Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНИ ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ

УЛОГА КОСОВСКОГ МИТА У ОБЛИКОВАЊУ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

У овом раду се разматра улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета кроз веома сложене друштвеноисторијске процесе, као и његове рефлексије у савременој српској политици. Настанак косовског мита је везан за наративе о Косовској бици из 1389. године утемељене у црквеној књижевности и српским епским песмама косовског циклуса, а потом и континуираном приповедању о овом догађају које припада различитим дискурсима. Косовски мит је најважнији српски мит који чини основу српског националног идентитета. Он je био важан чинилац националних осећања и имао је веома значајну улогу у процесу културне и политичке хомогенизације Срба, нарочито у време ослободилачких ратова од Отоманске империје. Свој врхунац, косовски мит, је достигао у време Балканских ратова (1912-1913), када је ослобођење Косова и Метохије, као и других српских крајева, тумачено као испуњење завета предака и освета Турцима за пораз из 1389. годи­не. Касније, је слабије долазио до изражаја, осим у два снажнија таласа. Најпре у време Првог светског рата када је инструментализован у функцији уједињења Срба, Хрвата и Словенаца и третиран као заједничко културно наслеђе које уједињује ове народе; а по­том, крајем XX века, у време заоштравања кризе на Косову и Метохији и обележавања 600-те годишњице Косовске битке (1989).

кључне речи:

Референце

  1. Anzulovic Branimir: Heavenly Serbia: From Myth to Genocide, University Press, New York, 1999.
  2. Базић Јован: ‘’Национални идентитет у процесу политичке социјализације’’, Српска политичка мисао, Београд, 4/2011.
  3. Базић Јован: Српско питање Политичке концепције решавања српског националног питања, Јавно предузеће Службени лист Србије и Црне Горе, Институт за политичке студије, Београд, 2003.
  4. Biserko Sonja: Collapse of the Kosovo Myth, http://balkanwitness.glypx.com/biserko-kosovo-myth.htm, 2008. Преузето: 18. 08. 2012.
  5. Богдановић Димитрије: Књига о Косову, Београд, Српска књижевна задруга, Београд, 2006.
  6. Dejzings Ger: Religija i identitet na Kosovu, Biblioteka XX vek, Beograd, 2005.
  7. Đerić M. Gordana: ‘’Mitski aspekti srpskog identiteta”, Filozofija i društvo, Beo­grad, 29-20/2002.
  8. Златковић Бранко: ‘’Казивања о устаничком издајству Обнова и континуи­тет мита о косовској издаји’’, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 3/2008.
  9. Јевтић Атанасије: Од Косова до Јадовна, Манастир Тврдош, Требиње, 2007.
  10. Judah Timothy: The Serbs: History, myth, and the destruction of Yugoslavia, Yale Univesity press, New Haven, 1997.
  11. Karabeg Omer: ‘’Zašto je kosovski mit toliko prisutan u savremenoj Srbiji’’, (inter­vju sa Svetlanom Slapšek i Ivanom Čolovićem), Danas, Beograd, 8. 05. 2009.
  12. Kilibarda Novak: Usmena književnost Crne Gore – od slovenske paganske pjesme do poezije starca Milije, http://www.montenegrina.net/pages/pages1/knjizevnost/usmena_knjizevnost_crne_gore_novak_kilibarda.html, 2011, Преузето: 20. 08. 2012.
  13. Косово и Метохија у цивилизацијским токовима (ур. Драги Маликовић), Књ. 2, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митрови­ца, 2010.
  14. Кустурица Емир: ‘’Косовски мит’’ и митологија Бреда пита, http://vizionarwordpress.com/2012/03/19/косовски-мит-и-митологија-бреда-пита/, 2012. Преузето: 27. 08. 2012.
  15. Милошевић Јасна: “Значај националног идентитета”, Српска политичка мисао, Београд, 1-4/2003.
  16. Миљковић Матић Јелена: ‘’Трагична судбина косовског мита или преиспитивање српског националног идентитета”, Политичка ревија, Београд, 3/2006.
  17. Perović Latinka: Otkazano predavanje, http://pescanik.net/2008/10/otkazano-predavanje/, 2008. Преузето: 21. 08. 2012.
  18. Popović Miodrag: Vidovdan i časni krst, Biblioteka XX vek, Beograd, 2007.
  19. Рајић С.Н. Раде: Обележавање дочека српске војске после ослобођења Ко­сова, http://www.vidovdan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33836:obeleavanje-doeka-srpske-vojske-posle-osloboenja-kosova-istare-srbije&catid=40:tradicija&Itemid=75, 02. 09. 2012., 2012. Преузето 05. 09. 2012.
  20. Smit D. Antoni: Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Zemun; Čigoja štampa, Beograd, 1998.
  21. Срби на Косову и у Метохији (ур. Стеван Карамата и Часлав Оцић), Српска академија наука и уметности Одељење друштвених наука, Књ. 26, Београд, 2006.
  22. Тадић Љубомир: “Национално питање и демократија“, Трећи програм, Бео­град, 2/1990.
  23. Тодоровић Ивица: Митска истина Срба: анализа митских сагледавањаулоге и значаја српског народа, Звоник, Београд; Будућност, Нови Сад, 2005.
  24. Trgovčević Ljubinka: The Kosovo Myth in the First World War, http://www.rastko.rs/kosovo/istorija/sanu/KOS_MIT.html, 1996. Преузето 15. 08. 2012.
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 323.1(=163.41) 253-271.