Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, ПРАВО, ТРАДИЦИЈА

УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ НА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

На Европском простору у поратном периоду (од половине XX века) одвијају се динамичне и веома садржајне промене у свим сферама друштвеног живота. Наиме, вођене су расправе да ли хришћанство као доминантна религија у Европи треба да буде и званична религија Уније или не? Мишљења су била подељена, али је превладао став да је религијско уверење лична ствар сваког појединца, те по том основу право и слобода свакога да промени своје религијско уверење. Сигурно да су креатори европског модела удруживања држава имали у виду значај религијске толеранције и слободног избора верујућих као битног фактора мирног и стабилног развоја на простору Европске Уније.

кључне речи:

Референце

  1. Abe W. Ata, Adjustment and Complications of Catholic and Inter-faith Intermarri­ages, Политикологија религије, бр.2/2007. година 1
  2. Александар Новаковић, Милена Пешић, Мултикултуларизам и индивидулана права, Српска политичка мисао, бр 1/2010.
  3. Милан Радуловић, Однос државе и верских заједница у Србији у другој половини 20. века, Нова српска политичка мисао, Анализе, Год. 1, бр. 4, Београд 2005.
  4. Мирослав Н. Јовановић, Колико Европској унији треба Србија и колико Србија треба Европској унији, Нова српска политичка мисао, бр. 2. Београд стр. 77-97.
  5. Мирољуб Јевтић, Утицај вере на уједињавање старог континента, Српска по­литичка мисао, бр. 4. Београд 2008, стр. 87.
  6. Мирољуб Јевтић, Political Science and Religion, Политиколоигја религије, бр. 1/2007. година 1
  7. Мирољуб Јевтић, Religion and Relations between Genders, Политикологија религије, бр. 1/2008. година 2
  8. Драгослав Кочовић, Социјална политика, ФПН, Београд 2007.
  9. Драгослав Кочовић, Религијска учења – социјалне вредности религијских учења, ФПН, Београд 2010.
  10. Драгослав Кочовић, Социјално осигурање, ФПН, Београд 2005.
  11. Драгослав Кочовић, Развој социјалне политике Југославије, Удружење стручних радника Социјалне заштите Републике Србије, Друго издање, Београд, 2002.
  12. Душан Лакићевић, Социјална политика, Савремена администрација, Бео­град 1991
  13. Дренке Вуковић, Европски социјални модел – континуитет и промене, Београд, 2006,
  14. Драган Лакићевић, Враћање држави благостања, Српска политичка мисао, бр. 1/2010.
  15. Tetsuo Maruyama, Toward the Universal Ethics and Values in the Age of Globa­lization: With Reference to Japanese Religions Compared to Modern Rationa­lism, Политикологија религије, бр. 2/2008.
  16. Друга Павлова посланица Солуњанима, Библија,  Добра вест, Н. Сад 1989.
  17. Зоран Милошевић, Демократија или христократија, Филип Вишњић, Београд 1997.
  18. Зоран Драгишић, Безбедност и вредности, Српска политичка мисао, бр. 4, Београд 2009.
  19. Zoran Matevski, Religious Dialogue and Tolerance Theoretical and Practical Experiences of Differences and Similarities, Политикологија религије, бр. 1/2007. година 1.
  20. Жарко Ристић, Социјална економија, Економски факултет Београд, Београд 2001.
  21. Живојин Ђурић. D. Ortodox Religion in Serbia and Contemporary Neo-libe­ral Economic Policy, Политикологија религије, бр. 1/2007, год. 1
  22. Карлхајнц Дешнер, Политика римских папа у XX веку, књига II, Фонд исти­не, Београд 2005.
  23. Карлхајнц Дешнер, Политика римских папа у XX веку, књига I, Фонд истине, Београд 2004.
  24. Јоhn Rex, Secular Substitutes for Religion in the Modern World, Политикологија религије, бр. 1/2007. год. 1
  25. Мала енциклопедија, Просвета, том I и II, Београд 1986.
  26. Макс Вебер, Протестантска етика и дух капитализма, Веселин Маслеша, Сарајево, 1968.
  27. Мирољуб Јевтић, Глобализација Европе и религија, Српска политичка мисао, бр. 4, Београд 2008.
  28. Мишел Лалман, Историја социолошких идеја од почетка до Вебера, том I, Завод зауџбенике и наставна средства, Београд 2004.
  29. Наталија Перишић, Вредносни аспекти класификација социјалних држава, Социјална мисао, бр. 4. Београд 2009.
  30. Наталија Перишић, Европски социјални модели, ФПН, Београд 2007.
  31. Прва Павлова посланица Коринћанима, Библија, Добра вест, Нови Сад 1989.
  32. Павлова посланица Римљанима, Добра вест, Нови Сад 1989.
  33. Слободанка Недовић, Држава благостања, агенција Драганић, Београд 1995.
  34. Virgilio Aquino Rivas, The Role of the Church in the Politics of Social Transfor­mation: The Paradox of Nihilism, Политикологија религије, бр. 2/2008, го­дина 2
  35. Слободан М Радошевић, Монашка цивилизација, књига II, Центар за геопоетику, Београд 19994.
  36. Сергеј Беук, О бићу и Богу, МБМ-плус, Нови Сад 2007.
  37. Саша Гајић, Однос државе и цркве:нужности и границе политизације, Нова српска политичка мисао, Анализе, Год. 1, бр. 4, Београд 2005.
  38. Устав Европске уније.
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 304:2-67(4-672EU) 267-288