Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СВОЈИНСКИ ОДНОСИ И ДЕМОКРАТИЈА

Сажетак

Основни циљ рада је да аргументовано покаже да је демократизација својинских односа један од предуслова за развој демократског друштва и демократизацију политичких институција. Закључује се: да је основна претпоставка демократизације политич­ких институција Србије демократизација својинских односа која подразумева да најшири слојеви становништва управљају друштвеном репродукцијом; да сви држављани могу управљати својом државом само уколико располажу државном имовином; да је демократизација својинских и политичких односа неизоставни услов интеграције Србије у светску заједницу, која се не може вршити преко аутократске власти; да савремена демократизација својинских односа кроз развијање радничког акционарства, деоничарства и задругарства има за циљ да путем побољшања својинског статуса произвођача повећа њихову мотивацију која је основни чинилац економске ефикасности у свим историјским условима.

 

кључне речи:

Референце

  1. Вебер, Макс: Привреда и друштво, Просвета, Београд, 1976.
  2. Видојевић, Зоран, „Историјски биланс и будућност демократије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2009.
  3. Вукомановић, Дијана, „Концепти приватизације у програмима политичких партија у првој деценији транзиције у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2009.
  4. Вучетић, Слободан: Демократија без доказа, БИГЗ, Београд, 1994.
  5. Вучетић, Слободан: Приватизована држава, Стубови културе, 1996.
  6. Galbraith, Kenneth John: Нова индустријска држава, Стварност, За­греб, 1970.
  7. Голубовић, Загорка: Како калимо демократију шта нисмо научили, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  8. Dunn, J.: The economic limits to modern politics, Cambridge University Presse, Cambridge, 1990.
  9. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  10. Марковић, Драган: Демократија и својина, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  11. Naisbitt, John: Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  12. Робинсон, Вилијам И.: Подстицање полиархије, Албатрос Плус, Београд, 2012.
  13. Fourier, C.: Цивилизација и нови социјетарни свијет, Школска књига, Загреб, 1980.
  14. Фром, Ерих: Здраво друштво, Рад, Београд, 1983.
  15. Фром, Ерих: Револуција наде, Графос, Београд, 1978.
  16. Хилфердинг, Рудолф: Финансијски капитал, Култура, Београд, 1958.
  17. Шумпетер, Јозеф, Капитализам, социјализам и демократија, Култу­ра, Београд, 1960.
периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 347.23:321.7 21-134