Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРЕДСТАВЉЕНОСТ: НАЈСЛАБИЈА КАРИКА ИЗБОРНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

Сажетак

У фокусу рада је територијална представљеност, која се посматра у смислу расподеле места у парламенту и удела популације која настањује одређени простор. Територијална представљеност посматра се из перспективе различитих изборних система, а посебно у случају када је читава држава једна изборна јединица. Доступни подаци јасно указују у којој мери је она маргинализована компонента изборног система Србије. Наше полазиште је да територијална представљеност утиче на контекст доношења одлука носиоца извршне и законодавне власти, односно да лоша територијална представљеност може произвести низ негативних последица. Стога, у раду се дају предлози измене изборних правила, како би се остварили услови за побољшање територијалне представљености у нашем систему.

кључне речи:

Референце

  1. Беговић Борис, „Крај пропорционалности?“, Политика, 31.03.2009.
  2. Вучићевић Душан, Јовановић Милан, „Реформа изборног система у Србији: препреке и перспективе“, Српска политичка мисао (посебно издање), 2015, стр. 87-121.
  3. Јовановић Милан, „Народна скупштина – деформације територијалног представљања“, Годишњак Факултета политичких наука, бр. 2/2008, стр. 117-132.
  4. Јовановић Милан , „Редизајнирање изборног система Србије-један неуспео покушај“, у зборнику: Препоруке за измену изборног законодавства у Србији (приредили: Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић), НДИ, Београд, 2011, стр. 21-30.
  5. Јовановић Милан, „Изборни систем Србије – да ли, шта и како мењати?“ у зборнику: Реформа изборног система у Србији (приредио: Един Шарчевић), Фондација Центар за јавно право, Сарајево, 2015, стр. 9-32.
  6. Микић Владимир, „Реформа изборног система у Србији – предлози за достизање веће репрезентативности народних посланика“, у зборнику: Реформа изборног система у Србији (приредио: Един Шарчевић), Фондација Центар за јавно право, Сарајево, 2015, стр. 113-138.
  7. Пајванчић Маријана, Изборно право, Правни факултет, Нови Сад, 2008.
  8. Сартори Ђовани, Упоредни уставни инжењеринг – структуре, подстицаји и исходи, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  9. Симовић Дарко, „Однос изборног система и система власти у Републици Србији“, у зборнику: Реформа изборног система у Србији (приредио: Един Шарчевић), Фондација Центар за јавно право, Сарајево, 2015, стр. 139-168.
  10. Blais Andre, „Rasprava o izbornim sustavima“, Politička misao, br. 3/1991, стр. 84-102.
  11. Brack Nathalie, Costa Oliver, „The challenges of territorial representation at the supranational level: The case of French MEPs“, French Politics, 1/2013, стр. 1-23.
  12. Eggers Andrew, Fournaies Alexander, „Representation and district magnitude in plurality systems“, Electoral Studies, No. 33/2014, стр. 267-277.
  13. Farrel David, Electoral Systems – A comparative introduction, Palgrave Macmilan, 2011.
  14. Fenno Richard, Home style: House Members in Their Districts, Longman, 1978.
  15. Hazan Reuven, Longley Lawrence, The Uneasy Relationship between Parliamentary Members and Leaders, Palgrave, Macmilan, New York, 2013.
  16. James William, Mackenzie Millar, Free elections – an elementary textbook, Allen &Unwin, London, 1958.
  17. Jewell Malcolm, Loewenberg Gerhard, „Editor’s Introduction: Toward a New Model of Legislative Representation“, Legislative Studies Quarterly, No. 4/1979, стр. 485-499.
  18. Latner Michel, McGann Anthony, „Geographical representation under proportional representation: The cases of Israel and the Netherlands“, Electoral Studies, No. 24/2005, стр. 709-734.
  19. Montero Alfred, „The Limits of Decentralisation: Legislative Careers and Territorial Representation in Spain“, West European Politics, No. 3/2007, стр. 573-594.
  20. Muller Wofgang, „Austria: A Complex Electoral System with Subtle Effects“, in: The Politics of Electoral Systems (eds. Michel Gallagher, Paul Mitchell), Oxford University Press, 2005, стр. 394-416.
  21. Nohlen Dieter, Izborno pravo i stranački sustav, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  22. Pitkin Hanna, The Concept of Representation, University of California Press, Los Angeles, 1967.
  23. Rezultati pregleda teritorijalne zastupljenosti stanovništva Srbije u parlamentu 1990-2011, Internet, http://www.otvoreniparlament.rs/aktuelnosti/srbija-u-parlamentu, 27/08/2016.
  24. Zastupljenost opština 2008-2012, Internet, http://www.otvoreniparlament.rs/zastupljenost-opstina-2008-2012/, 25/08/2016.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 342.82(497.11) 301-316