Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

UTICAJ MASONA NA STVARANJE I POLITIKU SHS

Sažetak

Autor će u radu na osnovu relevantne arhivske građe i do­stupne literature da analizira razvoj slobodnog zidarstva među Srbima i Hrvatima do 1929. godine kao i međuodnos istog sa jačanjem srpsko-hrvatskih političkih veza. Posmatrati će se i pro­blematika stvaranja južnoslovenske države, koncept unutrašnjeg uređenja, njen razvoj i unutrašnji politički sukob te sa pomenutim procesima nastojati da povežu dešavanja među slobodnim zidarima.

Ključne reči:

Reference

  Arhivska građa
  Neobjavljena

  1. Архив Југославије, фонд Ђуре Поповића.
  2. Свеучилишна књижница у Сплиту, легат А. Трумбића.

  Objavljena

  1. Јанковић Д, Кризман Б (1964), Грађа о стварању југославенске државе (1.1­20.12. 1918), Београд, Институт друштвених наука.

  Periodika

  1. Вечерње новости од 18.4 2004 www.новости.рс
  2. Гласник II/1926
  3. Демократија, 709/6.11 1921.
  4. Неимар, II/1923
  5. Обзор, LXIX/1928
  6. Шестар, I/1921

  Memoari

  1. Блажевић Ј, (1978) Тражио сам црвену нит, Загреб, „Загреб“
  2. Прибићевић С, (1990) Диктатура краља Александра, Загреб, Глобус.

  Monografije, rasprave, članci

  1. Банац И, Национано питање у Југославији (поријекло, повијест, политика), Загреб, Глобус, 1988.
  2. Banac I, (Spring 1992) The Fearful Assymetry of War: The Causes and Consequ­ences of Yugoslavia’s Demise, Daedalus, vol.121, no.2, The Exit from Com­munism: 141-174.
  3. Banac I, (Oct.1992) Yugoslavia, The American Historical Review, Vol.97, No.4: 1084 1104.
  4. Вујовић Б, Београд културна ризница, ИДЕА И Војноиздавачки завод Бео­град, 2003.
  5. Гавриловић Д, (2007) У вртлогу национализма, Stylos, Нови Сад.
  6. Гавриловић Д, (2008) Светозар Прибићевић и Стјепан Радић у Сељачко-демократској коалицији, Serbo-Croat Relations in The 20th Century History and Perspectives, Institute for Historical Justice and Reconciliation Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad, Novi Sad: 21-36.
  7. Гавриловић Д, (2010) Политичка активност Светозара Прибићевића у стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, The Shared History, Nations, States and Diasporas of the Former Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation Hague, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje Novi Sad, Sremska Kamenica: 177-194.
  8. Гавриловић Д, (2011) Рад слободних зидара на српско-хрватској сарадњи до почетка Првог светског рата, рад изложен на међународној научној конфе­ренции, “The First World War and Balkan Knot, Belgrade.
  9. Глигоријевић Б, (1970) Демократска странка и политички односи у Краљевини СХС, Београд, Институт за савремену историју.
  10. Матковић Х, (1972) Светозар Прибићевић и Самостална демократска странка до шестојануарске диктатуре, Загреб, Свеучилиште у Загребу, Институт за хрватску повијест.
  11. Maček V, (1957) In The Struggle for Freedom, New York, Pennsylvania State Uni­versity Press.
  12. Мужић И, (2001) Масонство у Хрвата, Сплит, Лаус.
  13. Ненезић З, (1987) Масони у Југославији (1764-1980), Београд, Народна књига.
  14. Николић З, (2010) Масонски симболи у Београду, Београд, Службени гласник.
  15. Полужански Д, (1940) Масарикова Нова Европа, Нова Европа, књ. XXXIII, бр.1, од 26.1. 1940.
  16. Радаковић М, (2011) Народ и нација теоријске школе и правци, Политичка ревија, год.(ХХШ) X, вол.30, бр.4/2011:1-18.
  17. Стојановић Ђ, Гавриловић Д, (2011) Од модерне парадигме вођства ка пост-модерној парадигми вођства, Српска политичка мисао бр.1, год.18, вол.31:11-38.
  18. Стојковић С. Ј, (2001) Слободно зидарство, његов циљ и принципи, његова прошлост и садашњост, Београд, ЛДИЈ.
  19. Шуваковић У, (2010) Друштвене промене и регулисање положаја политичких партија у Краљевини Србији и прве две југословенске државе, Српска политичка мисао, бр.3/2010, год.17, вол. 29: 317-332.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2012 УДК 061.236.6:32(497.1) 403-422
ç