Изабери језик:
Тема броја

БЕЗБЕДНОСТ И ТЕРОРИЗАМ

УТИЦАЈ ДЕГРАДАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ЉУДСКУ БЕЗБЕДНОСТ

Сажетак

Концепт људске безбедности представља алтернативни приступ безбедности, који се појавио и развијао у складу са променама у реалности, где државоцентрична безбедносна парадигма више није била адекватна за разумевање нових процеса и односа и истовремено представља користан оквир за сагледавање и евентуално мерење степена остварености људских права, слобода, опште сигурности и квалитета живота, који заправо детерминишу безбедност људи. Један од битних аспеката људске безбедности, јесте безбедност животне средине, чије све присутније апострофирање на глобалном нивоу, рефлектује развој свести о скопчаности судбине човечанства са природом, те и нужности очувања животне средине здравом и одрживом. Стога овај рад, у најширем смислу тематизује еколошку безбедност и то анализом утицаја деградације животне средине на здравствену, безбедност хране, економску и политичку безбедност, као димензије људске безбедности. Базирајући се на сазнањима и резултатима постојећих теоријских и истраживачких радова, извештајима, документима, анализама и прeдвиђањима релевантних међународних организација, у раду се указује на комплексност и свеобухватност проучаване проблематике, оличене како у интеракцији и међузависности свих димензија људске безбедности, тако и неодвојивости људске безбедности од државе, регионалних и глобалних процеса. Кључно исходиште ове анализе, јесте да се деградација животне средине, посматрана као нарушена еколошка безбедност, неповољно одражава на све димензије људске безбедности, директно или индиректно, те да ће се, следећи логику овог узрочно-последичног ланца, снажније и одлучније залагање за заштиту животне средине, позитивно одразити и на све остале аспекте људске безбедности. Истовремено, одговор на ове изазове, у циљу општег унапређења људске безбедности у практичном смислу, такође мора бити интегралан и кохерентан и обухватити напоре појединаца, друштава, међународних и глобалних институција.

кључне речи:

Референце

  • Драгојловић, Јоко, и Младен Ћеранић. 2015. „Потребе за безбедношћу и сигурношћу у хијерархији људских потреба.” Култура полиса 12 (28): 291-
  • Србији. Београд: Институт за упоредно право.
  • Ђорђевић, Ивица, и Зоран Кековић. 2011. „Људска безбедност као алтернатива или нужност.” Безбедност 53 (2): 90-
  • Ђорђевић, Ивица. 2013. Људска безбедност – глобални контекст и примена у
  • Ђорђевић, Ивица, и Озрен Џигурски. 2019. „Концепт људске безбедности као оквир за анализу стања безбедности у градовима.” Култура полиса 16 (39): 233-
  • Закон о заштити животне средине РС, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009–др. закон, 72/2009–др. закон, 43/2011–одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018–др. закон и 95/2018–др. закон.
  • Кораћ, Срђан. 2010. „Претња транснационалног организованог криминала по еколошку безбедност Србије.” Међународна политика 61 (1139): 64-
  • Липовац, Милан, и Лука Глушац. 2011. „Перспективе концепта људске безбедности.” Култура полиса 8 (19): 57-
  • Остојић, Гаврило Д. 2014. „Еколошке избеглице–директан или индиректан пут до конфликта.” Војно дело 66 (1): 51-
  • Поповић, Марија. 2014. „Допринос критичке школе концептуализацији људске безбедности.” Култура полиса 11 (23): 67-
  • Станаревић, Светлана. 2014. „Државна/национална и људска безбедност.” У Мали водич кроз људску сигурност, ур. Самид Шаренкапић, 9-19. Нови Пазар: Културни центар Дамад.
  • Филијовић, Марко, и Ивица Ђорђевић. 2020. „Корупција као облик угрожавања људске безбедности.” Национални интерес 37 (1): 67- doi: 10.22182/ni.3712020.4.
  • Akachi, Yoko, Donna Goodman, and David Parker. 2009. Global climate change and child health: a review of pathways, impacts and measures to improve the evidence base. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.
  • Annan, Kofi. 2001. “Foreword.” In Human Security and the New Diplomacy: Protecting People, Promoting Peace, eds. Rob McRae and Don Hubert, 19- Montreal: McGill–Queen’s University Press.
  • Barnett, Jon. 2001. The meaning of environmental security: Ecological politics and policy in the new security era. London: Zed Books.
  • Barnett, Jon, and Neil Adger. 2007. ”Climate change, human security and violent
   Political Geography 26 (6): 639–655. doi: 10.1016/j.polgeo.2007.03.003.
  • Barnett, Jon, Richard A. Matthew, Bryan McDonald, and Karen O’Brien, eds. 2008. Global environmental change and human security. Cambridge: The MIT Press.
  • Barney, Gerald O., ed. 2000. The Global 2000 Report to the Presidententering the twentyfirst century. Arlington, VA: Seven Locks Press.
  • Black, Robert, Lindsay Allen, Zulfiqar Bhutta, Laura E. Caulfield, Mercedes De Onis, Majid Ezzati, Colin Mathers, Juan Rivera, and Maternal and Child Undernutrition Study Group. 2008. ”Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences.” The lancet 371 (9608): 243- doi: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0.
  • Brauch, Hans G. 2005. Environment and Human Security–Towards Freedom from Hazard Impact. InterSecTions, Publication Series of UNU-EHS, No. 2. Bonn: United Nations University, Institute for Environment and Human Security [UNU-EHS].
  • Brower, Jennifer, and Peter Chalk. 2003. The global threat of new and reemerging infectious disease: Reconciling U.S. national security and public health policy.
   Arlington, VA: RAND Corporation.
  • Dalby, Simon. 2009. Security and Environmental Change. Cambridge, UK: Polity.
  • Dodds, Felix, and Tim Pippard, eds. 2013. Human and environmental security: An agenda for change. London: Earthscan.
  • Duraiappah, Ananntha. 1996. ”Poverty and environmental degradation: A literature review and analysis.” CREED Working Paper, Series No 8. London, Amsterdam: International Institute for Environment and Development, Institute for Environmental Studies.
  • Food and Agriculture Organization [FAO]. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. Rome: FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. Last accessed 17 July 2020. http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf.
  • Gleick, Peter. 1990. ”Environment, resources and international security and politics.” In Science and International Security: Responding to a Changing World, Eric H. Arnett, 521-523. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.
  • Goodman, Donna L., and Selim Iltus. ”Climate Change and Children:
   A Human Security Challenge.” In Climate Change: Addressing the
   Impact on Human Security,
   Thanos Dokos, 14-32. Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Hellenic Ministry of Foreign Affairs.
  • Gough, Mark. 2002. ”Human security: The individual in the security question-The case of Bosnia.” Contemporary Security Policy 23 (3): 145–191. doi: 10.1080/713999755.
  • Huq, Saleemul, and Catherine Pettengell. 2008. ”The Impact of Climate Change on Human Security.” In Climate Change: Addressing the Impact on Human Security, Thanos Dokos, 68-84. Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Hellenic Ministry of Foreign Affairs.
  • Inglehart, Ronald, and Pippa Norris. 2012. ”The Four Horsemen of the Apocalypse: Understanding Human Security.” Scandinavian Political Studies 35 (1): 71- doi: 10.1111/j.1467-9477.2011.00281.
  • Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. 2007. Fourth assessment reportClimate change 2007: Synthesis report. Geneva: IPCC. Last accessed 13 July 2020. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_full_report.pdf.
  • Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. 2020. Special Report on Climate Change and Land. Geneva: IPCC. Last accessed 17 July 2020. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf.
  • Khagram, Sanjeev, William Clark, and Dana F. Raad. 2003. “From the environment and human security to sustainable security and development.” Journal of Human Development 4 (2): 289- doi: 10.1080/1464988032000087604.
  • Lonergan, Stephen. 1994. ”Population movement and the environment.” Paper presented at the Seminar on International Migration, Citizenship and Immigration, June 8. Quebec: Refugee Participation Network [RPN].
  • Nuclear Threat Initiative [NTI]. 2019. “Global Health Security Index: Inaugural Global Health Security Index Finds No Country Is Prepared for Epidemics or Pandemics.” Nuclear Threat Initiative. October 24, 2019. www.nti.org/newsroom/news/inaugural-global-health-security-index-finds-no-country-prepared-epidemics-or-pandemics/.
  • O’Brien, Karen. 2006. ”Are we missing the point? Global environmental change as an issue of human security.” Global Environmental Change 1 (16): 1–3. doi:
   1016/j.gloenvcha.2005.11.002.
  • O’Brien, Karen, and Jon Barnett. 2013. ”Global environmental change and human security.”Annual Review of Environment and Resources 38 (1): 373- doi: 10.1146/annurev-environ-032112-100655.
  • Pirages, Dennis C., and Theresa DeGeest M. 2003. Ecological security: an evolutionary perspective on globalization. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
  • Roe, Dilys, Nathalie Seddon, and Joanna Elliott. 2019. “Biodiversity Loss Is a Development Issue: A Rapid Review of Evidence.” Issue Paper. London: International Institute for Environment and Development.
  • Sen, Amartya. 1999. Development as freedom. New York: Anchor Books.
  • Swiss Re Institute. 2019. Nature Catastrophes and Man-Made Disasters in 2018: ‘Secondary’ Perils on the Frontline. Zurich: Swiss Re Institute. Last accessed 14 July 2020. https://www.swissre.com/dam/jcr:c37eb0e4-c0b9-4a9f-9954-3d0bb4339bfd/sigma2_2019_en.pdf.
  • United Nations Development Programme [UNDP]. 1994. Human Development Report. New York, Oxford: Oxford University Press. Last accessed 15 July 2020. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf.
  • United Nations [UN]. 2000. ”Secretary General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia.” United Nations. Last accessed 21 June 2020. https://www.un.org/press/en/2000/20000508.sgsm7382.doc.html#:~:text=Following%20is%20the%20message%20of,international%20workshop%20on%20human%20security%3A&text=At%20the%20dawn%20of%20the,human%2Dcentred%20approach%20is%20paramount.
  • United Nations High-level Panel on Threats, Challenges and Change. 2004. A more secure world: our shared responsibilityReport of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change. New York: United Nations General Assembly. Last accessed 15 July 2020. https://www.un.org/ruleoflaw/files/gaA.59.565_En.pdf.
  • United Nations International Strategy for Disaster Reduction [UNISDR]. 2009. UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva: UNISDR. Last accessed 16 July 2020. https://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf.
  • United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [UN OCHA]. 2009. Human Security in Theory and Practice – Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. New York: United Nations. Last accessed 18 July 2020. https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf.
  • Vankovska, Biljana, and Toni Mileski. 2008. ”Securing Humans And/Or Environment In The Post-Conflict Balkans.” In Environmental Change and Human Security: Recognizing and Acting on Hazard Impacts, eds. Peter H. Liotta, David Mouat, William Kepner and Judith Lancaster, 271- Dordrecht: Springer.
  • Vilijams, Pol D. 2012. Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Službeni glasnik.
  • Watts, Nick, Markus Amann, Nigel Arnell, Sonja Ayeb-Karlsson, Kristine Belesova, Maxwell Boykoff, Peter Byass et al. 2019. ”The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate.” The Lancet394 (10211): 1836- doi: 10.1016/S0140-6736(19)32596-6.
  • Wisner, Ben, Maureen Fordham, Ilan Kelman, Barbara R. Johnston, David Simon, Allan Lavell, Hans Günter Brauch, Ursula O. Spring, Gustavo Wilches-Chaux, Marcus Moench, and Daniel Weiner. 2007. Climate change and human security. Mosbach: Peace Research and European Security Studies.
  • World Commission on Environment and Development [WCED]. 1987. Report of the WCED: Our Common Future. Oslo: Oxford University Press. Last accessed 10 July 2020. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf.
  • World Economic Forum [WEF]. 2019. Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods across the Global Economy. Geneva: WEF. Last accessed 19 July 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF%20HGHI_Outbreak_Readiness_Business_Impact.pdf.
  • World Economic Forum [WEF]. 2020. The Global Risk Report 2020. Geneva: WEF. Last accessed 15 July 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf.
  • World Health Organization [WHO]. 2019. “WHO Calls for Urgent Action to Protect Health from Climate Change–Sign the Call.“ World Health Organization. Last accessed 19 July 2020. https://www.who.int/globalchange/global-campaign/cop21/en/.
  • World Hunger Education Service. 2018. ”World hunger аnd poverty facts and statistics 2018.” World Hunger Education Service. Last accessed 19 July 2020. https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/.
периодика Политичка ревија 3/2020 3/2020 УДК 502/504:351.75/78 95-124