Изабери језик:
Тема броја

МИГРАЦИЈЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

УТИЦАЈ ИЗБЕГЛИЧКЕ КРИЗЕ НА ПРОЦЕС ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ

Сажетак

У раду се разматра утицај најновије избегличке кризе, из 2015. године на пут Србије ка Европској унији. Централна хипотеза гласи да је унутрашња институционална инфраструктура Србије, као једне од кључних транзитних земаља сиријским и другим избеглицама са Блиског истока према земљама ЕУ, нефункционална у процесу управљања избегличком кризом и да на тај начин може усложњавати пут Београда ка ЕУ. Указано је на неусклађеност надлежних органа, трзавице у њиховом међусобном односу, и ванинституционалне елементе управљања кризом, што нимало не доприноси функционалности саме инфраструктуре. Аутор је подвукао да је немогуће потпуно преузимање институционалних модела западних земаља, због и даље присутних непомирљивих разлика и сукоба између конзервативних и модернистичких ставова, али да би измена постојеће институционалне инфраструктуре била неопходна и у том смислу изнет је предлог решења у виду оснивања Министарства за миграције које би могло бити од помоћи процесу евроинтеграција Србије, јер би се базирало на транспарентности, инклузивности, одговорности и на најадекватнији начин комуницирало и сарађивало са институцијама ЕУ. Аутор закључује да би овакво решење помогло Србији не само у процесу управљања избегличком кризом, него и у свеукупној институционалној модернизацији, чиме би сам процес приступања ЕУ могао бити само убрзан.

кључне речи:

Референце

  1. Божиловић Никола, „Традиција и модернизација (Европске перспективе културе на Балкану)“, Социологија, Социолошко удружење Србије и Црне Горе, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, бр. 2 (LII), 2010, стр. 114-126.
  2. Божовић Данијела, Преговори о приступању Републике Србије Европској унији – између принципа и праксе, Центар за европске интеграције Београдске отворене школе, Београд, 2014, стр. 1-36.
  3. Влада Републике Србије, План реаговања у случају повећаног прилива миграната, Београд, септембар 2015.
  4. Голубовић Срђан, „Процес глобализације и развој институционалне инфраструктуре у балканским земљама у транзицији“, у зборнику радова: Културни и етнички идентитети у процесу глобализације и регионализације Балкана (Центар за балканске студије), ЈУНИР, Ниш, 2002, стр. 70-77.
  5. Закон о управљању миграцијама, Сл. гласник РС, бр. 107/12.
  6. Канцеларија заштитника грађана за 2015. годину, Редовни годишњи извештај заштитника грађана за 2015. годину, Београд, 15. март 2016.
  7. Креирање политике и преговори о приступању ЕУ – Како до резултата за Србију, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Београд, 2013.
  8. Милошевић Зоран, „Европска унија и ислам“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2012, стр. 257-274.
  9. Мојсиловић П. Жељко, „Преговарачки капацитети Републике Србије у процесу придруживања ЕУ“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2014, стр. 201-217.
  10. Стојановић Никола, „Криза у медитеранском суседству : тест за миграциону политику Европске уније“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, VOL. LXVII, бр. 4, Београд, 2015, стр. 328-348.
  11. Стојиљковић, Зоран, Сва лица опозиције, Вукотић медиа, Београд, 2015.
  12. Baričević Vedrana, „Izbjeglička i migracijska pitanja kao izvor trajne krize Europske unije: neuspjeh europskih politika azila i migracija“, Političke analize, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, br. 23, 2015, стр. 3-14.
  13. Bremmer Ian., „Europe divided – the migrant crisis tests the limits of E.U. cooperation“, Time, Vol. 186, Issue 15, 10/19/2015, стр. 84-85.
  14. Lebor Adam, „Bad blood in the Balkans“, Newsweek Global, 165, Issue 13, 10/9/2015, стр. 14-15.
  15. Mesić Milan, „Međunarodno izbjegličko pravo“, Migracijske teme, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, br. 9, 1993, стр. 191-203.
  16. Popović Nela, „Imigracijska politika Europske unije na testu izbjegličke krize“, Političke analize, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, br. 23, 2015, стр. 30-35.
  17. Vukcevic Masa et.al., „Refugees in Serbia: on the way to a better life“, Forced Migration Review, Oxford, Issue 51, Jan 2016, стр. 51-52.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  1. Структура Министарства унутрашњих послова Словеније, Internet, http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/Organigrami/ORG._MNZ_1.8.2015.pdf, 18/3/2016.
  2. Споразум о решењу мигрантске кризе, Internet, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5904_en.htm, 22/3/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 314.74“2015“:316.4.052(497.11:4-672EU) 191-205