Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

VJAČESLAV KUZNJECOV – TVORAC GEOKULTURNE PARADIGME I UTEMELJIVAČ SOCIOLOGIJE KULTURE MIRA

Sažetak

Autor u radu razmatra doprinos savremenog ruskog sociolo­ga Vječeslava Kuznjecova teorijskom utemeljenju geokulturne para­digme u savremenoj nauci, kao i razvoju sociologije kulture mira u sistemu socioloških nauka. U radu se najpre daje pregledan prikaz stanja i tendencija iz istorije razvoja sociologije u Rusiji, sa posebnim osvrtom na značaj njene sociološke tradicije. Potom se ukazuje na ključne oblasti primenjenih sociologija u kojima danas deluju sociolozi u Rusiji. Nakon toga, izložen je najpre prikaz profesionalne bibliografije V. Kuznjecova, a zatim su predstavljene osnovne odrednice njegove paradigmatske teorijske koncepcije. Na kraju, autor poentira značaj dela ovog ruskog sociologa, posebno sa stanovišta konstituisanja i razvoja sociologije bezbednosti i sociologije kulture mira u sistemu savremenih nauka.

Ključne reči:

Reference

  1. Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследова­ние становления геокультурной теории безопасности. В 3 т.
  2. Т. 1. Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М., 2008.
  3. Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Учебное пособие. М., 2008.
  4. Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
  5. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие. М., 2007.
  6. Социология социальной сферы: Учебное пособие / Под ред.
  7. М.М. Акулич, В.Н. Кузнецова. М., 2007.
  8. Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007.
  9. Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века / Коллектив авт.; Ред.сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2006.
  10. Кузнецов В.Н. Социология мироустройства XXI века (Проекта России): тра­диции и новизна. М., 2007.
  11. Kuznetzov V.­ Foundations of Geoculture. Sociology of Geocultural Dynamics of Security in World 21: Culture Network. Moscow, 2006. = Кузнецов В.Н. Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура Сеть / РАН. Ин-т соц.-политисслед. М., 2006. 436 с. На англ. яз.
  12. Безопасность России в XXI веке/ Руководитель Межвед. н.-и. проекта и авт. статей В.Н. Кузнецов. М., 2006.
  13. Безопасность Евразии 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник/ Автор Идеи и Концепции, руководитель проекта, автор статей В.Н. Кузнецов. М., 2006.
  14. Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2008 УДК: 316.2Kuznecov V. 271-286
ç