Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ ИМПЛЕМЕНТАЦИОНОГ ПРОЦЕСА И ПОЛИТИЗАЦИЈЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ НА ПОЛИТИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Сажетак

Рад полази од претпоставке дa политички капацитет влада, њихова способност дa формулишу, имплементирају и вреднују конкретне политике, карактерише стално oпaдaње. На тој линији, у првом делу рада анализира се разумевање формулисања неке специфичне политичке иницијативе као процеса „одоздо-нагоре“, доминације нижих административних инстанци у контроли реализације одређеног политичког програма. Други дeo paдa ce бави утицајем политизације јавне управе, као спољног фактора који утиче на дизајнирање неке конкретне политике, са интензификацијом политичко-идеолошких мерила у односу на аналитичке критеријуме. Рад се, са једне стране, закључује подржавањем идеје дa формулисање неке политике зависи од тога да ли се жели контролисати индивидуално понашање или његово окружење, што одређује и важност имплементације, док се, са друге стране, и поред тога што политизацију третира као примарно негативан феномен, оставља могућности и за одређену врсту позитивних ефеката политизације на политички систем.

кључне речи:

Референце

  1. Allison, G. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Little Brown, Boston, 1971, str. 267.
  2. Elmore, F. „Backward Mapping: Implementation Rese­arch and Policy Decisions“, Political Science Quarterly, 94(4), 1979-1980, стр. 601-616.
  3. Gay, P The Values of Bureaucracy, Oxford University Press, Oxford, 2005.
  4. Hjern, B. и Porter, D. O. „Implementation Structures: A New Unit of Administrative Analysis“, Organization Studies, 2(3), 1981, стр. 211-227.
  5. Hjern, B. и Hull, C. „Implementation Research as Empi­rical Constitutionalism“, European Journal of Political Research, 10(2), 1982, стр. 105-115.
  6. Hanf, „Regulatory Structures: Enforcement as Imple­mentation“, European Journal of Political Research, 10(2), 1982, стр. 159-172.
  7. Kooiman, J. (ур) Modern Governance: New Government­ Society Sage, Thousand Oaks, 1993.
  8. Lightman, E. и Irving, A. „Restructuring Canada’s Welfare State”, Journal of Social Policy, 20(1), 1991, стр. 65-86.
  9. Linder, S. H. и Peters, B. G „Implementation as a Guide to Policy Formulation: A Question of When Rather Than Whether“, International Review of Administrative Scien­ces, 55, 1989, стр. 631-652.
  10. Painter, M. и Pierre, J. (ур.) Challenges to State Policy Ca­pacity: Global Trends and Comparative Perspectives, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
  11. Painter, M. и Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“, у Painter, M. и Pierre, J. (ур.) Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Compara­tive Perspectives. Palgrave Macmillan, New York, 2005.
  12. Peters, G. „The Problem of Bureaucratic Government“, The Journal of Politics, 43(1), 1981. стр. 56-82.
  13. Peters, B. G. (1996) The Policy Capacity of Goverment, Ca­nadian Centre for Management Development, Research paper No. 18, Ottawa, 1996.
  14. Peters, G. Managing Horizontal Goverment: The politics of coordination, Canadian Centre for Management De­velopment, Research paper No. 21, Ottawa, 1998.
  15. Peters, G. The Politics of Bureaucracy, Routledge, Lon­don, 2001.
  16. Peters, G. и Pierre, J. (ур.) Politicization of the Civil Ser­vice in Comparative Perspective: The quest for control, Routledge, London, 2004.
  17. Peters, G. и Pierre, J. „Politicization of the civil service: concepts, causes, consequences“, у Peters, B. G. и Pi­erre, J. (ур.) Politicization of the Civil Service in Com­parative Perspective: The quest for control, Routledge, London, 2004.
  18. Stahlberg, „The Politicization of Public Administration: Notes on the Concept, Causes and Consequences of Po­liticization“, International Review of Administrative Sci­ences, 53, 1987, стр. 363-382.
  19. Стојадиновић, М. и Вукчевић, Д. „Проблем очувања идентитета на Балкану”, Национални интерес, 10(1), 2011, стр. 87-100.
  20. Стојановић, Ђ., Ђурић, Ж. и Деспотовић, Љ. „Концептуални оквир за анализу државног капацитета“, Српска политична мисао, 32(2), 2011, стр. 11-40.
  21. Whitford, A. B. „Decentralized Policy Implementation“, Political Research Quarterly, 60(1), 2007, стр. 17-30.
периодика Национални интерес 2/2011 УДК 35.07:321.01 225-241