Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЈА

УЛОГА ИДЕОЛОГИЈЕ У РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ

Сажетак

Аутор указује да сви социјални канали идеолошког утицаја на личност делују сложно, иако, некада, противурече један другом. Зато је важно да се различити канали идеолошког деловања на личност не претворе у фактор слабљења и деструкције духовно-моралних вредности створених од народа током векова, како би утицали на поделу народа, а не његову концентрацију и интеграцију.

кључне речи:

Референце

  1. Бабасов, Е. М.: Основы идеологии современого государства 2-е изда­ние. дополненное, Амалфея, Минск, 2004.
  2. Волков, Ю. Г.: Идеология, Москва, 1996.
  3. Zvonarević, Mladen: Socijalna psihologija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
  4. Manhajm, Karl: Ideologija i utopija, Nolit, Beograd, 1968.
  5. Милошевић, Зоран: Модернизација и национализам, Заслон, Шабац, 2006.
  6. Милошевић, Зоран: Актуелност национализма данас, Српска слободарска мисао, бр. 3, Београд, 2006.
  7. Милошевић, Зоран: Социологија масовних комуникација, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2007.
  8. Милошевић, Зоран: Од Малоруса до Украјинаца, прилог проучавању промене културног и националног идентитета Малоруса, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2008.
  9. Милошевич, Зоран: Политические партии и коррупция, Вестник Че­реповецкого государственого университета, No 2, Череповец, 2008.
  10. Милошевич, Зоран: «Путинизм» – современная идеология Россий­ской Федерации, 10 ноября 2008, http://www.imperiya.by/authorsanalytics19-3807.html
  11. Ovčina, Ismet: Političke stranke i demokratija, DES, Sarajevo, 2007.
  12. Рачков, П. А.: О смерти и бессмертности идеологии, Вестник Мо­сковского университета, Серия 7, No 2, 1999.
  13. Роджерс, К.: К науке о личности, История зарубежной психологии, Тексты, Москва, 1986.
  14. Рот, Никола: Психологија личности, осмо издање, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1976.
периодика Политичка ревија 1/2009 УДК: 316.75:159.923 55-66