Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2006. ГОДИНЕ – ПРОБЛЕМ ПРИРОДЕ ПОСЛАНИЧКОГ МАНДАТА И ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИМУНИТЕТА

Сажетак

Аутор у чланку приказује решења Устава Републике Србије, а која се тичу природе парламентарног мандата и парламентарних имунитета. У раду се користи нормативни и упоредноправни метод, са циљем да се анализом одређених норми укаже на мањкава решења, те да се предложе одговарајуће измене. Конкретно, указује се на неприхватљивост одредбе чл. 102. ст. 2. Устава којом је регулисана правна природа посланичког мандата, а имајући у виду како је та материја регулисана у земљама либерално-демократске уставности. Такође, када је реч о парламентарним имунитетима, истиче се потреба за прецизирањем одређених норми, односно размишљњем о евентуалном садржинском ограничењу имунитета неодговорности. Поред тога, када је реч о имунитету неповредивости, наглашава се потреба за промишљањем о његовом редефинисању, а у складу са тенденцијама у упоредном праву.

кључне речи:

Референце

  1. Бојанић Бојан, Парламент у уставном развоју Србије, докторска дисертација, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2016.
  2. Ђорђевић Срђан, „Српски устав на пробном камену“, Гласник права, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, бр. 3/2011, стр. 42–53.
  3. Ђурић Владимир, „Дилеме слободног мандата: између воље народа и власти странака“, Нова српска политичка мисао, бр. 1-2/2012, стр. 179–205.
  4. Ђурић Владимир, „Уставносудска контрола уставних промена“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 1/2015, стр. 85–106.
  5. Јовановић Милан, „Мишљење Венецијанске комисије о Уставу Србије – Случај слободни мандат“, Годишњак Факултета политичких наука у Београду, Факултет политичких наука, Београд, бр. 1/2007, стр. 242–255.
  6. Јовичић Миодраг, Демократија и одговорност, Одговорност носилаца јавних функција, ЈП „Службени гласник“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006.
  7. Манојловић Саво, „Правна природа парламентарног мандата у Републици Србији“, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, бр. 31/2012, стр. 381–399.
  8. Маринковић Танасије, „Политика у границама Устава – О начелима представничке демократије у јуриспруденцији Уставног суда“, у зборнику: Зборник радова Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу, Тематски број Устав Републике Србије – пет година после“ (приредио: Зоран Исаиловић), Правни факултет у Нишу, Ниш, 2011, стр. 161–184.
  9. Марковић Ђорђе, Слободни мандат у Републици Србији-правна и фактичка ограничења, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд,
  10. Марковић Ратко, „Устав Републике Србије из 2006 – критички поглед“, Анали Правног Факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, бр. 2/2006, стр. 5–46.
  11. Павјанчић Маријана, Парламентарно право, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2008.
  12. Пејић Ирена, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације, Ниш, 2011.
  13. Петров Владан П., Вуковић Игор Р., „Имунитет неодговорности посланика-уставноправни и кривичноправни поглед“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2015, стр. 275–294.
  14. Петров Владан, „Најновији извештај Венецијанске комисије о парламентарним имунитетима – ка савременом моделу имунитета?“, у зборнику: Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем „Право и друштвена стварност“ (приредио: Петар Станојевић), Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2014, стр. 177–189.
  15. Петров Владан, „Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика од 2011. – да ли је посланички мандат коначно слободан?“, у зборнику: Избори у домаћем и страном праву (приредили: О. Николић, В. Ђурић), Институт за упоредно право, Београд, 2012, стр. 94–106.
  16. Петров Владан, „Одлука Уставног суда о неуставности чл. 43. и 47. Закона о локалним изборима: прилог расправи о природи мандата народног представника“, у зборнику: Међународна научна конференција „Правни систем и друштвена криза“ (приредио: Зоран Исаиловић), Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2011, стр. 81–93.
  17. Петров Владан, Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  18. Петров Владан, „“Случај Томић“ преиспитивање посланичког имунитета неповредивости“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2014, стр. 219–229.
  19. Продановић Димитрије, Императивни и слободни мандат чланова представничких тијела, Свјетлост, Сарајево, 1979.
  20. Симовић Дарко, Петров Владан, Уставно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
  21. Станић Милош, „Утицај фракцијске дисциплине и кохезије на слободан посланички мандат“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2014, стр. 369–383.
  22. Станковић Марко, „Природа посланичког мандата – теоријски модели и наша уставна пракса“, у зборнику: Зборник радова интеркатедарског састанка наставника и сарадника на предмету Уставно право, (приредио: Владан Михајловић), Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2012, стр. 81–91.
  23. Avril Pierre, Gicquel Jean, Gicquel Jean-Eric, Droit parlementaire, 5e edition, LGDJ, Paris (Issy-les-Moulineaux), 2014.
  24. European Commission for Democracy through Law, Draft Opinion on the Constitution of Serbia, Strasbourg, 2007, Internet, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2007)037-e, 11/02/2017.
  25. European Commission for Democracy through Law, Joint Opinion on the Draft Law on Altering and Amending the Law on Election of Members of Parliament of the Republic of Serbia, Council of Europe, Strasbourg,
  26. European Commission for Democracy through Law, Report on the scope and lifting on parliamentary immunities, Council of Europe, Strasbourg, 2014.
  27. Omejec Jasna, „Kontrola ustavnosti ustavnih normi (ustavnih amandmana i ustavnih zakona)“, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Zagreb, бр. 1/2010, стр. 1–28, Internet, http://hrcak.srce.hr/file/101889, 14/02.2017.
  28. Vuković Nenad, „Ustavne granice „partijskog“ mandata“, Nova srpska politička misao, posebno izdanje, Beograd, бр. 2/2008, стр. 109–117.
  29. Stanić Miloš, „Problem pravne prirode poslaničkog mandata u Republici Srbiji“, у зборнику: Reforma izbornog sistema u Srbiji (приредио: Edin Šarčević), Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, 2015, стр. 259–283.
  30. Šegvić Saša, Bašić Mia, „Parlamentarni imunitet-teorija, pravna regulativa i praksa u suvremenim demokratskim državama“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Pravni fakultet u Splitu, Split, бр. 3/2012, стр. 481–509.
  31. Van der Hulst Marc, The Parliamentary mandate, A global comparative study, Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2000.

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:342.534.1/.6 229-248