Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ КУЛТУРЕ „ПРОБУЂЕНОСТИ“ НА БЕЗБЕДНОСТ ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Сажетак

Предмет овог рада је да истражи каузалитет између еволуирајућих културних модела Запада и друштава Централне и Источне Европе која су од краја Хладног рата прихватала и емулирала те културне моделе у циљу што бржих интеграција у Запад. Циљ рада је да покаже на који начин тренутни либерални консензус и тренутна културна парадигма, култура пробуђености, утичу на хоризонталне и вертикалне аспекте безбедности ових држава. Коришћене методе су теоријско-интерпретативна, историјска метода, метода анализе примарних, секундарних и терцијарних извора, метода научне аналогије. У раду аутори дају прецизну слику доминантне западне културне парадигме и политичко-безбедносне аспекте, и њихове рефлексије на друштва посткомунистичких земаља, са детаљнијим освртом на пример Украјине, која је због комплексности ситуације и мноштва догађаја истовремено најрепрезентативнији пример. У закључним поглављима аутори проверавају теоријске тезе еминентних научника кроз призму развоја и тренутног стања политичке, културне и безбедносне ситуације у посткомунистичким земљама, али и дефинишу каузалитете између тренутне културне парадигме и стварног стања ствари у предметном региону. На крају, аутори дају кратак преглед потенцијалних безбедносних изазова и претњи у Централној и Источној Европи као резултат описаних културно-друштвених односа и спрега.

кључне речи:

Референце

  • Бјелајац, Жељко. 2014. „Алијенација човека у ери научнотехнолошког развоја као узрок пораста и разноликости организованог криминалитета“, Култура полиса, XI (2014), 25: 385-396.
  • Bjelajac, Željko. 2016. „Islamska država – između mita i stvarnosti“, Međunarodni problemi, 1/2016: 54-71.
  • Bjelajac, Željko. 2017. Bezbednosna kultura – Umeće življenja, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.
  • Бјелајац Жељко и Филиповић Александар. 2018. „Предговор“, у: „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва“, ур. Жељко Бјелајац и Александар Филиповић, посебно издање, Култура Полиса, 7-8.
  • Деспотовић, Љубиша. 2018. „Кинеска дискретна геополитичка трансгресија ка Балкану и безбедносни идентитет Србије“, Политика националне безбедности, 2/2018, 31-40.
  • Картје, Рајмон. 1951. Ратне тајне откривене на суђењу у Нирнбергу, Београд: ИП ФНРЈ – Међународни проблеми.
  • Krastev, Ivan and Holmes, Stephen. 2019. The Light That Failed – A Reckoning, London: Allen Lane.
  • Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man, London: Penguin.
  • Hagan, Joe. 2019. „Joaquin Phoenix on The Joker Controversy”, Vanity Fair, November 2019.
  • Hough, Peter. 2004. Understanding Global Security, New York: Routledge.
периодика Политика националне безбедности 2/2020 2/2020 УДК: 351.78:316.7(4-191.2-11) 175-193