Izaberi jezik:
Tema broja

RASPRAVA

USTAVNOM SUDU SRBIJE

Sažetak

Stručno mišljenje izloženo na javnoj raspravi od 24. juna 2014. u vezi sa rešavanjem ustavnog spora o ustavnosti i zakonitosti „Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa“ (Briselskog sporazuma) od strane Ustavnog suda.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2014 341.24(497.11:497.115)“2013“:342.4(497.11) 347-353
ç