Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

УНИШТЕЊЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА – ЗАШТИТА ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

Сажетак

Тема рада је уништење културних добара у контексту међународног кривичног права, а у светлу актуелне пресуде донете у случају ал Махди. Након супротних схватања о неопходности заштите културних добара у међународним оквирима, непостојања општеприхваћеног, универзалног појма културног добра, те потребе уклапања у инкриминације општег карактера, овај случај Међународног кривичног суда из 2016. године чини се да наговештава промену кривичноправне перцепције значаја и нужности заштите културних добара. При томе је, како је показала анализа, од посебне важности било одређење статуса добра као баштине која се налази под заштитом Унеска, а што би могло да има импликације и на третман српских средњевекових манастира на Косову и Метохији, који се званично налазе на списку угрожених добара. Напослетку, осврнућемо се укратко и на заштиту културних добара од уништења у нашем Кривичном законику.

кључне речи:

Референце

  1. Бајовић Вања, „Изгубљени у преводу“ или Грешке у званичном преводу Римског статута, у зборнику: Казнена реакција у Србији (приредио: Ђорђе Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2011.
  2. Ђорђевић Ђорђе, „Кривична дела против културних добара у КЗ Србије“, у зборнику: Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму IV (приредио: Саша Мијалковић), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013.
  3. Закон о културним добрима, Сл. гласник РС, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони и 99/2011 – др. закон.
  4. Закон о потврђивању превода Римског статута Међународног кривичног суда, Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 5/2001.
  5. Лазаревић Љубиша, Коментар Кривичног законика Републике Србије, Београд, 2006.
  6. Стојановић Зоран, Коментар Кривичног законика, 4. издање, Службени гласник, Београд, 2006.
  7. Стојановић Зоран, Делић Наташа, Кривично право Посебни део, 4. издање, Београд, 2016.
  8. Apori Nkansah Lydia, “International Criminal Court in the Trenches of Africa“, African Journal of International Criminal Justice 1/2014.
  9. Casaly Paige, “Al Mahdi before the ICC, Cultural Property and World Heritage in International Criminal Law”, Journal of International Criminal Justice 14/2016.
  10. Charge brought by the Prosecution against Ahmad AL FAQI AL MAHDI, ICC-01/12-01/15-70-AnxA, INTERNATIONAL CRIMINAL COURT.
  11. De Vattel Emmerich, The Law of Nations or the Principles of Natural Law, Carnegie Institution of Washington, Washington 1916.
  12. Ehlert Caroline, Prosecuting the Destruction of Cultural Property in International Criminal Law, M. Nijhoff, Leiden Boston, 2014.
  13. Garner Bryan (ed.), Black´s Law Dictionary, Thomson Reuters, St. Paul, 2014.
  14. Grotius Hugo, The Rights of War and Peace, Book III, Liberty Fund, Indianapolis, 2005.
  15. Nahlik Stanislaw, “International Law and the Protection of Cultural Property in Armed Conflicts”, Hastings L.J. 4/1975.
  16. SaCauto Susana, Cleary Katherine A., “The Gravity Threshold of the International Criminal Court”, American Journal of International Law 23, no. 5/2008.
  17. Schindler Dietrich, Toman Jiri, The Laws of Armed Conflicts, M. Nijhoff Publ., Dordrecht, 1988.
  18. The Protection of Cultural Heritage: Rules, practices and education. Italian contribution, G7 Meeting of Experts, Florence, March 30 2017.

  ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

  1. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 19, Internet, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 10/06/.
  2. Davenport David, International Criminal Court: 12 Years, $1 Billion, 2 Convictions, Internet, https://www.forbes.com/sites/daviddavenport/2014/03/12/international-criminal-court-12-years-1-billion-2-convictions-2/#7a860a522405, 10/07/.
  3. Situations under investigation, Internet, https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx, 29/06/.
  4. The Operational Guidelines for the Implementation of the World Herirage Convention, Internet, http://whc.unesco.org/en/guidelines/, 31/07/.
  5. World Heritage List, Internet, http://whc.unesco.org/en/list/, 30/07/.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 351.853:341.4 131-147