Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIKA I IDEOLOGIJA

TEORIJSKA POZICIJA JIRGENA HABERMASA U PROCESU REDEFINISANJA I KORIGOVANJA DOMINANTNOG NEOLIBERALNOG MODELA DEMOKRATIJE

Sažetak

Imajući u vidu sve transparentnije nedostatke i manjkavosti danas u svetu dominantnoe neoliberalnog modela demokratije, kao i tendenciju njegovog daljeg širenja u okviru savremenih procesa globalizacije, autorka nastoji da ukaže na potrebu za objektivnom analizom tog demokratskog modela, kako bi se izvršilo njegovo nužno redefinisanje i korigovanje. U tom kontekstu se razmatraju Habermasov model diskurzivne demokratije i njegovi efekti, kao i neke dileme vezane za širu teorijsku poziciju ovog autora.

Ključne reči:

Reference

  1. Андрић, Зоран, “Признање Хабермасу”, НИН, Интернет: http://www.nin.co.yu/cgi-bin/printpage?filename=/2001-08/30/195n.html
  2. Бенхабиб, Шила, “Утопијска димензија у комуникативној етици”, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд,1996.
  3. Бјелохрадски, Вацлав, Антиномије глобализације: Просвећено дру­штво 2000., прев. Ана Адамовић, Интернет: http://www.bnet/casopis-rec/58.4/pdf/05.pdf.
  4. Bohman, James, “Complexity, Pluralism and the Constitutional State: On Habermas’s Faktizität und Geltung”, Law & Society Review 28, No 4,
  5. Bohman, James, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”, The Journal of Political Philosophy, (6)4, 1998.
  6. Buchstein, Hubertus, “Bytes that Bite: The Internet and Deliberative De­mocracy”, Constellations, 4, No 2, 1997.
  7. Friedman, Thomas L., “The Third Great Era of Globalization”, Internati­onal Herald Tribune, Friday, March 5, 2004.
  8. Grodnick, Stephen, “Rediscovering Radical Democracy in Habermas’s Between Facts and Norms’’, Constellations, 12, No 3, 2005.
  9. Хабермас, Јирген, “Европска национална држава под притиском глобализације”, прев. Александра Костић, Ђорђе Вукадиновић, Нова српска политичка мисао, вол. VII (2000), но. 3-4.
  10. Хабермас, Јирген, “Проблеми двостепеног концепта друштва: си­стем и свет живота”, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  11. Хабермас, Јирген, “Смисао ‘последњег утемљења’ у моралној теорији (одговор Апелу)”, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  12. Хабермас, Јирген, Постнационална констелација, Откровење, Београд, 2002.
  13. Хабермас, Јирген, Теорија и пракса: Социјалнофилозовске студије, БИГЗ, Београд, 1980.
  14. Habermas, Juergen, “Citizenship and National Identity”, u: Omar Dahbour, Micheline Ishlay (ed.), The Nationalism Reader, Humanites Press, New Jerssey, 1995.
  15. Habermas, Juergen, “Further reflections on the Public Sphere”, u: Cal­houn C. (ed.), Habermas and Public Space, MIT Press, Cambridge, Mas­sachusetts & London, England, 1996.
  16. Habermas, Juergen, Theory of Communicative Action: Reason and Ratio­nalization of Society, Volume 1, Beacon Press, Boston, 1984.
  17. Habermas, Jürgen, “Three Normative Models of Democracy”, Constella­tions, 1, No. 1, Apr. 1994, Issue 1.
  18. Habermas, Jürgen, “Three Normative Models of Democracy”, u: Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton University Press, Princeton, 1996.
  19. Habermas, Jürgen, Philosophical Discourse of Modernity, The MIT Press, Cambridge, MA,
  20. Habermas, Jürgen, Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu, Napri­jed, Zagreb, 1982.
  21. Интервју с Хабермасом: “Рационалност и политика”, прев. Никола Цветковић и Ђорђе Вукадиновић, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  22. Канингам, Френк, Теорије демократије, “Филип Вишњић”, Београд, 2003.
  23. Карл-Ото Апел, “Нормативно утемељење ‘критичке теорије’ путем рекурса на обичајност света живота?“, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  24. Кин, Џон, “Структурни преображаји јавне сфере”, у: Вукашин Павловић (ур.), Потиснуто цивилно друштво, Еко центар, Београд, 1995.
  25. Кин, Џон, Цивилно друштво: Старе слике, нове визије, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  26. Кин, Џон, Медији и демократија, “Филип Вишњић”, Београд, 1995.
  27. Кучинар, Здравко, “Критичка теорија Јиргена Хабермаса”, предговор у: Јирген Хабермас, Теорија и пракса: Социјалнофилозовске студије, БИГЗ, Београд, 1980.
  28. McCarthy, Thomas, The Critical Theory of Jürgen Habermas, New York, 1984.
  29. Мекарти, Том, “Комплексност и демократија, или заводљивости теорије система”, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  30. Мићуновић, Наталија, “Комуникативним деловањем до друштвених промена”, Српска политичка мисао, 1-4/96, ИПС, Београд, 1996.
  31. Мировић, Александра, “Глобализација: ризици и могућности”, По­литичка ревија, 1/05, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  32. Мировић, Александра, “Јавност и медији у условима развијеног цивилног друштва”, Српска политичка мисао, Но 1-2/06, год.13, вол. 16, ИПС, Београд, 2006.
  33. Мировић, Александра, “Критичка анализа либерализма и републиканизма у дискурзивној теорији Јиргена Хабермаса”, Српска политицка миса, Год. XIV, Вол. 19, бр. 3-4/07, ИПС, Београд, 2007.
  34. Мировић, Александра, Матић, Петар, Изазови и парадокси глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  35. Митровић, Љубиша, “New Social Paradigm: Habermas’s Theory of Communicative Action”, Facta Universitatis, series: Philosophy and Sociology,2, No 6/2, 1999, University of Niš.
  36. Младеновић, Марија, Приказ књиге: Јирген Хабермас, Постнационална констелација, Нова српска политичка мисао, 1-4/2001, Интер­нет: http://www.nspm.org.yu/Prikazi/2004_divjak_strana2.htm#3.
  37. Павићевић, Ђорђе, “Јавност”, у: Ђорђе Вукадиновић, Предраг Крстић (урс.), Критички појмовник цивилног друштва (И), Група 484, Београд, 2003.
  38. Павићевић, Ђорђе, “Политички дискурс и рационалност”, Српска политичка мисао, 1-4/96, Институт за политичке студије, Београд, 1996.
  39. Павловић, Вукашин, Цивилно друштво и демократија, Удружење за политичке науке СЦГ, Чигоја штампа, Грађанске иницијативе, ФПН, Београд, 2004.
  40. Печујлић, Мирослав, Глобализација: два лика света, Гутенбергова Галаксија, Београд, 2002.
  41. Прокопијевић, М., Споразумевање и рационалност, Стручна књига, Београд, 1989.
  42. Scheuerman, William E., “Between Radicalism and Resignation: Democ­ratic Theory in Habermas’s Between Facts and Norms’”, u: Peter Dews (ed.), Habermas: A Critical Reader, Blackwell, Oxford, 1999.
  43. Schmitter, Ph. C., “More liberal, preliberal or postliberal”, Journal of De­mocracy, 6, No 1, January, 1995.
  44. Шмит, А., Рускони, Г. Е., Франкфуртска школа, Просвета, Београд, 1974.
  45. Тадић, Љубомир, “Појам грађанске јавности у теорији Јиргена Ха­бермаса”, предговор у: Ј. Хабермас, Јавно мнење, Култура, Београд, 1969.
  46. Тадић, Љубомир, Оглед о јавности, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 1998.
  47. Васовић, Вучина, Савремене демократије I, Службени гласник, Београд, 2006.
  48. Vujčić, Vladimir, “Političko obrazovanje i modeli demokracije”, Politič­ko obrazovanje, 1, br., 2005.
  49. Вукадиновић, Ђорђе, “Зашто Хабермас?”, Српска политичка мисао, 1-4/96, Институт за политичке студије, Београд, 1996.
  50. Зајечарановић, Г., Савремена филозофија II Вол., Просвета, Ниш, 1995.
PERIODIKA Politička revija 1/2009 УДК: 316.2 Habermas J.:{321.7+329.12 11-34
ç