Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УПРАВЉАЊЕ ПРАВНИМ РИЗИЦИМА КАО ЕЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Заштита пословања корпорација је предмет истраживања различитих научних дисциплина, посебно од почетка XXI века, а услед растућих безбедносних и других изазова и ризика. Глобална информациона повезаност и зависност пословања од високих технологија, раст терористичке претње и развој других облика криминалитета као и њихово усмеравање ка корпорацијским ресурсима, а нарочито учесталост корпоративног и криминалитета белог оковратника, те бројни изазови који потичу из тржишних, законодавних, политичких и других промена у окружењу, изложиле су савремена привредна друштва лепези врло хетерогених ризика. Значајно место заузимају и правни ризици, чија је анализа у пословној пракси већ развијена, али је научна обада тек у зачецима. Аутори указују на важност правних ризика у комплексу корпоративне безбедности и заштите пословања уопште и приказују водећа теоријска становишта о појму, природи и врстама тих ризика. Аутори се фокусирају на сложене везе између управљања правним ризицима и корпоративне безбедности, те указују на важност креирања безбедносне политике уз узимање у обзир правних ризика.

кључне речи:

Референце

  1. Директива 2006/48/EC, Европски парламент и Европски савет, Службени гласник Европске Уније, јун 2014. године.
  2. Закон о приватном обезбеђењу, Сл. гласник РС, бр.104/2013 и 42/2015.
  3. Закон о заштити пословне тајне, Сл. гласник РС, број 72/11.
  4. Закон о детективској делатности, Сл. гласник РС, број 104/13.
  5. Закон о раду, Сл. гласник РС, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС.
  6. Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, бр. 101/05, 91/15.
  7. Закон о ванредним ситуацијама, Сл. гласник РС, бр. 111/09, 92/11, 93/12.
  8. Кековић Зоран, Савић Сузана, Комазец Ненад, Милошевић Младен, Јовановић Драгиша, Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања, Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд, 2011.
  9. Кековић Зоран, Милошевић Младен, „Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања – опасности од противправног деловања и непостојања адекватне нормативне регулативе“, Војно дело, пролеће/2011, стр. 346–360.
  10. Кековић Зоран, Милошевић Младен, Путник Ненад „Проблеми идентификације и класификације безбедносних ризика у школама“ у зборнику: Безбедносни ризици у образовно-васпитним установама (приредили: Поповић-Ћитић Бранислава и сар.), Факултет безбедности, Београд, 2012., стр. 51-69.
  11. Кековић Зоран, Путник Ненад, „Политика заштите образовно-васпитног система – анализа и предлози за унапређење“, Српска политичка мисао, 1/2013, год. 20, vol. 39, 215-234.
  12. Кековић Зоран, Милошевић Младен, Путник Ненад, Комазец Ненад, „Проблеми идентификације и класификације безбедносних ризика у школама“ у зборнику: Безбедносни ризици у образовно-васпитним установама (приредили: Бранислава Поповић-Ћитић и сар.),Факултет безбедности, Београд, 2012.
  13. Кешетовић Желимир, Кековић Зоран, Системи кризног менаџмента, Универзитет Синергија – Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2008.
  14. Килибарда Зоран, Младеновић Мирослав, Ајзенхамер Владимир, Геополитичке перспективе савременог света, монографија, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, 2014.
  15. Лукић Радомир, Кошутић Будимир, Увод у право, двадесетпето издање, Службени гласник, Београд, 2007.
  16. Милошевић Младен, Одговорност правних лица за кривична дела, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  17. Милошевић Младен, Бановић Божидар, Путник Ненад, „Пројектовање интегралног система школског обезбеђења – смернице и дилеме“, у зборнику: Садржај безбедносних изазова Србије на почетку XXI века (приредили: Зоран Драгишић, Мирослав Младеновић), Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, 2014, стр. 81-89.
  18. Младеновић Мирослав, „Правда и праведност измедју утопије и илузије“, Годишњак Факултета безбедности, Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2011.
  19. Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку полагања и изгледу лиценце за процену ризика, Сл. гласник РС , број 8/13.
  20. Путник Ненад, Милошевић Младен, „Смернице за израду политике безбедности информационо-комуникационих ресурса и њихових корисника у образовно-васпитном систему“, у зборнику: Безбедност у образовно-васпитним установама: основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства,Факултет безбедности (приредили: Бранислава Поповић Ћитић, Милан Липовац) Београд, 2016, стр. 97-116.
  21. Станковић Обрен, Водинелић Владимир, Увод у грађанско право, Номос, Београд, 2004.
  22. СРПС А. Л2. 003, Друштвена безбедност – Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања, Службени лист, број 92/2010.
  23. Уредбa о садржају и начину израде планова заштите и спасавања, Сл. гласник РС, број 8/11.
  24. Упутствo о методологији за ираду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Сл. гласник РС, број 96/12.
  25. Врањанац Душан, Дајовић, Горан Основи правног система са методологијом права, Службени гласник, Београд, 2007.
  26. Beck Ulrich, Risk society: towards a new modernity. Sage Publications, London, 1992.
  27. Black Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, 2nd Edition, UnionLawbook Exchange, New Jersey, 1995.
  28. COSO 2004 – Enterprise Risk Management – Integrated Framework.
  29. OCEG “Red Book” 2.0: 2009 – a Governance, Risk and Compliance Capability Model.
  30. Dionne Georges, „Risk management: History, Definition, And Critique“, Risk Management & Insurance Review. Vol. 16, No. 2, 2013, стр. 147-166.
  31. Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council, The Official Journal of the European Union, June 2006.
  32. Van Dorp Johan R, Merrick Jason RW, Harrald John R, Mazzuchi Thomas A, Grabowski Martha, A risk management procedure for the Washington State Ferries, Risk Analysis, 2001; 21(1), стр. 127-142.
  33. International Bar Association, The Management of Legal Risk by Financial Institutiones, Draft Discussion Paper, Working Party on Legal Risk, 2003.
  34. ISO 31000 2009 – Risk Management Principles and Guidelines; A Risk Management Standard – IRM/Alarm/AIRMIC 2002.
  35. ISO/IEC 31010:2009 – Risk Management – Risk Assessment Techniques.
  36. Ivandić Vidović Darija, Karlović Lidija, Ostojić Alen, Кorporativna sigurnost, UHMS, Zagreb, 2011.
  37. Lockerby Michael, The Trade Secret Handbook: Protecting Your Franchise System’s Competitive Advantage, Forum on Franchising, American Bar Association, 2000.
  38. Whalley Matthew, Guzelian Chris, The Legal Risk Management Handbook: An International Guide to Protect Your Business from Legal Loss, Kogan Page, 2016.
  39. Mahler Tobias, “Defining Legal Risk”, Proceedings Of The Conference, Commercial Contracting For Strategic Advantage – Potentials And Prospects, Turku University of Applied Sciences, 2007, стр. 10-31, Internet, https://ssrn.com/abstract=1014364 21/02/2017.
  40. McCormick Roger, Legal Risk in the Financial Markets, Oxford University Press, Oxford, 2004.
  41. Mišćenić, Emilija, Raccah Aurelien (eds.). Legal Risk in EU Law: Interdisciplinary Studies on Legal Risk Management and Better Regulation in Europe, Springer, 2016.
  42. Morhead Richard, Vaughan Steven, Legal Risk: Definition, Management and Ethics, The UCL Centre for Ethics and Law, Faculty of Laws, London, 2015.
  43. Raccah Aurelien, „Reframing Legal Risk in EU Law“, in: Mišćenić Emilija, Raccah Aurelien (eds.). Legal Risk in EU Law: Interdisciplinary Studies on Legal Risk Management and Better Regulation in Europe, Springer, 2016.
  44. Sage P. Andrew, Systems Engineering for Risk Management, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1995.
  45. 6 Corporate Security Risks Where Threat Intelligence Can Help, Internet, https://www.recordedfuture.com/corporate-security-risks/, 01/03/2017.
  46. The Basel iii Accord, Internet, http://www.basel-iii-accord.com/, 01/03/2017.
  47. Tsui Tat Chee, „Experience from the Anti-Monopoly Law Decision in China (Cost and Benefit of Rule of Law)“ (April 1, 2013), The Network: Business at Berkeley Law (Apr/ May 2013), Internet: https://ssrn.com/abstract=2260965, 1/03/2017.
  48. Vauglan Emmett, Risk Management, John Wiley & Sons, New York, 1996.
периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 005.334:334.7 289-304