Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И АНАЛИЗЕ

ВЕРСКИ РАТОВИ У XXI ВЕКУ? – ПРОМАШАЈИ ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ

Сажетак

Најважнији задатaк политичке науке je утврђивање слабости које могу да доведу до разградње политичког поретка. Ратови су сигурно најважнији изазови са којим се политички поретци сусрећу. Предвидети могуће ратове je зато најважнији задатак политичке науке. Предвидети ра­тове значи утврдити шта их може изазвати. Општи став политичке науке јесте да ратове не могу изазвати религије, јер су религије у стању одумирања. Овај текст показује да je тај став политичких наука погрешан. Религије нису у стању одумирања, напротив свуда се oceћa њихово оживљавање. Самим тим оживљене религије постају једaн од најважнијих извора политике. Како религије садрже и значајне конфликтне капацитете постоји могућност дa најважнији узроци ратова у 21. веку буду религије. Тачније да се у овом столећу суочимо са верским ратовима.

кључне речи:

Референце

  1. Alexandre Del Valle, Guerres Contre l’Europe, Bosnie-Kosovo-Tchetchenie, Edition des Syrtes, Paris, 2000.
  2. Алексис де Токвил, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2002.
  3. Бхагавад-Гита каква јесте, Гаруда, Загреб, б.г.
  4. Вијести онлине
  5. Душан Симић, Ганди, Народна књига, Београд, 1984.
  6. Ian Innerhofer, „A Short Portrait of the Development of the ‘Political Science of Religion’ in the German-speaking Countries“, Политикологија религије, 1/2008, вол. 2
  7. Jean-Pierre Peroncel-Hugoz, Le radeau de Mahomet, Lieu Commun, Paris, 1983.
  8. Miroljub Jevtic, „Political Science and Religion”, Политикологија религије, бр. 1/2007 .
  9. Мирољуб Јевтић, “Position of President and Religion wit­hin Political System of USA, Политикологија религије, бр. 2/2007, вол. 1.
  10. Мирољуб Јевтић, „Верско и етничко у политичком жи­воту Србије 19 века“, Српска политичка мисао, бр. 3-4/2006.
  11. Miroljub Jevtic, “Confessional Element of Interethnic Con­flict in Yougoslavia”, On Religion in the Balkans, edited by Dragoljub Djordjevic, YUNIR and Ivan Hadjiski, Nis and Sofia, 2013.
  12. Мирољуб Јевтић, „Политкоректност и екстремизам“, Свободнаја мисл, бр. 7-8/2006 (1569) Москва
  13. Мирољуб Јевтић, „Мултикултурно друштво и религија“, Српска политичка мисао, бр. 3/2011.
  14. Неда Валчић-Лазовић, „Демократија je промашила циљ“, НИН, 30.4.2009.
  15. Olivier Roy, The failure of political Islam, Harvard Univer­sity Press, Cambridge, Mass., 1994.
  16. Paul-Henri Thiry, Baron d’Holbach, Christianisme dévoilé, Paris, 2006.
  17. Самјел Хантингтон, Сукоб цивилизација и преобликивање светског поретка, ЦИД, Подгорица, 2000.
  18. The Network of Terrorism, produced by the U.S. Depart­ment of State, s. a.
  19. Тони Блер, „Убијање у име Бога је трагедија“, Данас, 30. 1. 2014. Београд. http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/ubijanje_и_ime_boga_je_tragedija.12.html?news_id=275356 (Доступно 4.2.2014.)
  20. Steven Kettell, “Has Political Science Ignored Religion?”, PS: Political Science & Politics, 45, бр. 01/2012.
  21. Френсис Фукујама, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, 1997.
  22. https: //www.ipsa.org/history/prologue
  23. http://www.ipsa.org/researchcommittees/aboutrc
  24. http://www.ipsa.org/research-committees/rclist/RC43
  25. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11559451
  26. http://en.wikipedia.Org/wiki/Tony_Blair#Education

   

периодика Национални интерес 2/2014 УДК 2-76“20“ 177-197