Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

УЛОГА ОЦД У ЕВРО-ИНТЕГРАЦИЈАМА

Сажетак

Овим радом желим да скренем пажњу на положај и улогу организација цивилног друштва у Србији и на отвореност локалне/државне власти за сарадњу с тим организацијама. Аутори који су се до сада бавили питањима ОЦД у највећој мери су се ограничавали на хронологију њиховог настајања, организациону структуру и на њихов однос према држави. У фокусу овог рада биће управо, ова трећа димензија. Да ли демократска, вишестраначка држава има интереса да успостави конструктивни дијалог са својим ОЦД или да се дистанцира од њих? Да ли ће јаке и добро организоване ОЦД омогућавати значајне рационализације посебно у преговорима за прикључивање ЕУ, или у до­мену социјалне политике, зависи од односа државне и локалне власти према њима. Однос међународне заједнице према ОЦД може се окарактерисати као «благонаклон». Спремност да се финансира рад (тј. пројекти) цивилног сектора од стране међународних фондова, да се представници ОЦД бирају и учествују у раду значајних организација, радних тела и форума ЕУ, показује да су ОЦД значајан демократски ресурс, још увек недовољно препознат и искоришћен.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов Смиља, „Како су настале невладине организације у Србији“, Невладине организације у Србији и свету, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2006, стр. 9-16.
  2. Аврамов Смиља, Алтернативни модел светске заједнице, ИГАМ, Београд, 2009.
  3. Бобић Маја и Божић Реља, Цивилно друштво у процесу европске интеграције – од конструктивног дијалога до успешних преговора, Европски покрет у Србији, Београд, 2012.
  4. Валет Дубравка и др., Процена стања у сектору Организација цивилног друштва у Србији, Грађанске иницијативе, Београд, 2012.
  5. Марковић Михаило, Невладине организације у Србији и у свету, Бе­оградски форум за свет равноправних, Београд, 2006, стр. 17-33.
  6. Чавошки Коста, „Цивилно друштво и невладине организације“, Нев­ладине организације у Србији и свету, Београдски форум за свет рав­ноправних, Београд, 2006, стр. 34-40.
  7. Владимир Међак и Бранко Будимир, Водич кроз приступање Србије Европској унији, ISAC фонд, Београд, 2013.
  8. Перцепција и ставови јавности о невладином сектору у Србији у 2009. години, Грађанске иницијативе Удружење грађана за демократију и грађанско образовање, интернет издање, Београд.
  9. Колин, Марија, Непрофитне организације нови социјални партне­ри, Аргумент, Београд, 2005.
  10. Младеновић Слађана, „Однос државе и невладиног сектора у проце­су европских интеграција Србије“, Политичка ревија, 2/2012, ИПС, Београд, стр. 403-429.
  11. Ненадић Данијела (2012), „Цивилно друштво и институције у Србији однос партнерства или конфронтације“, Политичка ревија, ИПС, Београд, бр. 4/2005, стр. 991-992.
  12. Жарко Пауновић: „Непрофитне организације прилог појмовном разјашњавању“, Факултет политичих наука, Годишњак, бр. 6/2011, стр. 251-262.
  13. Пејовић Андрија, Живадиновић Бојан, Лазаревић Гордана, Кнежевић Иван, Лазовић Мирјана, Мирић Огњен, Инструмент за претприступну помоћ ЕУ 2007-2013. (Instrument for Pre-Accession Assistance IPA), Европски покрет у Србији, Београд, 2011.
  14. НВО сектор у Србији, ванредно издање часописа Мрежа, Грађанске иницијативе, Београд 2005.
  15. НВО у Србији 2009, Грађанске иницијативе, Београд, 2009.
  16. Перцепција београдских НВО, истраживање које су Грађанске ини­циативе спровеле у мају 2009.
  17. http://www.gradjanske.org/page/news/srhtml?view=stoiy&id=4940&se ctionId=1
  18. Стратегија подршке развоју цивилног друштва на територији гра­да Београда 2012 2017. усвојена на седници Скупштине града Београда, 9. марта 2012. године. (Израда Акционог плана спроводила се уз подршку Амбасаде Велике Британије у Београду, а носиоци активности су биле Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима и Грађанске иницијативе)
  19. Стратешки оквир Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за период 2011-2014, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Београд 2011.
  20. Закон о удружењима, Службени гласник РС, бр. 51/2009.

  Стратешка документа

  1. Европско партнерство са Републиком Србијом
  2. Европа 2020 Европска стратегија паметног, одрживог и инклузивног развоја (ен)
  3. Потребе Републике Србије за међународном помоћи 2011-2013.
  4. Акциони план за програмирање и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи Републици Србији
  5. Национални програм за интеграцију Републике Србије у ЕУ
  6. Одговори на Упитник Европске комисије (зип)
  7. Извештај ЕК о спремности Србије за преговоре
  8. Стратегија за проширење 2010-2011
  9. Извештај ЕК о Споразуму о енергетској заједници (ен)
  10. Вишегодишњи индикативни плански документ 2011 2013 (ен)
  11. Извештај Европске комисије о текућим пројектима финансираним у оквиру Вишекорисничке ИПА (ен)
периодика Политичка ревија 4/2013 УДК: 321.01:061.2](497.11):32(4-672EU) 123-145