Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

TEME KAO FAKTOR IZBORNE MOTIVACIJE U SRBIJI 1990 – 2014.: PRETPOSTAVKA RACIONALNOG IZBORA U SLUŽBI PROMOCIJE LIDERÂ

Sažetak

Autor u radu identifikuje osnovni problemski okvir u kome su pokretana pitanja i nuđena rešenja u parlamentarnim izbornim kampanjama tokom proteklih četvrt veka obnovljenog višestranačja u Srbiji i ukazuje na društvene uslove u kojima su ove teme dolazile do izražaja. Dalje, polazeći od saznanja da teme kampanje nisu samo faktor koja se tiče racionalnog birača, odnosno determinanta koja je bitna samo u programskim kampanjama, autor nastoji da ustanovi na koji način su teme u izbornim kampanjama u Srbiji izmicale racionalnoj kontroli i postajale deo emotivanog stava birača.

Ključne reči:

Reference

  1. Атлагић, Синиша, „Кампања за ванредне парламентарне изборе 2014. године: Економска и социјална агенда у служби промоције лидера“, у зборнику Избори у Србији 2014. године: Политичка рокада, (приредили Милан Јовановић, Душан Вучићевић)  Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  2. Атлагич, Синиша, „Политическая коммуникация: к проблеме имиджа России и его роли в процессе реализации ее интересов за рубежом (на примере Сербии)“ у Научные ведомости Белгородского государственного университета,. No8 (179) 2014 Выпуск 30, 2014.
  3. Atlagić, Siniša, Partijska identifikacija kao faktor izborne motivacije: Teorijske kontroverze i problemi empirijskog istraživanja, Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, 2007.
  4. Baćević, Ljiljana, „Slušajući spiralu tišine“ у зборнику Glas naroda: Raprave o javnom mnenju (уредник Љиљана Баћевић), Институт друштвених наука, Београд, 2009.
  5. Bartels, Lаrry. M., „The Columbia Studies“ u Leighley, Jan, E., The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior, Oxford University Press, 2012.
  6. Campbell, Angus, A., Converse, Phillip, E., Miller, Warren, E., Stokes, Donald, E., The American Voter, University of Chicago Press, 1976.
  7. CESID, Prezentacija istraživanja „Fokus grupe sa građanima različitih političkih preferencija“ доступно на http://www.mc.rs/upload/documents/istrazivanje/2012/Prezentacija_istrazivanja_fokus_grupe_sa_ gradjanima_razlicitih_politickih_preferencija.pdf
  8. CESID, „Stav građana Srbije prema korupciji – Izveštaj pripremljen za UNDP Srbija, доступно на http://www.mc.rs/upload/documents/istrazivanje/2014/02-12-14-Korupcija-u-Srbiji.pdf
  9. Colman, Andrew, Oxford Dictionary of Psychology, Oxford University Press, New York, 2003.
  10. Sartori, Giovanni, Stranke i stranački sustavi, Politička kultura, Zagreb, 2002.
  11. Jovanović, Milan, „Parlamentarni izbori u Srbiji 2014. godine: mali jubilej“, Politički život, Fakultet političkih nauka – Centar za demokratiju, 2014.
  12. Којић, Никола, „Дипломски рад: Лидери политичких странака у Србији од 1990. до 2014. – на примеру Демократске странке“, Факултет политичких наука, 2015.
  13. Mihajlović, Srećko, „Stare i nove linije vrednosno-ideološkog rascepa“ u zborniku Oko Izbora, Vukoslavović Studio: Beograd, 2008.
  14. Slavujević, Zoran, „Institucije političkog sistema – Umesto simboličkog prava građana da vladaju, sredstvo vladavine nad građanima”, u: grupa autora Kako građani Srbije vide tranziciju – Istraživanje javnogmnenja tranzicije, FES, CSS, CeSID, Beograd, 2010.
  15. Slavujević, Zoran, Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing, Grafocard, Beograd, 2009.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2015 УДК 342.849.2(497.11)“1990/2014“ 183-198
ç