Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ПРИВРЕДА И НЕОЛИБЕРАЛНА ТРАНЗИЦИЈА

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ИНСТРУМЕНАТА И ПРАКСЕ МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНИХ СПОРОВА

Сажетак

Савремена пракса, како економски и технолошки развијених земаља, при чему се, пре свега, имају у виду земље ЕУ, у којима су у највећој мери развијени концепција и пракса социјалног мира, тако и земаља транзиције потврђује да се правни оквир, сви инструменти и механизми социјалног мира морају посматрати, пре свега у контексту друштвеног окружења, по принци­пу повратне спреге, која подразумева да друштвено окружење одражава однос релевантних друштвених снага, одређује основни оквир, и у крајњој линији реалне домете механизама и инструмената социјалног мира. Исто тако сви инструменти и механизми социјалног мира морају се посматрати повезано, као делови једне функционалне целине, који служе као ослонац једни другима. Не треба посебно доказивати да нема развијеног ефикасног система колективног преговарања без слободе организовања синдиката и послода ваца, без одговарајуће друштвене моћи ових организација, да не може бити социјалног дијалога ако нема развијеног система колективног преговарања, а свега тога без права запослених на информисање, консултовање, саодлучивање. Само кроз заједнички повезани рад ових институција и механизама могуће је градити трајни стабилни социјални мир. Из тога проистиче да правне оквире, организацију, начин рада и објективне домете Агенције за мирно решавање радних спорова треба посматрати у актуелном политичком и економском друштвеном контексту.

кључне речи:

Референце

  1. Цасале, Г.: Трипартизам и социјални дијалог – Збирка есеја, МОР, Канцеларија Сарајево, 2002.
  2. Документација Агенције за мирно решавање радних спорова, Београд, 2010.
  3. Хасе, Р., Шнајдер, Х., Вајгелт, К.: Социјална тржишна привреда, Фондација Конрад Аденауер, Канцеларија у Београду, 2005.
  4. Kohl Н.: Social dialogue, workers rights and freedom of association in the Western Balkans – a survey after the first round of empirical research, SEER 2/2009, ETUI, Brussels, 2009.
  5. Косановић, Р.: Конвенције и препоруке Међународне организације рада, Радничка штампа, Београд, 2007.
  6. Криза и развој, зборник радова са истоименог научног скупа, Инсти­тут друштвених наука, Београд, 2010.
  7. Маџар, Љ.: Развојни потенцијал и социјална цена приватизације, Синдикати у друштву у транзицији, ЦЛДС, Београд, 1998.
  8. Маринковић, Д.: Унапређивање улоге Агенције у мирном решавању радних спорова, АМРРС, Београд, 2007.
  9. Миленковић Т.: Путеви и странпутице социјалног дијалога, Радничка штампа, Београд, 2010.
  10. Sergi B.: Economic Dynamics in transitional economies, International Bussines Press, New York, London, Oxford, 2008.
  11. Социјална политика у транзицији, зборник, Центар за проучавање алтернатива, Београд, 1999.
  12. Стајић, Д.: Тегобна транзиција, УГС „Независност”, Београд, 2004.
  13. Стојановић, И.: Економија, Мегатренд Универзитет примењених на­ука, Београд, 2002.
  14. Закон о раду, Службени гласник Србије, 2005.
  15. Закон о Социјално економском савету, Радничка штампа, Београд, 2006.
  16. Закон о мирном решавању радних спорова, Радничка штампа, Београд, 2006.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 349.2+331.109.6 199-232