Tema broja

OD INSTITUCIJA DO USLUGA U ZAJEDNICI

USLUGE U ZAJEDNICI – PRETPOSTAVKE PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE

Sažetak

Više od milion dece i odraslih živi u domovima širom Evrope, najčešće izolovani od lokalne zajednice, osujećeni u zadovoljavanju brojnih ljudskih prava. Istorijski posmatrano, Evropski sistem socijalne zaštite karakterisao je primat rezidencijalnog smeštaja nad uslugama u zajednici. Pod okriljem potrebe za dugotrajnom negom i podrškom, većina onih koji sa stanovišta funkcionalističkih perspektiva ne mogu da dopri­nesu progresu i stabilnosti društva (deca, osobe sa invaliditetom, stari) smeštani su u domove. Vremenom su domovi postajali svojevrsna „geta“, u koje su ljudi dolazili kao deca i ostajali do kraja života. Ova pojava je naročito bila izražena kod duševno obolelih i osoba sa intelektualnim teškoćama. Sa savremenim civilizacijskim tekovinama, koje favorizuju ljudska prava, bez obzira na različitosti, stanje je počelo da se popravlja. Procese institucionalizacije zamenjuje deinstitucionalizacija, koja umesto domskog naglašava značaj života u zajednici. U Srbiji, kao i ostalim zemljama u regionu, ovaj proces je na samom početku. Potrebno je obezbediti mnogo sistemskih pretpostavki da bi se iz načelne podrške prešlo u praktičnu implementaciju. U ovom radu analiziraju se ideje i principi deinstitucionalizacije, kao i osnovne pretpostavke za njegovu primenu u Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Axelsson Charlotte, Granier Pascal, Adams Изван деинституционализације: Нестабилна транзиција ка систему који пружа могућности у југоисточној Европи. Disability monitoring initiative South East Europe, Београд, 2004.
  2. Бркић Мирослав, „Децентрализација система социјалне заштите у Србији: Између жељеног и могућег“, Српска политичка мисао. Институт за политичке студије. Београд, година XIX, вол. 35, бр. 1/2012.
  3. Brkic Miroslav, Jugovic Aleksandar, Glumbic Nenad, „Residential care for chil­dren with intellectual disabilities in the Social Protection system in Serbia.“, European Journal of Social Work, Taylor and Francis, London , 17(2), 2014.
  4. European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care, Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care. Brussels, 2012. Доступно на: deinstutuionalisationguide.eu
  5. Goffman Erving, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Penguin, 1967.
  6. Mansell Jim, Knapp Martin. Beadle-Brown Julie, Beecham Jeni, Deinstitutiona­lization and community living outcomes and costs. Report of a European Study. Volume 2, 2007.
  7. Милосављевић Милосав, Бркић Мирослав, Социјални рад у заједници. Републичи завод за социјалну заштиту. Београд, 2010.
  8. Републички завод за социјалну заштиту а (2013). Синтетизовани извештај о раду центара за породични смештај и усвојење деце и омладине за 2012. годину. Београд.
  9. Републички завод за социјалну заштиту б (2013). Синтетизовани извештај о раду установа за смештај старијих у Србији за 2012 годину. Београд.
  10. Републички завод за социјалну заштиту ц (2013). Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2012. годину. Београд
  11. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом „Службени гласник РС”, број 1/07.
  12. Payne Malcom, Social Care in the Community, London, Macmillan, 1986.
  13. Закон о социјалној заштити, члан 40. Службени Гласник Републике Србије, бр. 24/2011, Београд, 2011.
  14. Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом, „Слу­жбени гласник РС – Међународни уговори“, број 42/09
  15. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, „Службени Гласник РС“, број 33/06
  16. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалиди­тетом „Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2014 УДК 364-72.2:364-785.14 31-44
ç