Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

ТОТАЛИТАРИЗАМ КАО ОБЛИК МЕДИЈСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТВАРНОСТИ

Сажетак

У тоталитаризму је разорено друштво функција тоталне државе. Тотална владавина се заснива на тоталној моћи над свим сегментима друштвеног живота. Тоталитаризам је хаос који се организовано проводи у поретку перманентног терора. Тоталитарна диктатура се не темељи на метафизичкој идеји радикалног зла већ на повезаности идеологије и терора у разарању модерних темеља слободе и демократије. Познатим појмом тоталитаризма тешко је прецизно обухватити сложеност збиље у модерним друштвима и њиховим новим начинима егзистенције у доба владавине техносфере уз велику помоћ нових технологија и нових медија. Циљ рада је показати да у тоталитарном схватању државе, култура постаје идеолошко средство или сврха владања масама на темељу медијске конструкције стварности и обликовању човека каo „усамљене гомиле“ са крајњим циљем стварања „новог светског тоталитарног поретка“.

кључне речи:

Референце

  1. Вуковић Слободан, Етика западних медија, ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2014.
  2. Станковић Пејновић Весна, „Мека моћ владара новог доба“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, год. 21. вол. 45, 3/2014, стр. 111-133.
  3. Arendt Hannah, On Violence, New York Review of Books, New York,1969.
  4. Baudrillard Jean, „Iznad istinitog i neistinitog“, Europski glasnik, Hrvatsko Društvo pisaca, Zagreb, бр. 10, 2005, 189-197.
  5. Baudrillard Jean, The Consumer Society, SAGE, Publication, London, 1998.
  6. Baudriallard Jean, Simulacija i zbilja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  7. Baudriallard Jean Simulakrum i simulacija, Svetovi, Novi Sad, 1991.
  8. Baudrillard Jean, Duh terorizma, Arhipelag, Novi Sad, 2007.
  9. Bernays Edward, Propaganda, Ig Publishing, Brooklyn, 2005.
  10. Brunetau Bernard, Totalitarizmi, Politička kultura, Zagreb, 2002.
  11. Crouch Colin, Postdemokratie, Suhrkamp, Frankfurt/M, 2008.
  12. Debord Guy, Society of the Spectacle, Bureau of Public Secrets, 2002.
  13. Derrida Jacques, The Politics of Friendship, Verso, London, New York, 2006.
  14. Deleuze Jacques, Nietzsche and Philosophy, Columbia University Press, 2006.
  15. Friedrich Carl, Brzezinski Zbignew, Totalitarian Dictatorschip and Autocracy, Frederick Praeger, New York, Washington, London, 1956.
  16. Fukujama Fransis, Kraj čovjeka, Izvori, Zagreb, 2003.
  17. Herman Edward, Chomsky Noam, Manufacturing Consent: The political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York, 1988.
  18. Kara – Murza Sergej, Manipulacija svešću, Vesna-info, Beograd, 2011.
  19. Klain Naomi, Doktrina šoka – Uspon kapitalizma katastrofe, V.B.Z., Zagreb, 2008.
  20. Lazzarato Maurizio “From Biopower to Biopolitics”, PLI, Warwick Journal of Philosophy, No. 13, 2002, стр. 112-125.
  21. Lipmann Walter, Public Opinion, Hardcourt, Brace and Company Inc, New York, 1922.
  22. Mitchell W.J.T., What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago University Press, Chicago- London, 2005.
  23. Neumann Franz, Demokratska i autoritarna država, Naprijed, Zagreb, 1978.
  24. Nausbaumm Marta, Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku, AGM, Zagreb, 2012.
  25. Paić Žarko, Totalitarizam, Meandarmedia, Zagreb, 2015.
  26. Paić Žarko, Sloboda bez moći, Udruga Bijeli val, Zagreb, 2013.
  27. Schmitt Carl, Der Begriff des politischen, Duncker & Humbolt, Berlin, 1963.
  28. Sloterdijk Peter, Kritika ciničkog uma, Globus, Zagreb, 1992.
  29. Stanković Pejnović Vesna, “The End of Enlightenment in the Age of Absoluteness of Capitalism”, in: Proceedings of the Third International Conference Mechanical Engineering in XXI Century (ed. Dragoljub Đorđević), Faculty of Mechanical Engineering, Niš, 2015, стр. 529–532.
  30. Sloterdijk Petar, Im Weltinnenraum des kapitalismus: Für eine philosophische, Theorie des Globalisierung, Suhrkamp, Frankfurt/M, 2005.
  31. Wallas Graham, Human nature in Politics, Archibald Constable and Co, London,1908.
  32. Waldenfels Bernhard, U mrežama životnog svijeta, Veselin Masleša, Sarajevo, 1991.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 321.64 45-63