Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI EVROINTEGRACIJA

ULOGA I ZNAČAJ VANKRIVIČNIH SUBJEKATA U SAVREMENOJ POLITICI SUZBIJANJA KRIMINALITETA

Sažetak

U poslednje vreme kako u svetu tako i kod nas beleži se konstantan porast kriminaliteta. Ova pojava se donekle može opravdati snažnim društvenim promenama koje su zahvatile globalno društvo. U tom smislu, porast kriminaliteta svakako utiče na sigurnost i bezbednost svakog pojedinca, odnosno doprinosi osećaju nesigurnosti, straha, strepnje. Bezbednost je jedna od osnovnih ljudskih potreba i u hijerarhiji ljudskih potreba ona se nalazi na drugom mestu, odmah nakon fizioloških potreba (hrana, voda, vazduh). Kako je bezbednost jedna od osnovnih ljudskih potreba uz nju neodvojivo ide i unapređenje vrednosti pojedinca, nacija, a samim tim i afirmacija globalnih vrednosti koje moraju nesmetano da se razvijaju, ispoljavaju i unapređuju. Međutim, stope kriminaliteta u društvu ukazuju na ogromne razmere te je stoga neophodno preduzeti niz mera u cilju njegovog suzbijanja. Stoga u ovom radu autori će analizirati koja je uloga i značaj vankrivičnih subjekata u savremenoj politici suzbijanja kriminaliteta. Predmet ovog istraživanja je uloga medija, nauke, porodice i škola u savremenoj politici suzbijanja kriminaliteta.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Анђелковић, Марија, Глигорић, Маријана, (и др.), Трговина људима – приручник за вршњачку едукацију са анализом добрих пракси превентивно едукативних радионица, АСТРА – Акција против трговине људима, Београд, 2008.
  2. Бећиревић, Едина, „Ванкривични субјекти политике сузбијања криминалитета – Дио IV“, у: Мирсад Абазовић, и др., Политика сузбијања криминалитета, Универзитет ААБ, Приштина, Универзитет у Сарајеву – Факултет криминалистичких наука, Сарајево/Приштина, 2006.
  3. Бјелајац, Жељко, Зиројевић, Мина „Безбедносна култура у ери глобализације“, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. 11, бр. 23/2014.
  4. Бјелајац, Жељко, „Архитектура у функцији превенције криминалитета – однос између физичког окружења и криминалитета“, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. 12, бр. 28/2015.
  5. Бјелајац, Жељко, „Медији, супкултура и криминалитет у савременом друштву“, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. 12, бр. 27/2015.
  6. Бјелајац, Жељко, Јовановић, Милован, „Трговина људским органима – злочин савременог доба“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/20
  7. Бјелајац, Жељко, Почуча, Милан, „Место и улога религије и породице у развоју и превенцији проституције“, у зборнику: Организовани криминалитет изазов XXI века (приредили: Жељко Бјелајац, Мина Зиројевић), Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2012.
  8. Бјелајац, Жељко: Организовани криминалитет – империја зла, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад, 2013.
  9. Бјелајац, Жељко: Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
  10. Бјелајац, Жељко: Трговина људима – злочин против човечности, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
  11. Бошковић, Мило, Марковић, Милош: Криминологија са елементима виктимологије, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Нови Сад, 2015.
  12. Бошковић, Мило: Криминологија, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2006.
  13. Драгојловић, Јоко, Ћеранић, Младен, „Потребе за безбедношћу и сигурношћу у хијерархији људских потреба“, Култура полиса, Култура – Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, год. 12, бр. 28/2015.
  14. Игњатовић, Ђорђе: Криминологија, Досије, Београд, 2007.
  15. Кецман, Бојана, „Психосоцијална породична патологија и делинквентност“, Енграми, Клиника за психијатрију КЦС, Београд, вол. 29, бр. 1-2/2007.
  16. Кривокапић, Владимир: Превенција криминалитета, Факултет криминалистичких наука, Сарајево, 2006.
  17. Кубуровић, Зорица, „Религија и млади“, Религија и толеранција, ЦЕИР, Нови Сад, вол. 7, бр. 12/2008.
  18. Мандић, Александра, „Интерактивно учење у проблемској настави“, Образовна технологија, Центар за менаџмент у образовању, Београд, бр. 3-4/2001.
  19. Милић, Александар: Етиологија насиља у породици као фактор основне превенције, Приручник за поступање субјеката заштите, Гендер центар – центар за једнакост и равноправност полова, Бања Лука, 2008.
  20. Почуча, Милан, Шаркић, Небојша: Породично право и породичноправна заштита, Правни факултет Универзитета Унион и ЈП Службени гласник, Београд, 2011.
  21. Почуча, Милан: Породично право, Правни факултет Универзитета Привредна академија, Нови Сад, 2010.
  22. Продовић, Биљана, „Утицај медија на ставове и понашање човека – медији и морална паника“, у зборнику: Криза и перспективе знања науке (приредила: Бојана Димитријевић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2012.
  23. Ристевски, Јелена: Утицај медија на малолетничку делинквенцију у Србији, http://www.stetoskop.info/Uticaj-medija-na-maloletnicku-delikvenciju-u-Srbiji-4663-s1-content.htm, (10.01.2016.)
  24. Стојановић, Зоран: Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 1991.
  25. Џинић, Фирдус, Бачевић, Љиљана: Масовно комуницирање у СР Србији, БИГЗ, Београд, 1997.
  26. Morrison, Brenda, „Bullying and Victimisation in School: A Restorative Justice Approach“, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, Australian Institute of Criminology, Canbrerra, no. 219/2002.
PERIODIKA Politička revija 1/2016 УДК 349.83+343.97 39-54
ç