Tema broja

PROMIŠLJANJE POLITIČKIH FENOMENA - TEORIJA I PRAKSA

URUŠAVANJE DEMOKRATIJE I RAĐANJE NEOIMPERIJALNOG TIPA GRAĐANINA

Sažetak

Rad predstavlja kritičku analizu položaja građanina u savremenom demokratskom društvu, sa naročitim osvrtom na proces slabljenja društvenog i političkog angažovanja građana. Globalizacija, individualizacija, vrtoglavi razvoj tehnologije, brojni socijalni konflikti, to su samo neki od izazova koji se nameću razvoju savremenog demokratskog društva. Kako se neoliberalizam uspostavio kao vodeća matrica društvenog i političkog razvoja to je dovelo do nastanka okvira unutar koga je sama definicija onoga što danas smatramo ,,dobrim” građaninom dovedena u pitanje. Ovaj rad ima za cilj redefinisanja koncepta građanina sa neoliberalnog aspekta, uz istovremeno ukazivanje na urušavanje demokratskih kapaciteta političkih institucija na globalnom nivou.

Ključne reči:

Reference

  • Allan, James. 2014. Democracy in Decline: Steps in the Wrong Direction. London: McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston.
  • Badju, Alen. 2016. Naša nevolja dolazi izdaleka – naše zlo dopire nadaleko. Beograd: Akademska knjiga.
  • Badju, Alen. 2017. ,,Predgovor“, ”, u: Miša Stojadinović, Živojin Đurić, Politički mitovi neoliberalizma. Miša Stojadinović, Živojin Đurić, Beograd: Institut za političke studije.
  • Čomski, Noam. 2008. Kontrola medija – spektakularna dostignuća propagande., Novi: Sad Rubikon.
  • Davies, William. 2019. NERVOUS STATES – Democracy and the Decline of Reason. New York: W. W. Norton & Company.
  • Đurić, Živojin, i Miša Stojadinović. 2018. „Država i neoliberalni modeli urušavanja nacionalnih političkih institucija.“ .” Srpska politička misao 62 (4): 41–57. doi: 10.22182/spm.6242018.2.
  • Golubović, Zagorka. 2003. Izazovi demokratije u savremenom društvu. Požarevac: Edicija Braničevo, Centar za kulturu.
  • Greer, Michael, John. 2014. Decline аnd Fall the End оf Empire аnd the Future оf Democracy in 21st Century America, Canada: New Society Publishers.
  • Hafner, Petar, i Miloš Krstić. 2013. ,,Svetska ekonomska kriza i koncepti postkriznog razvoja.” Ekonomika – Journal of Economic Theory and Practice and Social Issues 59 (4): 76–85.
  • Harvi, Dejvid. 2012. Kratka istorija neoliberalizma. Novi Sad: Mediteran.
  • Klajn, Naomi. 2009. Doktrina šoka – procvat kapitalizma katastrofe. Beograd: Samizdat B92.
  • Krstić, Bojan, i Miloš Krstić. 2017. ,,Istraživanje odnosa između ekonomije i drugih drštvenih nauka – dominacija ekonomista.” Politička revija 51 (1): 203–221. doi.org/10.22182/pr.5112017.11
  • Krstić, Miloš. 2012. ,,Neki problemi savremene evolucione epistemologije – Hajekov pristup evoluciji tržišnog sistema.” Filozofija i društvo 23 (3): 333-347.
  • Matić, Milan, i Milan Podunavac. 1995. Politički sistem. Beograd: Institut za političke studije.
  • Orlović, Slaviša. 2008. „Klasična i savremena shvatanja demokratije.” Godišnjak (2): 47–72.
  • Stevanović, Branislav. 2009. ,,Politički identiteti Balkana u prelazu: postupni koraci ka građanskom identitetu žitelja Bugarske, Srbije i Makedonije.” U Međuetnički odnosi, identiteti i kultura mira na Balkanu, ur. Ljubiša Mitrović, Dragana Zaharijevski i Danijela Gavrilović, 141–194. Niš: Filozofski fakultet.
  • Stojadinović, Miša. 2012. Potraga za identitetom,. Beograd: Institut za političke studije.
  • Varufakis, Janis. 2015. Globalni Minotaur. Beograd: Profil.
  • Volin, Šeldon. 2007. Politika i vizija. Filip Višnjić, Beograd: Službeni glasnik.
  • World Values Survey. Poslednji pristup 01. januar 2020, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2020 1/2020 УДК 316.32:321.7 61-77
ç