Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ

ТРАДИЦИОНАЛИЗАМ И МОДЕРНИЗАМ – КАРАКТЕР ДРУШТВЕНИХ РАСЦЕПА У СРБИЈИ

Сажетак

Базични циљ овога рада је да укаже на карактер и при­роду друштвених расцепа у Србији. Основна хипотеза аутора је да се линије сучељавања друштвених група одвијају на матрици идеолошко-политичких опредељења. То умногоме отежава процесе модернизације, друштвене трансформације и демократске консолидације, јер je кључна претпоставка њихове успешне реализације постојање најширег друштвеног консензуса око најважнијих државних и националних питања. Блиска историја на овим просторима и заостаци ксенофобичног национализма и даље су присутни, a симболика карактеристична за то време и даље егзистира у свести грађана. Однос модерног и традиционалног, заступљеност одређених идеја и вредности, као и ставови грађана о питањима демократског преображаја, интеграција и унутрашњег консензуса показују да је пред нашим друштвом и носећим политичким институцијама сложен задатак превазилажења супротности и поларизације на идеолошко-политичким основама.

кључне речи:

Референце

  1. Andersen, Robert, Heath, Anthony, „Social Identities and Political Cleveages: The Role of Political Context“, Jour­nal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society), vol. 166, no. 3, 2003.
  2. Антонић, Слободан, „Расцепи и странке у Србији“, у: Идеологија и политичке странке у Србији, Friedrich Ebert Stiftung, ФПН, Институт друштвених наука, Београд, 2007, стр. 51-66.
  3. Blokland, Hans, Modernization and Its Political Consequ­ences: Weber, Schumpeter and Manheim, Yale Univer­sity Press, 2006.
  4. Vučićević, Dušan, „Lijphart’s Conceptual Map of Democ­racy: The Case of Serbia”, Serbian Political Thought, 1-2/2010, Institute for Political Studies, Belgrade
  5. Inglehart, Ronald, Welzel, Christian, Modernization, Cul­tural Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Press, 2005.
  6. Комшић, Јован, Пантић, Драгомир, Славујевић, Зоран, Основне линије партијских подела u могући правци политичког прегруписавања у Србији, Институт друштвених наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2003.
  7. Kriesberg, Louis, The Sociology of Social Conflicts , Pren­tice-Hall, Eaglewood Cliffs, 1973.
  8. Lerner Daniel, The Passing of Traditional Society: Moder­nizing the Midlle East, New York University Press, 1985.
  9. Mair, Peter (ed.), West European Party Systems, Oxford University Press, 1990.
  10. Матић, Милан, Становчић Војислав, ур., Енциклопедија политичке културе, Савремена, Београд,  1991.
  11. Матић, Петар, „Политичка модернизација у ери глобализације“, Српска политичка мисао, бр. 1-4, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2004.
  12. Putnam, Robert, ed, Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford Univer­sity Press, 2002.
  13. Reicher, Stephen, „The Context of Social Identity: Domina­tion, Resistance and Change“, Political Psychology, 25, no. 6, International Society for Political Psychology, 2004.
  14. Сондаже Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење, ИДН, Београд.
  15. Фон Бајме, Клаус, Трансформација политичких странака, Факултет политичких знаности, Загреб, 2002.
  16. Центар за слободне изборе и демократију извештаји (септембар 2009, децембар 2009, фебруар 2010)
периодика Национални интерес 1/2012 УДК 316.42+316.65(497.11) 131-150