Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

УСТАВНОСУДСКО УОБЛИЧАВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Законска мера смањења пензија из 2014. године изазвала је опречне ставове. Истицана је нужност предузимања такве мере ради консолидовања буџетског система, док, с друге стране, у стручној јавности доминира гледиште о њеној неуставности. Премда је поднету иницијативу о контроли уставности тог закона одбацио, Уставни суд се упустио у детаљно образлагање своје одлуке. Право на пензију је раздвојено од права на пензијско осигурање и девалвирано на ранг законског права. Истовремено, мoже се оспорити привременост предузетих законских мера, јер се њихово трајање везује за околности које нису извесне и које се не могу предвидети. Смањење пензија се предвиђа на неизвесно дуг период, па се може оповргнути теза да предузета законска мера испуњава тест сразмерности. Нису истакнути аргументи који би недвосмислено уверили да смањење пензија не нарушава уставну обавезу државе да се стара о економској сигурности пензионера. Но, протек времена оправдава ново покретање уставног спора, јер би се привременост закона могла уверљивије оспоравати.

кључне речи:

Референце

  1. Димитријевић Војин и др., Међународно право људских права, Београдски центар за људска права, Београд 2007.
  2. Симовић Дарко, Шурлан Тијана, „(Не)правна природа Бриселског споразума“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014, 141-157.
  3. Стојановић Драган, Издвојено мишљење у предмету ИУз-531/2014.
  4. Bergonzini Chiara, “The Italian Constitutional Court and Balancing the Budget”, European Constitutional Law Review, Vol. 12, Iss. 1, 2016, 177-191.
  5. Birmontiene Toma, “The Challenges Faced by the Constitutional Court of Lithuania During the Global Economic Crisis”, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Правни факултет Унивезитета у Нишу, Ниш, бр. 69, год. LIV, 2015, 29-55.
  6. Bittner Claudia, “Casenote – Human Dignity as a Matter of Legislative Consistency in an Ideal World”, German Law Journal, Vol. 12, No. 1, 2011, 1941-1960.
  7. Leijten Ingrid, “The German Right to an Existenzminimum, Human Dignity, and the Possibility of Minimum Core Socioeconomic Rights Protection”, German Law Journal, Vol. 16 No. 01, 2015, 23-48.
  8. Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, Службени гласник РС, бр. 116/14.
  9. Одлука Уставног суда Немачке: BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09 – Rn. (1-220).
  10. Одлука Уставног суда Португалије: ACÓRDÃO N.º 353/2012.
  11. Решење Уставног суда Србије ИУз-531/2014.

  ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

  1. Béláné Nagy v. Hungary, No. 53080/13 (2015).
  2. James and Others v. United Kingdom, No. 8793/79 (1986).
  3. Kjartan Asmundsson v. Iceland, App. No. 60669/00 (2005).
  4. Müller v. Austria, No. 5849/72 (1975).
  5. Skórkiewicz v. Poland, No. 39860/98 (1999).
  6. Stummer v. Austria, No. 37452/02 (2011).
  7. Valkov and Others v. Bulgaria, App Nos. 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05, and 2041/05 (2011).
  8. Wieczorek v. Poland, No. 18176/05 (2009).

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 342.734+368.914(497.11)"2014/2016" 253-269