Изабери језик:
Тема броја

СРПСКИ ЧИНИЛАЦ У ИСТОРИЈСКИМ И САВРЕМЕНИМ ДРУШТВЕНИМ ПРОЦЕСИМА

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РАЗВОЈ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

Правци развоја стратегије националне безбедности увек су по правилу усклађени са виталним националним интересима и модерним тековинама друштва, који су прожети савременим изазовима, ризицима и претњама и расположивим инструментима моћи. Свеобухватно увођење вештачке интелигенције у систем функционисања државе кроз различите области примене имаће значајан утицај на будући развој друштва. Методологија и динамика имплементације зависиће свакако од потреба и могућности државе. Циљ овог истраживања је да анализира могућности вештачке интелигенције у домену одбране, актуелизује тему и приближи стручној јавности. Основна теза овог рада говори да је разматрање могућности примене вештачке интелигенције у будућем развоју система националне безбедности потребно дефинисати у стратешким документима државе. Основна чињеница која иде у прилог тези је све већи утицај вештачке интелигенције на развој аутономних оружаних система, као и измењена физиономија савремених оружаних сукоба.

Начин живота какав данас познајемо инхерентно се ослања на високу технологију, што недвосмислено наглашава потребу за разматрањем важних аспеката употребе вештачке интелигенције. Ово је посебно важно са аспекта приближавања ове револуционарне технологије обичном човеку који од ње очекује оптимизацију и унапређење окружења у којем живи и ствара. Свака технологија која има потенцијал да конкурише људској моћи у процесу одлучивања мора се детаљно разматрати и друштвено прихватати у оквирима који не угрожавају универзална људска права. Широка прихватљивост вештачке интелигенције представља неопходан услов за њену примену у стратегији националне безбедности. Претходно наведена чињеница поставља се велики изазов за будуће креаторе политике, који морају балансирати између етичких и функционалних аспеката улоге вештачке интелигенције у нормативно-правном и безбедносном домену.

Разматрање употребе вештачке интелигенције у систему националне безбедности и одбране је од кључног значаја за државу. Напредак вештачке интелигенције значајно ће утицати утиче на развој технолошко-техничких могућности државе. Имплементацијом нових способности у систем одбране вештачка интелигенција ће бити значајно средство обраћања од малициозних активности потенцијалних непријатеља, али исто тако и средство активног деловања у циљу остварења националних интереса. Међутим, употреба вештачке интелигенције у систему националне безбедности представља изазов пре свега у сфери приватности и етике, што захтева развој строгих протокола и норматива за њену употребу. Анализа великог борја извора потврђује постојање напреднијих аутономних оружаних система, што јасно имплицира перспективу њихове примене у будућим оружаним сукобима. Рад даје приказ где су на примеру две стратегије развоја и употребе вештачке интелигенције јасно виде вектори даљег развоја. Имплементација у систему одбране је од суштинског значаја за обезбеђење супериорности у домену одбране националних интереса.

Вештачка интелигенција представља неизоставан аспект модерног живота што даје још један аргумент за њену употребу у систему националне безбедности и одбране. Реалност у којем државе свој систем националне безбедности заснивају на концепту тоталне одбране имплицира да је нужно следити савремене трендове и развијати аутономне оружане системе. Национална безбедност захтева коришћење најновијих технологија, што нас стимулише да развијамо нове концепте и решења, доприносећи тако глобалној безбедности, а уједно и заштити националних интереса. Иако Република Србија нема могућности да самостално развија вештачку интелигенцију, може активно учествовати у међународним пројектима и имплементира инострана решења. Важно је да се дефинишу циљеви, средства и задаци за све чиниоце безбедности и одбране, како би се имплементирала ова витална технологија. Промовисање друштвеног прихватања вештачке интелигенције, уз поштовање етичких принципа и правних норми, једнако је важно државно питање. Држава треба стратегијски да размишља о остваривању националних интереса и да користи све расположиве ресурсе, пратећи развој својих инструмента моћи и адаптирајући стратегију у складу са савременим концептима.

кључне речи:

Референце

  Branković, Živojin. 2021. „[PARTNER 2021] VOJIN odnedavno sa najmodernijom opremom: Kako je domaćim snagama razvijen Sistem automatizacije centra Vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja – SA cVOJIN.“ TangoSix. https://tangosix.rs/2021/24/11/partner-2021-vojin-od-nedavno-sa-najmodernijom-opremom-kako-je-domacim-snagama-razvijen-sistem-automatizacije-centra-vazdusnog-osmatranja-javljanja-i-navodjenja-sa-cvojin/.

  Čolić, Miro. 2022. „Komparativna analiza koncepta situacione svjesnosti i OODA pretlje“. Strategos, vol. 6, br. 2: 145-175. doi: https://hrcak.srce.hr/287952.

  Čubura, Nikola. 1977. Kibernetika u rukovođenju razvojem oružanih snaga. Beograd: Vojnoizdavački zavod.

  Milosavljević, Milan. 2015. Veštačka inteligencija. Beograd: Univerzitet Singidunum.

  Dombrowski, Peter. 2015. “America’s Third Offset Strategy: New Military Technologies and Implications for the Asia Pacific. S. Rajaratnam School of International Studies. https://www.files.ethz.ch/isn/191706/PR150608Americas-Third-Offset-Strategy.pdf.

  Government of the Republic of Serbia, Defense strategy of the Republic of Serbia 94/2019-4, December 27, 2019, https://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/2021/Prilog4-StrategijaOdbraneRS-ENG.pdf, last accessed 14 October 2023.

  Government of the Republic of Serbia, Resolution of the National Assembly on the protection of sovereignty, territorial integrity and constitutional order of the Republic of Serbia 125/2007-3, December 26, 2007, https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/rezolucija/2007/125/1/reg, last accessed 14 October 2023.

  Government of the Republic of Serbia, Strategy for the Development of Artificial Intelligence in the Republic of Serbia for the period 2020-2025 96/2019-5, December 31, 2019, https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/437310/strategy_artificial_intelligence-condensed261219_2.docx, last accessed 17 October 2023.

  Hammond, Grant T. 2001. The Mind of War, John Boyd and American Security. Washington DC: Smithsonian Books.

  Hillner, Eric P. 2019. “The Third Offset Strategy and the Army modernization priorities”. Center for Army Lessons Learned. https://usacac.army.mil/sites/default/files/publications/17855.pdf.

  Nowak, Edvard J. 2017. „The Aircraft Carrier’s Relevancy in Future Conflicts.” Master’s Thesis. Marine Corps University Quantico: United States Marine Corps, Command and Staff College.

  Osinga, Frans P.B. 2006. Science, Strategy and War: The Strategic Theory of John Boyd. Amsterdam: Routledge.

  Podvig, Pavel. 2002. “History and the Current Status of the Russian Early-Warning System”. Science and Global Security, 10(1): 21-60.

  Russell, Stuart, and Peter Norvig. 2010. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third Edition. London: Pearson Education.

  Scharre, Paul. 2019. Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War., New York: W. W. Norton & Company.

  Sheikh, Haroon, Corien Prins and Erik Schrijvers. 2023. “AI as a System Technology.” In Mission AI. Cham: Research for Policy. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21448-6_4.

  Solomonoff, Raymond J. 1956. “An Inductive Inference Machine”. IRE Convention Record, Section on Information Theory. 56–62.

  Taddeo, Mariarosaria and Alexander Blanchard. 2022. “A Comparative Analysis of the Definitions of Autonomous Weapons”. Sci Eng Ethics 28, 37. https://doi.org/10.1007/s11948-022-00392-3.

  Tay, Shu Ing, Lee Te Chuan, A. H. Nor Aziati and Ahmad Nur Aizat AhmadAhmad. 2018. “An Overview of Industry 4.0: Definition, Components, and Government Initiatives”. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Vol. 10, 14-Special Issue, 10.

  Turing, Alan M. 1950. “Computing machinery and intelligence”. Mind Vol. 59, No. 236: 433-460. doi: http://www.jstor.org/stable/2251299.

  United Kingdom Ministry of Defense [UK MoD], Defence artificial intelligence strategy, June 15, 2022, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/62a7543ee90e070396c9f7d2/Defence_Artificial_Intelligence_Strategy.pdf, last accessed 18 October 2023.

  Wiener, Norbert. 1965. Cybernetics, Second Edition: or the Control and Communication in the Animal and the Machine. Massachusetts: The MIT Press.

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 2/2024 2/2024 УДК 316.48(100) 53-75