Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ, ПОЛИТИКЕ МЕДИЈА И ПОЛИТИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ

УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ НА ОСТВАРИВАЊУ НАЦИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

У процесу обликовања националних интереса који су од политичко-стратегијског значаја за државу, преплићу се политички, економски, идеолошки, војни, културни и други промењиви и непромењиви чиниоци. Њихово остваривање води државу у контакте са другим државама, при којима могу настати сукоби уколико се један или више интереса једне државе косе са интересима и циљевима друге државе. Државе организују заштиту интереса кроз систем националне безбедности. Рационално и реално одређивање националних интереса, а исто тако и механизама заштите, важни су елементи стабилности државе и међународне заједнице. Циљ рада је да укаже на императивну потребу изградње модерног капацитета система националне безбедности. У процесу модернизације националне безбедности, користећи компаративне методе, анализе садржаја и друге релевантне методе, уочено је да у парадигми политичко-безбедносне изградње безбедности државе лежи критична потреба државе да поседује ефикасну војску, као један од елемената једначине националне безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Буџак Горан, Ракић Миле, „Одрживост институционалних капацитета Републике Србије у условима глобализације“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд,  бр. 3/2015.
  2. Доктрина Војске Србије,  Службени гласник РС, бр. 44/2010.
  3. Доктрина Војске Србије, 2010, Пречишћен текст закључно са изменама из: Службени гласник РС, бр. 104/2009  које су у примени од 01/01/2010.
  4. Јанев Игор, Међународно право и међународни односи, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  5. Ракић Миле, Бериша Хатиџа, „Однос Руске Федерације, САД и НАТО према војној неутралности Републике Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2016.
  6. Ракић Миле, Јовашевић Драган, Изазови демократији, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  7. Симић Милосав, Савремени међународни односи и рат, ВИНЦ, Београд, 1988.
  8. Форца Божидар, „Тенденције у развоју војног фактора међународних односа“, Научна изграђеност и чиноиоци војне стратегије, Зборник радова са Симпозијума о војној науци, одржаног 27. и 28. јуна 2001. године, Институт ратне вештине, Београд, 2001, ВИЗ, Београд, 2001.
  9. Nuechterlein E Donald., „United States National Interestsina Restructuret world“, America Recommitet, Lexington: University Press of Kentucki, 1991.

   

периодика Политичка ревија 4/2016 УДК 32+355.02(497.11) 233-249