Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКЕ ТЕМЕ - ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА

УТИЦАЈ ОСЕЋАЊА СТРАХА НА НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ СУБЈЕКАТА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА

Сажетак

У раду се разматра утицај осећања страха, примарне људске емоције и главног дела инстинкта за самоодржање, на насилно понашање у међународним односима, из аспекта психолошко-инстинктивистичких и реалистичких теорија међународних односа. Те блиске школе већ деценијама трпе критике због става да је понашање народа и држава неодвојиво од људске природе. С том констатацијом слажу се многи уважени стручњаци за међународне односе, од којих неки сматрају да је осећање страха основни или један од важнијих узрока међународних сукоба. Њихова стајалишта и дефиниције допуњују се у овом раду резултатима савремених истраживања из области социјалне психологије, неурофизиологије и генетике. Скреће се пажња на урођену корелацију осећања страха и осећања мржње, која утичу на формирање човека као насилног бића, због чега он изграђује и системе склоне насиљу. Уочава се да одређене економске, религијске, географске, културолошке, идеолошке и друге различитости између народа, иницирају појаву међусобног неповерења, корена нетрпељивости и насилног понашања. Процес од осећања страха до насилног понашања држава, појашњава се психолошким моделом „фобоцентричне петље“, који ce састоји од два модела „кружне емоционалне реакције“, спојена у фобичној „стимулусној ситуацији“. Истим моделом илуструју се узроци и последице српско-хрватских страхова и нетрпељивости (србофобија и кроатофобија), који су иницирали грађански рат у Хрватској.

кључне речи:

Референце

  1. Адлер, Алфред, Познавање човека, Матица српска, Нови Сад / Просвета, Београд, 1984.
  2. Baumeister, Roy , Human Evil: The Mythical and the True Causes of Violence, IDC Herzliya, Интернет, http://portal.idc.ac.il/en/symposium/hspsp/2010/documents/21-baumeister.pdf, 03/05/2014.
  3. Bull, Hedley, The Anarchical Society, Macmillan, London, 1995.
  4. Српске жртве рата и пораћа на подручју Хрватске и бивше РСК 1990. 1998. године, Документационо информациони центар „Веритас“, Интернет, http://www.veritas.org.rs/srpske-zrtve-rata-i-poraca-na-podrucju-hrvatske-i-bivse-rsk-19901998-godine, 01/08/2015.
  5. Ћирјаковић, Зоран R, „Примена модела димензија националних култура Херта Хофштедеа у истраживању политичког обрасца у Србији: Постоји ли софтвер српског политичког ума?“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2013.
  6. Dozier, Rush W. Jr., Why We Hate, McGraw-Hill Professional, New York, 2003.
  7. Eltinge, LeRoy, Psychology of War, Army Serbice School Press, Forth Leavenworth, Kansas, 1918.
  8. Ерић, Љубомир, Страх од смрти, Просвета, Ниш, 2001.
  9. Frijda, Nico H.; Kuipers, Peter; ter Schure, Elisabeth, „Relations among emotion, appraisal, and emotional action readiness“, Jo­urnal of Personality and Social Psychology, American Psycho logical Association, Vol. 57(2), 1989.
  10. Фројд, Зигмунд, Увод у психоанализу, Космос, Београд, 1961.
  11. Фројд, Сигмунд, Психологија масе и анализа ега: Изабрани списи, Анима/Федон, Београд, 2006.
  12. Fromm, Erich, Anatomija ljudske destruktivnosti, Naprijed, Zagreb, 1975.
  13. Фром, Ерих, Здраво друштво, Рад, Београд, 1983.
  14. Гаћиновић, Радослав, „Стратегија националне безбедности стратешки документ државе“, Национални интерес, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 03/2009.
  15. Greenberg, Jeff; Solomon, Sheldon; Pyszczynski, Tom; Rosenblatt, Abram; Burling, John; Lyon, Deborah; Simon, Linda; Pinel, Eli­zabeth, „Why do people need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering function.“, Journal of Personality and Social Psychology, American Psychological Association, Vol 63. (6), 1992.
  16. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  17. Holsti, Kal, International Politics: A Framework for Analysis, Englewood Cliffs, 1967.
  18. Jervis, Robert, „Cooperation Under the Security Dilemma“, World politics, John Hopkins University Press, Vol. 30, Issue 2, 1978.
  19. Јончић, Владан, „Правни смисао оружаних сукоба у процесу европских интеграција“, Српска политична мисао, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 1/2015.
  20. Judaš, Miloš; Kostović, Ivica, Temelji neuroznanosti, MD, Zagreb, 1997.
  21. Кисинџер, Хенри, Дипломатија, Књига 2, Верзал пресс, Београд, 1999.
  22. Le Bon, Gustave, Psychologie der Massen, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1951.
  23. Лоренц, Конрад, О агресивности, Вук Караџић, Београд, 1970.
  24. Miceli, Maria & Castelfranehi, Cristiano, Expectancy & Emotion, Oxford University Press, 2015.
  25. Miczek, Klaus A., Meyer-Lindenberg, Andreas, Neuroscience of Aggression, Springer-Verlag, Berlin, 2014.
  26. Milgram, Stanley, „Behavioral Study of Obedience”, University of Toledo, Department of Psychology, Интернет, http://homepages.utoledo.edu/mcaruso/social/milgram.pdf, 15/06/2014.
  27. Миливојевић, Зоран, Емоције: Психотерапија и разумевање емоција, Прометеј, Нови Сад, 2000.
  28. Millonas, Mark, Swarms, phase transitions, and collective intelli­gence, Research Gate, Интернет, http://www.researchgate.net/publication/216301125_Swarms_Phase_Transitions_and_Collective_Intelligence, 20/06/2015.
  29. Morgenthau, Hans, Politics among Nations, Knopf, New York, 1978.
  30. Morris, S.; Fristen, K. J.; Büchel C.; Frith, C. D.; Young, A. W.; Calder, A. J.; Dolan, R. J., „A neuromodulatory role for the hu­man amygdala in processing emotional facial expressions“, Brain, Oxford University Press, Vol. 121, No. Part 1, 1998.
  31. Nelson, Randy J., Biology of Aggression, Oxford University Press, Oxford/New York, 2006.
  32. Ниче, Фридрих, С оне стране добра и зла, Графос, Беобрад, 1980.
  33. Nietszche, Friedrich W., Osvit, IRO Rad, Beograd, 1982.
  34. Платон, Држаеа, БИГЗ, Београд, 2002
  35. Reif, А; Rosler, M.; Freitag, C. M.; Schneider, M.; Eujen, A.; Kissling, C.; Wenzler, D.; Jacob C.P.; Retz-Junginger, P.; Thome, J.; Lesch, K.P.; Retz, W., „Nature and nurture predispose to vi­olent behavior: serotonergic genes and adverse childhood envi­ronment“, Neuropsychopharmacology, Clinical and Molecular Psychobiology, Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Würzburg, No. 32, 2007.
  36. Robinson, William Peter, Social Groups and Identities: Developing the Legacy of Henri Tajfel, Routledge, Oxford, 1996.
  37. Рот, Никола, Основи социјалне психологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1989.
  38. Siever, Larry J., „Neurobiology of Aggression and Violence“, The American Journal Of Psychiatry, American Psychiatric Associ­ation, Volume 165, Number 4, 2008.
  39. Симић, Драган P, Наука о безбедности, Службени лист СРЈ / ФПН, Београд, 2002.
  40. Staub, Ervin, The Roots of Evil, Cambridge University Press, 1989.
  41. Sternberg, Robert J.; Sternberg, Karin, The Nature of Hate, Cam­bridge Univeristy Press, Cambridge, 2008.
  42. Стојадиновић, Миша, „Од теорије социјалних конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2009.
  43. Суботић, Момчило, „Србија и српске земље сто година после Великог рата“, Политична ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014.
  44. Tawney, Richard H., Equality, Unwin, London, 1931/1952.
  45. Tellis J.; Bially, J.; Layne, C.; McPherson, M., Measuring Na­tional Power in the Postindustrial Age, RAND, Santa Monica, 2000.
  46. Trotter, Wilfred, Instincts of the Herd in Peace and War, Fisher Unwin, London, 1924.
  47. Тукидид, Повијест Пелопонеског рата, Дерета, Београд, 1991.
  48. Turkington, Carol, The Encyclopedia of the Brain and Brain Disor­ders, Facts On File, New York, 2002.
  49. Висковић, Иво, Спољна политика Југослаеије репетиторијум, Факултет Политичких наука Универзитета у Београду, Београд, 1991.
  50. Збирка психоаналитичких есеја Психоанализа и рат, Норвешко лекарско друштво / Комитет за људска права, Београд, 2001.

   

периодика Национални интерес 2/2015 УДК 159.942.5:327.5 151-178