Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

ULOGA INSTITUCIJA U USPOSTAVLJANJU MEĐUNARODNOG MIRA I BEZBEDNOSTI

Sažetak

Institucionalizam se kao pravac u okviru realističke škole u nauci o međunarodnim odnosima razvijao uporedo sa razvitkom sâme nauke. On joj je omogućio da napravi jedan veliki iskorak iz deskriptivne u eksplanatornu fazu. Ulogu institucija u oblikovanju međunarodne stvarnosti nije mogla da prenebregne nijedna škola međunarodnih odnosa, ni tradicionalna ni moderna. Tradicionalne škole i pravci su međunarodne institucije posmatrali u okviru već postojećih koncepa­ta sile, moći, ravnoteže snaga i kolektivne bezbednosti, dok su moderno orijentisane škole i pravci to činili u okviru pojave novih vidova navedenih kon­cepata, nikako ne zapostavljajući klasične premise tradicionalnog realizma, pojedinačnih slučajeva. Osnovna razlika među njima se sastoji u optimizmu i pesimizmu. Tradicionalna shvatanja su pesimističnija, a moderna optimističnija. Zajednička crta im je u davanju određenog značaja institucijama u pogledu uspostavljanja međunarodnog mira i bezbednosti. Od organizacija nadležnih za uspostavljanje međunarodnog mira i bezbednosti treba izdvojiti NA­TO, Evropsku uniju, Zapadnoevropsku uniju, Evropski savet, KEBS/OEBS uz glavnu svetsku organizaciju – OUN.

Ključne reči:

Reference

  1. Аћимовић Љубивоје, Наука о међународним обносима, теорије и истраживачки правци, Научна књига и ИМПП, Београд, 1987.
  2. Aron Raymond, Paix et guerre entre les nations, Calman Lévy, Paris, 1964.
  3. Bell Roberts, “NATO’s Transformation Scorecard”, NATO Review, Spe­cial Issue, Spring 2005.
  4. Booth K., and Smith S., International Relations Theory Today, Oxford, Politiy, 1995.
  5. Dimitrijević Vojin, Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima, Beo­grad, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, 1973.
  6. Ејдус Филип, “Безбедност, култура и идентитет у Србији”, Безбедност западног Балкана, број 7-8, 2007/2008.
  7. Kenedi Pol, Uspon i pad velikih sila, Službeni list, CID, Beograd/Podgorica, 1999.
  8. Mearsheimer John, “Back to the Future”, International Security, 15, No 1, Summer, 1990.
  9. Nye Joseph, Soft Power, Foreign Policy, Fall, 1990.
  10. Рачић Обрад, 40 година УН, Међународни проблеми, ИМПП, 1985.
  11. Seroka Jim, “Security Considerations in the Western Balkans: NATO’s Evolution and Expansion”, East European Quarterly, No 1, March, 2007.
  12. Симић Драган, Поредак света, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.
  13. Словић Срђан, Аронова теорија међународних односа и актуелно косовско питање, Институт за српску културу Приштина/Лепосавић, 2009.
  14. Стојановић Радослав, Сила и моћ у међународним односима, Бео­град, Радничка штампа, 1982.
  15. Vukadinović Radovan, Postkomunistički izazovi sigurnosti, Grude, Grafotisak, 1997.
  16. Whitman Richard, “NATO, EU and ESDP: An Emerging Division of La­bour”, Contemporary Security Policy, No 3, December 2004.
PERIODIKA Politička revija 1/2010 УДК: 316.334:327.57 221-248
ç