Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ

ТРАКТАТ О ПОСТМОДЕРНИЗМУ, ДРУШТВУ И ПОЛИТИЦИ: QUAECUMQUE AB X DICTA ESSENT, COMMENTITIA ESSE

Сажетак

Носећа истраживачка интенција ове монографске студије је свеоубухватније разумевање најважнијих карактеристика постмодернистичког дискурса и оповргавање најчешћих концептуалних заблуда и критичких стереотипа повезаних са истим. Зарад тога рад је подељен у три дела. Први део се бави општим епистемолошко-методолошким претпоставкама повезаним са постмодерни­змом, други покушава да дефинише основна начела модерности и модернизма, док се трећи бави основним начелима постмодерности и постмодернизма. Идеја је да се, променом перспективе и ширењем интелектуалног хоризонта, може допринети обухватнијем позиционирању конструкта екстерне и интерне мреже моћи у коју је „ухваћена“ и којом „лови“ српска држава, те употпунити разумевање фрагментације српског друштва и са њом нераскидиво повезаних питања из сфере идентитета.

кључне речи:

Референце

  1. Agger, B. „Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance.“ Annual Review of Sociology, 17, 1991, стр. 105-131.
  2. Agger, B. The Virtual Self: A Contemporary Sociology. Blackwell Publishing, Ox­ford, 2004.
  3. Baudrillard, Simulations. Semiotext(e), New York, 1983.
  4. Бодријар, Ж. Симулакруми и симулације. Светови, Нови Сад, 1991.
  5. Bernstein, R. „Introduction.“ у Bernstein, R. (ур.) Habermas and Modernity. MIT Press, Cambridge, 1985, стр. 1-32.
  6. Best, S. и Kellner, D. Postmodern Theory: Critical Interrogations. Guilford Press, New York, 1991.
  7. Bevir, M. Democratic Governance. Princeton University Press, Princeton, 2010.
  8. Brown, W. Politics Out of History. Princeton University Press, Princeton, 2001.
  9. Butler, C. Post modernism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford, 2002.
  10. Clark, M. Nietzsche on Truth and Philosophy. Cambridge University Press, Cam­bridge, 1990.
  11. Davis, C. After Poststructuralism: Reading, Stories and Theory. Routledge, Lon­don, 2004.
  12. Demerarh, N.J. „Postmortemism For Postmodernism.“ Contemporary Sociology, 25 (1), 1996, стр. 25-27.
  13. D’Entreves, P. и Benhabib, S. (ур.) Habermas and the Unfinished Project of Modernity: Critical Essays on The Philosophical Discourse of Modernity. The MIT Press, Cambridge, 1997.
  14. Denzin, N. „Postmodern social theory.“ Sociological Theory, 4(2),1986, стр. 194­-204.
  15. Derrida, J. Margins of Philosophy. The Harvester Press, Brighton, 1982.
  16. Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Blackwell Publishing, Oxford, 1996.
  17. Edgar, A. The Philosophy of Habermas. Acumen Publishing Limited, Durham, 2005.
  18. Faubion, J. D. (ур.) Michel Foucault Essential Works: Power, Penguin, Harmondsworth, 2002.
  19. Foucault, M. „Truth and power.“ у Faubion, J. D. (ур.) Michel Foucault Essential Works: Power, Penguin, Harmondsworth, 2002, стр. 111-134.
  20. Gane, Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-enchant­ment. Palgrave, New York, 2002.
  21. Garrard, G. Counter-Enlightenments: From the Eighteenth Century to the Present. Routledge, London, 2006.
  22. Gibbins, J. R. и Reimer, „Postmodernism.“ у Van Deth, J. W. и Scarbrough, E. (ур.) The Impact of Values. Oxford University Press, Oxford, стр. 301-322.
  23. Giddens, Politics, Sociology, and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought. Stanford University Press, Stanford, 1995.
  24. Grant, I. H. „Postmodernism and Politics.“ у Sim, S. (ур.) The Routledge Compa­nion to Postmodernism. Routledge, London, 2001, стр. 28-41.
  25. Grant, I. H. „Postmodernism and Science and Technology.“ у Sim, S. (ур.) The Ro­utledge Companion to Postmodernism. Routledge, London, 2001, стр. 65-78.
  26. Graves, P. Peter Ramus and the Educational Reformation of the Sixteenth Cen­tury. The Macmillan Company, New York, 1912.
  27. Habermas, J. „Modernity versus Postmodernity.“ New German Critique, 22, 1981, стр. 3-14.
  28. Habermas, J. The Philosophical Discourse of Modernity. Polity Press, Cambridge, 1987.
  29. Hamilton, P. „The Enlightenment and the Birth of Social Science.“ у Hall, S. и Gieben, B. (ур.) Formations of Modernity. Polity Press, Cambridge, 1992, стр. 17-71.
  30. Hammond, P. Media, War and Postmodernity. Routledge, London, 2007.
  31. Harris, R. Language, Saussure and Wittgenstein: How to Play Games with Words. Routledge, London, 1990.
  32. Hicks, R. C. Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rous­seau to Foucault. Scholargy Publishing, Tempe, 2004.
  33. Hinde, J. R. Jacob Burckhardt and the Crisis of Modernity. McGill-Queen’s Uni­versity Press, Montreal & Kingston, 2000.
  34. Holloway, E. R. Andrew Melville and Humanism in Renaissance Scotland 1545­-1622. Brill Academic Publishers, Leiden, 2011.
  35. Katz, A. Postmodernism and the Politics of „Culture“. Westview Press, Oxford, 2000.
  36. Kompridis, N. Critique and Disclosure: Critical Theory between Past and Future. MIT Press, Cambridge, 2006.;
  37. Kumar, K. From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World. Blackwell Publishing, Oxford, [1995] 2005.
  38. Leiter, „Perspectivism in Nietzsche’s Genealogy of Morals.” у Schacht, R. (ур.) Nietzsche, Genealogy, Morality: Essays On Nietzsche’s Genealogy of Morals. University of California, Berkeley, 1994, стр. 334-357.
  39. Lemert, Postntodernisnt Is Not What You Think: Why Globalization Threatens Modernity. Paradigm Publishers, Boulder, [1997] 2005.
  40. Lyotard, J. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. University of Minnesota Press, Minneapolis, [1979] 1984.
  41. Лиотар, Ж. Постмодерно стање. Братство-Јединиство, Нови Сад, [1979]
  42. Lyotard, J. The Différend: Phrases in Dispute. Manchester University Press, Man­chester, 1988.
  43. Martin, R. „Truth, Power, Self: An Interview with Michel Foucalt.“ у Martin, L. H., Gutman, H. и Hutton, P. H. (ур.) Technologies of the Self. The University of Massachusetts Press, Amherst, 1988, стр. 9-16.
  44. McGowan, J. Hannah Arendt: An Introduction. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1998.
  45. Nietzsche, F. On the Genealogy of Morality. Cambridge University Press, Cam­bridge, 1997.
  46. Norris, C. Harvard University Press, Cambridge, 1987.
  47. Ong, W. „Ramist Method and the Commercial Mind.“ Studies in the Renaissance, 8, 1961, стр. 155-172.
  48. Ong, W. Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason. University Of Chicago Press, Chicago, [1958] 2004.
  49. Putnam, H. Renewing Philosophy. Harvrad University Press, Cambridge, 1992.
  50. Reed, I. A. Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the Hu­man Sciences. The University of Chicago Press, Chicago, 2011.
  51. Rorty, R. Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge University Press, Cam­bridge, 1990.
  52. Rossi, P. Logic and the Art of Memory: The Quest for a Universal Language. Con­tinuum, London, 2006.
  53. Sarup, M. An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism. Har­vester Wheatsheaf, London, 1993.
  54. Saussure, F. de Course in General Linguistics. Columbia University Press, New York, [1916] 2011. London, 2001.
  55. Schram, „Return to Politics: Perestroika and Postparadigmatic Political Scien­ce.“ Political Theory, 31(6), 2003, стр. 835-851.
  56. Schrift, D. Twentieth-Century French Philosophy: Key Themes and Thinkers. Blackwell Publishing, Oxford, 2006.
  57. Searle, R. „Rationality and Realism, What Is at Stake?“ Daedalus, 122(4), 1993, стр. 55-83.
  58. Sim, S. „Postmodernism and Philosophy.“ у Sim, S. (ур.) The Routledge Compa­nion to Postmodernism. Routledge, London, 2001, стр. 3-15.
  59. Singh, I. „Language, Thought and Representation.“ у Singh, I. и Peccei, S. (ур.) Language, Society and Power: An Introduction. Routledge, London, 2004, стр. 17-35.
  60. Smart, B. Post­mo­der­nity. Routledge, London, 1993.
  61. Сосир, Ф. де Општа лингвистика. Нолит, Београд, 1969.
  62. Сорић, М. Концепти постмодернистичке филозофије. Властито издање, За­дар, 2010.
  63. Стојановић, Ђ. „Однос етике и политике: од реалистичког ка пост-структуралистичком приступу проблему.“ Српска политичка мисао, 30(4), 2010., стр. 11-28.
  64. Стојановић, Ђ. и Ђурић, Ж. Анатомија свремене државе. Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  65. Storey, J. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction (5th edition). Pearson-Longman, Harlow, 2009.
  66. Strinati, D. An Introduction to Theories of Popular Culture. Routledge, London, 2004.
  67. Thiele, L. P. Thinking Politics: Perspectives in Ancient, Modern, and Postmodern Political Theory. Chatham House Publishers, New York, 2002.
  68. Хајдегер, М. Битак и вријеме. Напријед, Загреб,
  69. Young, I. M. Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, Princeton, 1990.
  70. Zima, P. V. Modern/Postmodern: Society, Philosophy, Literature. Continuum, London, 2010.
периодика Српска политичка мисао 3/2013 УДК 141.78:321.01 11-56