Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО, ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА

УТИЦАЈ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА

Сажетак

О страним директним инвестицијама се пуно говорило у деценији која је за нама. Ова врста кретања капитала представљена је у јавности као најефикасније средство у борби против незапослености и сиромаштва у Србији. Сматрајући да је утицај страних директних инвестиција највидљивији и најзначајнији управо на локалном нивоу, где се јасно могу уочити разлике у квалитету живота локалне заједнице, аутор се определио да своје истраживање веже за локални економски развој града Новог Сада. Овај град је изабран, јер представља позитиван пример у привлачењу страних директних инвестиција, од којих је само у нефинансијски сектор стигло преко 2,5 милијарде евра у посматраном периоду. С тим у вези наше основно истраживачко питање гласило је: Да ли су стране директне инвестиције допринеле привредном развоју града Новог Сада? Теза од које полазимо гласи да не постоји нужна каузалност између страних директних инвестиција и локалног економског развоја, односно да стране директне инвестиције неће самим својим присуством, проузроковати ефекте преливања на локалну привреду. Ово смо успели и да докажемо путем корелационе анализе на нивоу града Новог Сада. Наиме, добијене вредности Пирсонових коефицијента корелације између прилива страних директних инвестиција и индикатора економског развоја у Новом Саду недвосмислено показују да између ова два кретања не постоји изражена линерана веза. Као индикатори локалног економског развоја коришћени су демографски подаци, подаци о запослености и зарадама, као и подаци који се односе на приходе буџета локалне самоуправе. Истраживање смо временски ограничили на период од 2001. године, када је држава почела да либерализује своју инвестициону и спољнотрговинску политику, па до краја 2013. године.

кључне речи:

Референце

  1. Ђорђевић Снежана, „Како локалне власти у Србији подстичу локални економски развој?“, Годишњак, ФПН, Београд, 2016. стр. 81-103.
  2. Жижић Милева, Ловрић Миодраг, Павличић Дубравко, Методи статистичке анализе, Економски факултет, Београд, 1992.
  3. Ковач Оскар, Платни биланс и међународне финансије, Центар за економске студије, Београд, 1994.
  4. Ман Прем С., Увод у статистику (превод), шесто издање, Центар за издавачку делатност, Економски факултет, Београд, 2009.
  5. Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), Internet, http://www.naled-serbia.org/investments/index/Baza+investicija, 15/03/2016/.
  6. Нови Сад први град у Србији који емитује муниципалне обвезнице, Internet, http://www.novisad.rs/lat/node/32648, 12/11/2016/.
  7. Opštine u Srbiji 2002, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2003.
  8. Opštine u Srbiji 2003, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2004.
  9. Opštine u Srbiji 2004, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2005.
  10. Opštine u Srbiji 2005, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2006.
  11. Opštine u Srbiji 2006, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2007.
  12. Opštine u Srbiji 2007, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2008.
  13. Opštine u Srbiji 2008, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2009.
  14. Opštine u Srbiji 2009, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2010.
  15. Opštine u Srbiji 2010, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2010.
  16. Opštine i regioni u Republici Srbiji 2011, Republički zavod za statistiku, Beograd, 2011.
  17. Opštine i regioni u Republici Srbiji 2012, Republički zavod za statistiku, Beograd, 2012.
  18. Opštine i regioni u Republici Srbiji 2013, Republički zavod za statistiku, Beograd, 2013.
  19. Rapaić Stevan, „Tržište energenata u Evropskoj uniji i interesi Srbije“, Međunarodni problemi, Vol. LXI, br. 4, IMPP, Beograd, 2009, стр. 515-535.
  20. Razvojna Agencija Srbije, Internet, http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/Lat/ShowNARRFolder.aspx?mi=4, 07/08/2016/.
  21. Aitken Brian, Harrison Ann E., “Are There Spillovers from Foreign Direct Investment? Evidence from Panel Data for Venezuela”, Mimeo, MIT and the World Bank, November 1991.
  22. Altenburg Tilman., “Linkages and Spillovers between Transnational Corporations and Small and Medium-Sized Enterprises in Developing Countries: Opportunities and Policies”, Working Paper No. 5, German Development Institute, Berlin, 2000.
  23. Blalock Garrick, Gertler Paul J., Welfare Gains from FDI through Technology Transfer to Local Suppliers, University of California, Berkeley, 2004.
  24. Blomstrom Magnus and Kokko, Ari, “FDI and Human Capital: A Research Agenda”, Technical Paper, 195, OECD Development Centre, Paris: OECD.2002.
  25. Blomstrom Magnus, Kokko Ari, “Human Capital and Inward FDI”, SSE Working Paper Series, Working Paper, 167, 2003.
  26. Birkinshaw Julian, Hagtsrom Peter, The Flexible Firm – Capabilities in Network Organisations, New York: Oxford University Press, 2000.
  27. Görg Holger, Greenaway David, “Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?”, IZA Discussion paper series, No.944, In: Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Bonn, 2003.
  28. IMF, Balance of Payments and International Investments Position Manual, 6th Edition, International Monetary Fund, Washington D. C., 2009.
  29. Jindra Björn, “The Theoretical Framework: FDI and Technology Transfer” in Technology transfer via foreign direct investment in Central and Eastern Europe : theory, method of research and empirical evidence, (Ed. Johannes Stephan), Palgrave Macmillan, New York, 2006. стр. 6-29.
  30. Kokko Ari, Foreign Direct Investment, Host Country Characteristics, and Spillovers, Stockholm: The Economic Research Institute. 1992.
  31. Meyer Klaus, “Foreign Direct Investment in Emerging Markets”, DRC Working Paper, 15, Centre for New and Emerging Markets, London: London Business School, draft. 2003.
  32. OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth Edition, Paris, 2008.
  33. Smarzynska-Javorcik Beata, “Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages”, American Economic Review, 94(3), 2004. стр. 605-627.
  34. UNCTAD, World Investment Report 2007, Geneva, 2007.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2017 УДК 339.727.22:330.34(497.113 Novi Sad) 255-277