити претња безбедности земље у случају међунационалних сукоба. ЈНА је имала високу аутономију у друштву и деловала је као прилично затворена социјална група. Она је као вишенационална народна војска била припремана за општенародну одбрану земље од спољног непријатеља, тако да је неспремна дочекала изазове међунационалних сукоба и грађанског рата. Ипак, ЈНА је почетком деведесетих година 20. века одиграла значајну улогу као снага која је настојала да смири тензије, заштити угрожено становништво и допринесе мирном разрешењу кризе.

кључне речи:

Референце

  • Bebler, Anton. 1977. Marksizam i vojništvo. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
  • Bebler, Anton. 1985. „Razvitak jugoslavenske vojne doktrine”. Politička misao 22 (4): 123-141. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.
  • Bjelajac, Mile. 2010. Diplomatija i vojska. Beograd: Medija centar Odbrana, Akademija za diplomatiju i bezbednost.
  • Fuletić, Đuro. 1996. „Vojska u političkom sistemu Savezne Republike Jugoslavije”. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.
  • Gostović, Dragan i Sava Savić. 2011. „Klasifikacija poslova izvršne vlasti.” Pravni život 545 (5-6): 71-86.
  • Gostović, Dragan. 2020. „Marksističko shvatanje o vojsci u političkom sistemu.” U Savremeni ekološki, društveni, politički i ekonomski izazovi, ur. Sanja Mrazovac Kurilić, Ljiljana Nikolić Bujanović i Miša Stojadinović, 236-245. Beograd: Univerzitet Union – Nikola Tesla.
  • Grupa autora. 1981. Politički rad u JNA 1945-1980. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
  • Grupa autora. 1979. KPJ-SKJ u izgradnji oružanih snaga i ONO. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
  • Hadžić, Miroslav. 2001. „Manjak pretpostavki za demokratsku kontrolu Vojske Jugoslavije”. U Demokratska kontrola vojske i policije u SR Jugoslaviji, prir. Miroslav Hadžić, 63-98. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku.
  • Ibrahimpašić, Mensur. 1979. „Oružane snage i politički sistem”. U KPJ-SKJ u izgradnji oružanih snaga i ONO, ur. Veljko Miladinović, 127-150. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
  • Jeftić, Zoran, Miroslav Mladenović, i Vanja Rokvić. 2014. Osnove civilno-vojnih odnosa. Beograd: Fakultet bezbednosti.
  • Marijan, Davor. 2015. „Jugoslavenska narodna armija i vjerske zajednice – prilog istraživanju”. Croatica Christiana periodica 76: 171-198. Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet.
  • Miljanić, Dušan, Radovan Radinović, Nikola Anić, Slavko Mrkić, Dušan Vilić, i Marko Trbović. 1987. Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita SFRJ I. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Mladenović, Miroslav, Željko Ivaniš, i Vanja Rokvić. 2011. Razvoj institucija i izgradnja političkog sistema Srbije. Beograd: Fakultet bezbednosti.
  • Nikolić, Drago. 1981. „Razvoj političkih organa u JNA”. U Politički rad u JNA 1945-1980, ur. Rahmija Kadenić, 211-302. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
  • Nikolić, Kosta, Nikola Žutić, Momčilo Pavlović, i Zorica Špadijer. 2009. Istorija 3/4 udžbenik za gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Simeunović, Dragan. 2009. Uvod u političku teoriju. Beograd: Institut za političke studije.
  • Tatalović, Siniša. 1997. „Civilno-vojni odnosi”. Politička misao 34 (2): 61-82. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.
  • Todorić, Slobodan, Miroslav Mladenović, i Dragan Gostović. 2001. Politički sistem. Beograd: Vojna akademija.
  • Vjatr, Ježi. 1987. Sociologija vojske. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar.
периодика Национални интерес 2/2021 2/2021 УДК 355.1:321(497.1)“1945/1992“ 41-62