Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ САВРЕМЕНИХ ПОЛИТИЧКИХ ПРОЦЕСА

ТРАНЗИЦИЈА, РЕФОРМЕ И ПЕРЦЕПЦИЈЕ О РЕФОРМАМА – поређење српске и транзиције земаља ИЦЕ

Сажетак

За сваку постсоцијалистичку земљу, изван питања придруживања ЕУ, циљеви свеобухватне трансформације јасни су: од политичког ауторитаризма до политичког плурализма и демократије, од централно планске привреде до слободне, тржишне економије. Другим речима, од социјализма до капитализма. У овом раду, прво ће се понудити објашњење и дефиниција реформи и транзиције имајући у виду успешне транзиције земаља некадашњег социјалистичког лагера. Даље, изложиће се сажет приказ узрока не­успешности српске транзиције, да би се, на крају, описао садашњи тренутак у коме се налазе реформе стање познато из искуства неуспешних транзиција као фаза „транзиционог еквилибријума“. Неуспешну транзицију често прати и погрешна перцепција о реформама, па ће се стога у раду изнети теза о суштинској мањкавости и дефицитарности доминантних политичких перцепција о транзицији. На тај начин уједно ће се осветлити узроци политичке, идејне и друштвене конфузије у којој се Србија данас налази.

кључне речи:

Референце

  1. Anders A., ed., Market Socialism or the Restoration of Capitalism?, Cambridge University Press, 1992.
  2. Blanchard O., The Economics of Post-Communist Transition, Oxford Univeristy Press, 2004.
  3. Blanchard J., Froot K. A., Sachs J. D. (ed.), The transition in Eastern Europe: Volume 1. Countries Studies, The University of Chicago Press, 1994.
  4. Blanchard O. J., Froot K. A., Sachs J. D. (ed.), The transition in Eastern Europe: Volume 2. Restructuring, The University of Chicago Press, 1994.
  5. Blejer M., Škreb M., ed., Transition – The First Decade, The MIT Press Cambrid­ge, Massachusetts, London, England, 2001.
  6. Brown A, The Rise and Fall of Communism, HarperCollins e-books, 2009.
  7. Warner M., Management in transitional economies: from the Berlin Wall to the Great Wall, Routledge, 2005.
  8. Gaidar Y., Days of defeat and victory, University of Washington Press, 1999.
  9. Ђинђић З., Југославија као недовршена држава, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1998.
  10. Economics in Central and Eastern Europe: Are new Institutions Being Consolida­ted? Hokkaido University, Sapporo, Japan 2004.
  11. Laar М., Estonia: Little Country That Could, Centre for Research into Post Com­munist Economies, London, 2002.
  12. Management in transitional economies: from the Berlin Wall to the Great Wall, Routledge, 2005.
  13. Новаковић А., Пешић М., „Србија у транзиционом еквилибријуму – императиви превазилажења стања блокираних реформи“, Политичка ревија, 2/2010, Институт за политичке студије, Београд , 2010.
  14. Новаковић А., Станимировић А., „Српска држава благостања у вртлогу неуспешне транзиције – анализа транзиционог биланса и неколико препорука за будућу реформску политику“, Политичка ревија, 4/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  15. Orenstein A., Out of the red: building capitalism and democracy in postcommunist Europe, University of Michigan Press, 2001.
  16. Szomolanyi S., “Slovakia: From a Difficult Case of Transition to a Consolidated Central European Democracy“, у Tadayuki Hayashi: Democracy and Market Economics in Central and Eastern Europe: Are new Institutions Being Conso lidated? Hokkaido University, Sapporo, Japan 2004.
  17. Sloterdijk P., „Die Revolution der gebenden Hand“, Frankfurter Allgemeine Zei­tung, Frankfurt, 13. Juni 2009.
  18. Sorin А., Tismaneanu V, ed., Between Past and Future The Revolutions of 1989 and Their Aftermath, CEU Press, 2000.
  19. Transition: The First Ten Years; Analysis and Lessins for Eastern Europe and the Former Soviet Union, World Bank, Washington, D.C, 2002.
  20. Hall W., Elliott J. E., „Poland and Russia One Decade after Shock Therapy“, Journal for Economic Issues, No. 2, pp. 305-314., (June) 1999.
  21. Hoppe H., „The Western State Paradigm“ у: Politics and Religion (ed. Paul Gottfried), Transaction Publishers, Apr 1, 1997, pp. 1-26.
  22. Caporaso J. А., „The European Union and Forms of State: Westphalian, Regula­tory or Post-Modern?“, JCMS: Journal of Common Market Studies, Volume 34, Issue 1, pp. 29-52, (March), 1996.
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 338.246.025.88+316.42 29-50