Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЉУДСКА ПРАВА

Сажетак

Рад се бави анализом одредаба о људским правима у Уставу Републике Србије. Циљ је да се прикаже како је ова материја регулисанa у Уставу, као и какве су последице оваквог њиховог регулисања, са аспекта примене. Такође, посебна пажња посвећена је ограничењима појединих људских права, као и механизмима за њихово спровођење. Заштита људских права предвиђених уставом омогућена је, пре свега, увођењем института уставне жалбе, којом се од Уставног суда тражи заштита због повређеног људског права. Пракса међународних тела за заштиту људских права, а пре свега Европског суда за заштиту људских права је значајна за тумачење одредаба о људским правима.Судови у Републици Србији треба да узму у обзир и ову праксу, а то је потврђено и у процесном законодавству Србије, код употребе појединих ванредних правних лекова. Устав Републике Србије је усвојио међународне стандарде заштите људских права, а у појединим аспектима пружа и ширу заштиту.

кључне речи:

Референце

  1. Ђајић Сања, „Дејство одлука Европског суда за заштиту људских права у националним правним системима“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Центар за издавачју делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2003, стр. 217–235.
  2. Ђурић Владимир, „Контрола уставности међународних уговора у Републици Србији“, у зборнику радова: Улога и значај Уставног суда у очувању владавине права 1963–2013 (приредила: Боса Ненадић), Уставни суд Републике Србије, Београд, 2013, стр. 136–160.
  3. Јеринић Јелена, Краљевић Тијана, Анализа стручних и политичких предлога за уставну реформу – У јавности представљени предлози у периоду 2006–2016, Фондација Фридрих Еберт, Београд,
  4. Марковић Ратко, Уставно право, Универзитет у Београду, Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2016.
  5. Милојевић Момир, „Уставни прописи и међународно право“, Нова српска политичка мисао Устав и искушења, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 2/2008, стр. 37–57.
  6. Настић Маја, „Заштита људских права у Уставу Републике Србије“, Зборник радова Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу, тематски број: Устав Републике Србије – пет година после (2006–2011), Правни факултет у Нишу, Ниш, 2011, стр. 225–243.
  7. Настић Маја, Примена Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у поступку пред националним уставним судовима, Атлантис, Ниш,2014.
  8. Пајванчић Маријана, Коментар Устава Републике Србије, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2009.
  9. Пајванчић Маријана, Уставна заштита људских права, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2011.
  10. Петров Владан, „Нови уставни суд Републике Србије: поводом мишљења Венецијанске комисије о Уставу Републике Србије“, Нова српска политичка мисао Устав и искушења, Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 2/2008, стр.71–84.
  11. Петров Владан, „Устав и људска права данас – јесу ли људска права најважнији део Устава?“, у зборнику радова: Уставне и међународноправне гаранције људских права (приредио: Зоран Радивојевић), Правни факултет у Нишу, Центар за публикације, Ниш, 2008,  стр. 309–324.
  12. Симовић Дарко, „Људска права у Уставу Србије од 2006. – критичка анализа“, у зборнику радова: Уставне и међународноправне гаранције људских права (приредио: Зоран Радивојевић), Правни факултет у Нишу, Центар за публикације, Ниш, 2008, стр. 325–348.
  13. Đajić Sanja, “Serbia”, in International Law and Domestic Legal Systems (priredila Dinah Shelton), Oxford University Press, Oxford, 2011, стр. 526–554.
  14. Etinski Rodoljub, „Neposredna primena međunarodnih ugovora u pravnom poretku Republike Srbije“, Basic Concepts of Public International Law Monism & Dualism (priredio: Marko Novaković), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za uporedno pravo, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013, 729-756.
  15. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  16. Мишљење бр. 405/2006 о Уставу Србије, усвојено од стране Европске комисије за демократију путем права (Венецијанске комисије) на 70. пленарној седници (Венеција, 17-18. март 2007.).
  17. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, „Службени лист СЦГ“ – Међународни уговори, бр. 9/03, 5/05, 7/05 – исправка и „Службени гласник РС“ – Међународни уговори бр. 12/10 .
  18. Повеља ЕУ о основним људским правима, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities, 2000/C 364/01.
  19. Закон о Уставном суду, Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – одлука УС, 103/15 и 40/15).
  20. Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
  21. Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС и 55/14).
  22. Закон о општем управном поступку, Службени гласник РС, бр. 18/16.
  23. Представке бр. 44698/06 и друге, Vinčić and Others v Serbia, пресуда од 1. децембра 2009. године.

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:341.231.14 67-86