Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

УЛОГА ОБИЧАЈА У МОДЕРНОМ МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ И ЗНАЧАЈ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Предмет истраживања у овом раду јесту обичајна правна правила, процедура доказивања обичаја, инструменти за њихово доказивање, анализа настајања обичаја. У том правцу је посебно анализирана пракса држава, али и рад Комисије за међународно право Уједињених нација. Као незаобилазни материјал за истраживање коришћене су пресуде Међународног суда правде које су практични показатељ важне улоге коју обичаји имају у модерном међународном праву. Посебна пажња усмерена је на улогу коју обичаји имају у процесу међународних интеграција Републике Србије. Један од основних циљева рада јесте доказивање да обичаји данас имају веома значајно место и играју велику улогу у примени правних правила међународног права. Посебна пажња је усмерена на утврђивању објективизираних правила у вези идентификације обичаја чија је сврха да се сви актери који примењују обичаје упознају са детектованим правилима. Нарочита корист од правила које је утврдила Комисија за међународно право могла би бити за рад унутрашњих државних органа свих држава, а посебно Републике Србије. Поштовање општеприхваћених правила је неопходни услов за међународне интеграције наше државе, а рад свих органа мора пратити позитивна правила међународног права.

кључне речи:

Референце

  1. Bedjaoui, Mohammed, Toward a new international economic order, 1979, Holmes & Meier, 1979;
  2. Brownlie, Ian, System of the Law of Nations, State Responsibility, Part I. Oxford: Oxford University Press, 1983;
  3. Crawford, James, Alain Pellet, and Simon Olleson, eds. The Law of International Responsibility, Oxford: Oxford University Press, 2010;
  4. Crawford, James, State Responsibility, The General Part, Cambridge University Press, 2013, Part II;
  5. Crawford, James, The ILC Articles on State Responsibility, Cambridge, 2002;
  6. Friedmann, Wolfgang, The changing structure of international law, Columbia University Press, 1964;
  7. Koskenniemi, Martti, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Cambridge University Press, 2005;
  8. Malanczuk, Akehursts – Peter, Modern Introduction to International Law, 7th Revised Edition, 1997;
  9. Meron, Theodor, Human Rights and Humanitarian Norms as customary law, Clarendon Press, Oxford, 1989;
  10. Pellet, Alain, The ILC’s Articles on State Responsibility for Internationally Wrongfull Acts and Related Texts, alainpellet.eu/…/PELLET%20-%202010%20-%20ILC’s%20Article;
  11. Provost, René, ed. State Responsibility in International Law, Aldershot, UK: Ashgate, 2002;
  12. Ragazzi, Maurizio, International Responsibility Today: Essays in Memory of Oscar Schachter, Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff, 2005;
  13. Villager, Mark, Customary International law and treaties, Martinus Nijholf Publishers, 1985;
  14. Крећа, Миленко, Међународно јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014;
  15. “Wimbledon Case”, 1923, P.C.I.J., Series A, No. 1;
  16. Advisory Opinion, Legality of Nuclear Weapons, Dissenting Opinion of Jugde Schwebel;
  17. Asylum Case, ICJ Reports, 1950;
  18. Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949;
  19. Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9; Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17;
  20. Interpretation of  Peace  Treaties  with  Bulgaria,  Hungary  and  Romania,  Second Phase, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950;
  21. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986;
  22. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, 1986, ICJ Reports;
  23. Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J., Series A/B, No. 74;
  24. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949;
  25. Commission’s Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Part One, Chapter II,
  26. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Resolution adopted by the General Assembly, A/RES/25/2625;
  27. First report on formation and evidence of customary international law, by Michael Wood, Special Rapporteur, International Law Commission Sixty-fifth session Geneva, 2013;
  28. Second report on Identification of customary international law, Michael Wood, Special Rapporteur, International Law Commission Sixty-sixth session, 2014;
  29. Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, 367-374, Report of the ILC for 1950;
  30. Akehurst, Michael, „Custom as a source of International Law“, British Journal of International Law, br. 1, 1975;
  31. Annacker, Claudia, „Part Two of the ILC’s Draft Articles on Stare Responsibility“, 37 German Yearbook of International Law, 1994;
  32. Anthony D’Amato, „Trashing Customary International Law“, American Journal of International Law, Vol. 81, num. 1, 1987;
  33. Aust, H.P., „Through the Prism of Diversiry: the Articles on Stare Responsibility in the Light of the ILC Fragmentation Report“49, German Yearbook of International Law, 2006;
  34. Baxter, Richard R., „Multilateral Treaties as evidence of customary international law“, 41 British Yearbook of International Law, 1965 – 1966;
  35. Cheng, Bin, United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law, Indian JIL, 1965;
  36. Crawford, James, Revising the Draft Articles on Stare Responsibility“, 10 European Journal of International Law, 1999;
  37. D’Amato, Anthony, “Wanted: A Comprehensive Theory of Custom in International Law“, Texas International Law Forum 4/1968;
  38. Kelly, Patrick, „The twilight of customary international law“, 40 Virginia Journal of International Law, 1999-2000;
  39. Kontorovich, Eugene, „Inefficient Customs in International Law“, Wm & Mary. L. Rev., 2006 – 2007;
  40. Kopelmanas, Lazare, “Custom as a Means of the Creation of International Law”, British Yearbook of International Law, 18/1937;
  41. Ochoa, Christiana, „The Individual and Customary International Law Formation“, J. Int’l L., 2007 – 2008;
  42. Reisman, Michael, „The Cult of Custom in the late 20th Century“, W. Int. l. L. J., 1987;
  43. Roberts, Anthea Elizabeth, „Traditional and Modern Approaches to Customary International Law: A Reconciliation“, The American Journal of International Law, 95, No. 4, Oct., 2001;
  44. Милисављевић, Бојан „Одговорност држава за међународне противправне акте – општи осврт“, Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, број 1, 2013;
  45. Милисављевић, Бојан, „Приписивост као услов одговорности државе у међународном праву“, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, број 2 из 2012;

периодика Српска политичка мисао 4/2014 УДК 340.141:340.137(497.11:4-672EU) 233-246