Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

UKRAJINSKO PITANJE DANAS

Sažetak

Prikaz zbornika: Ukrajinsko pitanje danas, priredio Zoran Milošević, Centar akademske reči, Šabac, 2015, 172 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2015 УДК 327(477)”19/20”(082)(049.3) 215-221
ç