Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА - ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

СВОЈИНСКО-ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ И ДЕМОКРАТИЈА

Сажетак

Рад аргументовано показује: да се целокупан историјски развој својинских односа одвијао кроз стално сукобљавање јавне и приватне сфере, које се нису само међусобно условљавале, него су једна другу подстицале; да је својина, као друштвени однос, кључна карика у повезивању појединачних и општих интереса; да носилац правног и економског субјективитета није неки усамљени појединац, већ појединац који тај субјективитет дели са другим појединцима; да развој масовне робне производње није захтевао сужавање него проширивање својинског субјективитета на све чланове друштвене заједнице; да друштвеног субјективитета не може бити без индивидуалног субјективитета јер је друштвени субјективитет у суштини заједнички субјективитет удружених јединки; да све већа индивидуализација и све веће подруштвљавање подразумевају и све већу релативизацију својинског монопола, који на тај начин све више нестаје прерастајући у слободно располагање средствима производње и друштвеним производом.

 

кључне речи:

Референце

  1. Алексејев, С. С.: Својина, право, социјализам, Савремена администрација, Београд, 1990.
  2. Ворбас, Питер Џемс: Задружна демократија, Задружна штампарија, 1935.
  3. Гамс, Андрија: Својина, друго издање, Научна књига, Београд, 1988.
  4. Голубовић, Загорка: Како калимо демократију – шта нисмо научили, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  5. Живадиновић, Стеван Д.: Право располагања и својина, Правни факултет, Београд, 1938.
  6. Лавлеј, Од Е.: Својина и њени првобитни облици, издање Фонда Димитрија Николића-Беље, Београд, 1899.
  7. Марковић, Драган: Демократија и својина, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  8. Марковић, Драган Ж.: „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  9. Марковић, Драган: Од посредне ка непосредној демократији, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2010.
  10. Марковић, Драган Ж.: „Развој својинских односа у функцији демократизације политичких институција“, Српска политичка мисао, Ин­ститут за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  11. Маркс, К., Енгелс, Ф.: Дела, Култура, Београд, 1950.
  12. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  13. Ренер, Карл: Социјална функција правних института, Култура, Бе­оград, 1960.
  14. Тмушић, Марко: „Однос државе и економије кратак теоријски осврт“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.
  15. Хилфердинг, Рудолф: Финансијски капитал, Култура, Београд, 1958.
периодика Политичка ревија 1/2014 УДК: 347.23:321.7 83-96