Изабери језик:
Тема броја

ВОЈСКА, ВОЈНИ ОДНОСИ, ОБЛИЦИ СУКОБА

ВОЈНO НЕСВРСТАВАЊЕ ПОЈАМ, РАЗВОЈ, ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

Појам војног несврставања, војне несврстаности има своје корене у правном институту неутралности, чији је саставни део војна неутралност. Како би се избегле терминолошке недоумице аутор дефинише појмове неутралност, неутрализација, несврстаност, војна неутралност, војна несврстаност. Да би се избегло погрешно тумачење и мешање појма војна неутралност која подразумева права и обавезе, аутор износи мишљење да је прихватљивији и прецизнији термин војно несврставање и доктринарно то доказује. Рад указује на друштвене околности и моменте у међународним односима и развоју међународног права који су утицали на настанак неутралности. Неутралност у савременим међународним односима постаје концепт који захтева реформу и отвара перспективу војној несврстаности. Многе државе које су прогласиле неутралност, све више тај концепт усмеравају искључиво на војну несврстаност. Измењене околности мултилатералног светског поретка приморавају чак и неутралне државе да се одрекну свог положаја неучествовања у оружаним сукобима и да се окрену положају нечланства у војно-политичким савезима. Војно несврставање није могуће примењивати повремено или делимично, зато рад указује на неке предности, али и мане овог положаја у међународним односима.

кључне речи:

Референце

  • Аврамов, Смиља и  Миленко Крећа. 2003. Међународно јавно право, Београд: Савремена администрација. (Аврамов и Крећа 2003)
  • Вујаклија, Милан.1980. Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета. (Вујаклија 1980)
  • Вучинић, Зоран. 2009. Право одбране. Београд: Факултет безбедности, Службени гласник. (Вучинић 2009)
  • Гаћиновић, Радослав. 2020. „Грађански рат као облик угрожавања капацитета система безбедности државе.“ Српска политичка мисао. број 2/2020. год. 27. vol. 68 стр. 165-182. DOI: https://doi.org/10.22182/spm.6822020.7 (Гаћиновић 2020)
  • Дашић, Давид. 2015. Историја дипломатије. Београд: Институт за међународну политику и привреду. (Дашић 2015)
  • Закон о одбрани [ЗО], „Службени гласник Републике Србије”, бр. 116/2007, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон., 10/2015, 36/2018. (ЗО 2018)
  • Јовановић, Милош. 2019. „Не­у­трал­ност У XXI ве­ку: ана­хрон или са­вре­мен кон­цепт?“ Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 4/2019: 1207-1232. Београд. doi:10.5937/zrpfns52-24811 (Јовановић 2019)
  • Конвенција о правима и дужностима неутралних сила и лица у случају рата на мору 1907, Извори међународног хуманитарног права, Југословеснки црвени крст, Београд, 2002. (XIII Хашка конвенција 1907)
  • Конвенција о правима и дужностима нутралних сила и лица у случају рата на копну (V Хашка конвенција), 1907, Извори међународног хуманитарног права, Југословеснки црвени крст, Београд, 2002. (V Хашка конвенција 1907)
  • Кривокапић, Борис. 2010. Енциклопедијски речник међунардоног права и међунардоних односа. Београд: Службени гласник. (Кривокапић 2010)
  • Петковић, Ранко. 1982. Теоријски појмови неутралности. Београд: Издавачка радна организација “Рад”. (Петковић 1982).
  • Петров, Владан, и Марко Станковић. 2020. Уставно право. Београд: Правни факултет. (Петров и Станковић 2020)
  • Потемкин, В. П. 1945. Историја дипломатије. Београд: Државни издавачки завод Југославије. (Потемкин 1985)
  • Стојановић, Игор. 2015. „Политичка неутралност и савремена држава у токовима глобализације“ Политичка ревија, Година (XXVII) XIV, vol. 5 Бр. 3: 191-208. (Стојановић 2015)
  • Boczek, Bolesslaw A. 1969. „Permanent Neutrality and Collective Security: The Case of Switzerland and the United Nations Sanctions against Southern Rhodesia.“  Case Western Reserve Journal of International Law. Volume.1 Issue 2: 75-104. Cleveland, Ohio: Case Western Reserve University School оf Law.
  • Constitution оf Turkmenistan, of May 18, 1992 No. 691-XII, https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=2376. (Constitution оf Turkmenistan 1992)
  • De Madariaga, Isabel. 1962.  Britain, Russia, аnd The Armed Neutrality оf 1780, New Haven: Yale University Press. (De Madariaga 1962)
  • Dreyer, Јohn, и Neal G. Jesse, 2014. “Swiss Neutrality Examined: Model, Exception or Both?”, Vol. 15, No. 3.: pp. 60–83, Journal of Military and Strategic Studies. (Dreyer and Jesse  2014)
  • Đurašinović Radojević, Dragana. 2016. „Švajcarska „Oružana neutralnost”“. u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan Korać, str. 52-76, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hanns Seidel Stiftung – Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru. (Ђурашиновић Радојевић 2016)
  • Etzold, Tobias, and Christian Opitz. 2015. „Between Military Non-Alignment and Integration, Finland and Sweden in Search of a New Security Strategy“. Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs, доступно на: https://www.swp-berlin.org/en/publication/new-security-strategy-for-finland-and-sweden/. (Etzold and Opitz 2015)
  • Jončić, Miloš i Vladimir Trapara. 2012. „Put za rešavanje sukoba – uporedna analiza zamrznutih sukoba na prostoru OEBS“. Međunarodni problemi, vol. LXIV, no. 3: 275 – 302. doi: 10.2298/MEDJP1203275T. (Јончић и Трапара 2012).
  • Jončić, Miloš, и Aleksandar Jazić. 2014. „The New World Order between unipolarism and multipolarism.“ u  The Old and the New World Order – between European integration and the historical bоrdenrs: Prospects and challenges for Europe of 21st century, ed. Duško Dimitrijević, pp. 287 – 301. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Hanns Seidel fondacija. (Јончић и Јазић 2014)
  • Jončić, Miloš. 2016. „Geneza neutralnosti u izvorima međunarodnog prava“, u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan Korać, str. 11-27, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hanns Seidel Stiftung – Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru. (Јончић 2016)
  • Jončić, Miloš. 2020. „Nedržavni akteri u međunarodnom humanitarnom pravu“, u Nedržavni akteri u međunarodnom pravu, ur. Mihajlo Vučić. 79-119. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu. (Јончић 2020)
  • Milosavljević, Branislav. 2016. „Ograničenja vojne neutralnosti Republike Srbije“. u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan Korać, str. 149-161, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hanns Seidel Stiftung – Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru. (Милосављевић 2016)
  • Müller, Leos. 2019. Neutrality in World History. New York/London: Routledge. (Müller 2019)
  • North Atlantic Treaty Organization [NATO], Partnership Interoperability Initiative. 03 Nov. 2020 Последњи приступ  10. април. 2021. https://www.nato.int/cps/em/natohq/topics_132726.htm (НАТО 2020)
  • North Atlantic Treaty Organization [NATO], Relations with Sweden. 06 Apr. 2021. Последњи приступ  10. април. 2021.  https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52535.htm (НАТО 2021)
  • Novaković, Igor S. 2016. „Politika neutralnosti u Evropi od kraja Drugog svetskog rata do danas kao „cena” za status stalne neutralnosti: značaj za Srbiju.“ u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan T. Korać, str. 11-27, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hanns Seidel Stiftung – Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru. (Новаковић 2016).
  • Novaković, Igor. 2011. „Koncept neutralne države”  Međunarodna politika, God. LXII, br. 1141: 5–20. Beograd: Институт за међународну политику и привреду. (Новаковић 2011)
  • Radman, Gordan Grlić. 2002. „Neutralnost Švicarske i njezino članstvo u UN-u“. Politička misao, Vol XXXIX, br. 3: 145–162. Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (Radman 2002)
  • Resolutions Adopted by The General Assembly, A/RES/50/80, [Permanent neutrality of Turkmenistan], 11 January 1996, https://undocs.org/en/A/RES/50/80 (Resolutions UN A/RES/50/80)
  • Spillmann, Kurt R. 1987. „Beyond Soldiers and Arms: The Swiss Model of Comprehensive Security Policy“ Stability and Change: Assessing Europe’s Neutrals”, The Woodrow Wilson Center Washington D.C., November 19 to 21, 1986. (Spillmann 1987, 6)
  • Stein, Georg E J. 1990. „Total defense: A comparative overview of the security policies of Switzerland and Austria.“ Defense Analysis, 6:1, 17-33, DOI: 10.1080/07430179008405428. (Stein 1990)
  • Sundelius, Bengt. 1990. „Sweden: Secure Neutrality” The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 512: 116-124, http://www.jstor.org/stable/1046891
  • Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 200 [TEU], Official Journal of the European Union C 306, 17.12.2007, p. 1–271. (TEU 2007).
  • Treaty on European Union [TEU], OJ C 191, 29.7.1992, p. 1–112. (TEU 1992)
  • Vattel Emmerich de. 1758. The Law of Nations or the Principles of Natural Law, Book 3, Chapter 7, http://www.lonang.com/exlibris/vattel/vatt-307.htm. (Vattel 1758)
  • Vuković, Nebojša. 2016. „Geostrategijski aspekti Bezbednosno-odbrambenih opcija Srbije“. u Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, ur. Srđan Korać, str. 162-187, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu; Hanns Seidel Stiftung – Kancelarija za Srbiju i za Crnu Goru. (Вуковић 2016)
  • Wehmeier, Sally. Ed. 2000. Оxford Advanced Learner’s Dictionary. New York: Oxford University Press (Оxford Dictionary 2000).
периодика Национални интерес 2/2021 2/2021 УДК 355.02:341.35 9-40