Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ДРЖАВИ И ДЕМОКРАТИЈИ

ТЕОРЕТСКО ЗАСНИВАЊЕ КОНТИНУУМА ЈАКЕ-СЛАБЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

Овај рад се бави са концептуалним приступима у разумевању класификације на јаке и слабе државе. У том смислу, ана­лиза започиње са идентификовањем две димензије државног капацитета: ангажовањем ресурса за остварење јавних политика и легитимношћу, то јест, реализацијом тих циљева. Инструментална димензија државе је надопуњена димензијом обезбеђивања и испоруке јавних добара. Претходно имплицира раздвојеност држа­ве и друштва, аутономију државе и, генерално, третман државе из технократске перспективе. Завршни део рада је је критика мерења државне снаге заснованог на перформансама формалних институција стављањем акцента на идеју државне моћи као подручја сложених и динамичних друштвених односа који условљавају функционисање државног апарата.

кључне речи:

Референце

  1. Bobbitt, P. The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History. Anchor Books, New York, 2003.
  2. Creveld, M. van The Rise and Decline of the State. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
  3. Desch, M. C. „War and Strong States, Peace and Weak States?“ International Or­ganization, 50(2), 1996, стр. 237-268.
  4. Evans, B. „Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on the Third World State.“ Sociological Forum, 4(4), 1989, стр. 561-587.
  5. Фукујама, Ф. Грађење државе: управљање и светски поредак у двадесет првом веку. Филип Вишњић, Београд, 2007.
  6. Gutmann, A. (ур.) Democracy and the Welfare State. Princeton University Press, Princeton, 1988.
  7. Haggard, S. и Kaufman, R. Development, Democracy and Welfare States: Latin America, East Asia and Eastern Princeton University Press, Princeton, 2008.
  8. Hameiri, S. „Failed states or a failed paradigm? State capacity and the limits of institutionalism.“ Journal of International Relations and Development, 10(2), 2007, стр. 122-149.
  9. Holsti, J. The state, war, and the state of war. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
  10. Jackson, H. и Rosberg, C. G. „Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood.“ World Politics, 35(1), 1982, стр. 1-24.
  11. Jackson, R. H. Quasi States: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
  12. Jenne, E. K. „Sri Lanka: A Fragmented State.“ у Rotberg, I. (ур.) State Failure and State Weakness in a Time of Terror. The World Peace Foundation, Cam­bridge, 2003, стр. 219-245.
  13. Meadowcroft, J. „From Welfare State to Ecostate.“ у Barry, J. и Eckersley, R. (ур.) The State and the Global Ecological Crisis. The MIT Press, Cambridge, 2005, стр. 3-25.
  14. Migdal, J. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Ca­pabilities in the Third World. Princeton University Press, Princeton, 1988.
  15. Myrdal, K. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. Penguin Bo­oks, London, 1968.
  16. Pennock, J. „Political Development, Political Systems, and Political Goods.“ World Politics, 18(3), 1966, стр. 415-434.
  17. Pestoff, V. A. A Democratic Architecture for the Welfare State. Routledge, London, 2009.
  18. Rotberg, I. „Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indica­tors.“ у Rotberg, R. I. (ур.) State Failure and State Weakness in a Time of Ter­ror. The World Peace Foundation, Cambridge, 2003, стр. 1-25.
  19. Rotberg, I. „The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair.“ у Rotberg, R. I. (ур.) When States Fail: Causes and Consequen­ces. Princeton University Press, Princeton, 2004, стр. 1-45.
  20. Стојановић, Ђ. „Проблем државног, политичког и административног капацитета: анатомија Србије као слабе државе.“ Српска политичка мисао, 34(4), 2011, стр. 11-31.
  21. Стојановић, Ђ., Ђурић, Ж. и Деспотовић, „Концептуални оквир за анализу државног капацитета.“ Српска политичка мисао, 32(2), 2011, стр. 11-40.
  22. Стојановић, Ђ. „Савремено схватање јавне бирократије.“ Политичка ревија, 31(1), 2012, стр. 1-31.
  23. Tilly, C. De­moc­racy. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  24. World Bank. The State in a Changing World (World Development Report 1997). Oxford University Press, Oxford, 1997.
  25. Zartman, I. W. „Introduction: Posing the Problem of State Collapse.“ у Zartman, I. W. (ур) Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. Lynne Rienner, Boulder, 1995, стр. 1-14.
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 321.01 95-120