Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

УСТАВНИ ПРИНЦИПИ ИЗБОРНОГ СИСТЕМА

Сажетак

У тренутку када je наш Устав навршио деценију своје примене, а полазећи од значаја и функције избора у савременим демократијама, намера нам је да анализирамо уставне принципе изборног система. То су: принцип општег права гласа, принцип једнаког права гласа, принцип тајног гласања, принцип непосредног гласања и принцип слободног гласања. Наведени принципи истовремено представљају заједничке именитеље сваког изборног система и препознати су као саставни део европског изборног наслеђа. Међутим, њихова садржина у протеклом периоду била је подложна променама. Са еволуцијом друштва, права и политике, садржина ових начела је промењена и обликована према садашњим приликама. Наведени принципи изборног система развијали су се и обликовани су у изборној пракси током претходних десет година. Устав Србије не одређује тип изборног система, али имплиците опредељује се за пропорционални изборни систем, који је детаљније разрађен изборним законом. Тим поводом примећујемо и један парадокс: парламентарни избори и десет година након доношења Устава, спроводе по изборном закону који је донет шест година пре усвајања Устава. Иако је овај закон више пута мењан, његова целовита ревизија изостала је након доношења највишег правног акта. Пожељно је доношење јединственог изборног закона, којим би били регулисани сви избори, чиме би се обезбедила конзистентост спровођења избора и јединствена имплементација закона у вези са изборима.

кључне речи:

Референце

  1. Васовић Вучина, Гоати Владимир, Избори и изборни системи , ИБН Центар, Радничка штампа, Београд, 1993.
  2. Васовић Вучина, Савремене демократије, Том 1, Службени гласник, Београд, 2006.
  3. Закон о јединственом бирачком списку, Службени гласник РС, бр. 104/2009 и 99/2011.
  4. Гоати Владимир, „Подсистем политичког представништва, ‘Ахилова пета’ поретка у Србији“, у зборнику: Препоруке за измену изборног законодавства (приредили: Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић), НДИ, Београд, 2011, стр. 10–19.
  5. Ђукић Вељовић Златија, Огледи о политичком представништву и изборима, Правни факултет, Београд, 1995.
  6. Јовановић Милан, Изборни системи: избори у Србији 1990-1996, Институт за политичке студије, Службени гласник, Београд, 1997.
  7. Јовановић Милан, Изборни системи посткомунистичких држава, Службени лист СЦГ, Факултет политичких наука,  Београд, 2004.
  8. Јовановић Павле, Димитријевић Ненад, Поповић Милан, Савремени политички системи, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 1998.
  9. Касаповић Мирјана, „Обрасци изборних реформи у стабилним демократијама: Нови Зеланд, Италија, Јапан“, Политичка мисао, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, Загреб, бр. 3/2002, стр. 3–19.
  10. Коначан извештај ОЕБС/КДЉИП Република Србија: Парламентарни и превремени председнички избори 06. и 20. маја 2012. године, Варшава 31. јула 2012
  11. Мишљење Венецијанске комисије бр. 190/2002. CDL-AD (2002)023 rev. Стразбур, 30. октобар 20 године
  12. Настић Маја, „Изборна правила у Србији и европски стандарди: опште право гласа“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 68/2014, стр. 187–206.
  13. Николић Павле, Уставно право, Пословни биро, Београд, 1997.
  14. Пајванчић Маријана, Речник основних појмова и термина о изборима, ЦЕСИД, Београд, 2001.
  15. Сартори Ђовани, Упоредни уставни инжењеринг: структуре, подстицаји и исходи, Филип Вишић, Београд, 2003.
  16. Duverger Maurice, Institutions politiques et droit constitutionnel, Presses universitaires de France, Paris, 1984.
  17. Gallagher Michael, Mitchell Paul, The Politics of Electoral System, Oxford University Press, 2008.
  18. Farrell David, Electoral systems: A Comparative Introduction, Palgrave, Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK ; New York 2011.
  19. Keech William, ,,Thinking about the Length and Renewability of Electoral Terms’’, U: Electoral Laws and Their Political Consequences (Bernard Gorfman, Arend Lijphart), Agathon Press, New York,  2003, стр. 104–112.
  20. Lijphart Arend, Electoral Systems and Party Systems: a study of twenty seven democracies 1945-1990, Oxford University Press, Oxford,
  21. Nohlen Dieter, Izborno pravo i stranački sustav, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  22. Tanchev Evgeni, “International and European legal standards concerining principles of democratic elections” u monografiji: European Standrads of Electoral Law in Conteporary Constitutionalism, Council of Europe Publishing 2005, стр. 9–28.
периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:342.8 127-142