Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

ULOGA POLITIČKOG KOMUNICIRANJA U JAČANJU POLITIČKE PARTICIPACIJE GRAĐANA U SRBIJI

Sažetak

Rad je posvećen teorijskoj analizi političkog komuniciranja, ulozi aktera političkog komuniciranja i uticaju, kako kvaliteta političkog komuniciranja, tako i aktera političkog komuniciranja, na participaciju građana (u cilju utvrđivanja eventualne zavisnosti između kvaliteta političkog komuniciranja i stepena razvijenosti građanske participacije). Osnovni predmet istraživanja u radu je kvalitet političkog komuniciranja građana u javnom političkom životu i njegov uticaj na participaciju građana u Srbiji.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Арент Хана, Истина и лаж у политици, Филип Вишњић, Београд., 1994.
  2. Бутиган Вјекослав, „Утицај модела медијске политике на мултикултурализам на Балкану“, У: Зборник дискусија Улога масовних медија у развоју демократског мултикултурног друштва и регионалне сарадње, СВЕН, Ниш, 2004.
  3. Врег Франце, Демократско комуницирање, Народна и универзитетска библиотека БиХ, Факултет политичких наука , Сарајево, 1990.
  4. Врег Франце, „Политичко убеђивање и политички маркетинг“, у: Зборник радова Политички маркетинг, Радничка штампа, Београд, 1990.
  5. Denton Rober i Woodward G., Political communications in America, New York, 1990.
  6. Ђорђевић Тома, Комуникација и власт, НИРО, Младост, Београд, 1988.
  7. Еделман Мареј Јакоб, Конструкција политичког спектакла, Политичка култура, Загреб, 2003.
  8. Зоран Славујевић, Савремени политички мит, Радничка штампа, Бео­град 1999.
  9. Изборни лексикон, Политичка култура, Загреб, 2003.
  10. McNair Brian, Увод у политичку комуникацију, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, 2003.
  11. Милошевић Катарина, “Политичка партиципација грађана и национални идентитет као фактори стабилности друштва и локалних самоуправа“, Политичка ревија, Часопис за политикологију, комуникологију и примењену политику, бр. 1/2012.
  12. Радојковић Мирољуб, „Политичка комуникација у Србији – оглед из пројекта Пут Србије ка миру и демократији”, Република, Београд, год. XV, март 2003.
  13. Smith Craig Allenh, Political Communication, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, 1990.
  14. Стална конференција градова и општина, Непосредно учешће грађана у јавном животу на локалном нивоу, 2006
  15. Стевановић Бранислав, Социо-културне претпоставке савремене демократије. Докторска дисертација, Филозофски факултет, Ниш, 2002.
  16. Томић Зоран, Основе политичког комуницирања, Пословне комуникације, Мостар, 2005.
PERIODIKA Politička revija 3/2013 УДК: 321.7:316.77(497.11) 191-226
ç