Izaberi jezik:
Tema broja

MARKS I MARKSIZAM U ISTORIJSKOJ VIZURI

SVETOZAR MARKOVIĆ I SRPSKO-RUSKI ODNOSI

Sažetak

Svetozar Marković je imao ogroman uticaj na srpsku intelektualnu misao i društvo polovinom XIX veka. Za čitave generacije srpskih intelektualaca i političara bez obzira da li su zastupali leve ili desne političke ideje, on je bio svojevrstan učitelj. Najpoznatiji primeri su Jovan Skrelić i Nikola Pašić. Marković je bio i glavni ideološki protivnik Milana Obrenovića i prozapadnih vladajućih elita. Međutim, ono što se često zanemaruje kada se analizira delo Svetozara Markovića je njegova uloga u popularizovanju i prihvatanju ruske kulture i ideja u Srbiji. On je bio prvi srpski intelektualac koji je propagirao učenje ruskog jezika u Srbiji. Prevodio je rusku književnost, uključujući i klasike poput Gogolja, Turgenjeva i Ljermontova. U pravnom i sociološkom sislu, Marković je smatrao da kod Srba i Rusa postoji solidarnost i humanost koja ne postoji na Zapadu. U „apsolutističkoj Rusiji“ koju on kao ateista i socijalista kritikuje, nezavisnost sudstva je bila na višem nivou nego u Srbiji koju su vodili činovnici školovani na Zapadu. Marković vidi pozitivne uticaje Rusije u unutrašnjoj srpskoj politici i pravnom sistemu. Rusija koja je bila apsolutistička država je morala da podseća srpske knezove da uzmu u obzir i interese naroda i demokratije. Kada analizira međunarodne odnose Marković ističe da su Rusi garantovali autonomiju u odnosu na Tursku i narodna prava Akermanskom konvencijom iz 1826. godine. Marković pravi jasnu distinkciju između zapadnih vrednosti i politike. Kada piše o engleskoj politici on ističe da je licemerna i nemoralna i smatra da se engleski zakoni ne mogu automatski primeniti na sve narode.

Ključne reči:

Reference

  • Большая Советская энциклопедия на: http://enc-dic.com/enc_sovet/Markovich-svetozar-36215.html (посећено 28.7.2017).
  • Майков А., Замѣтки по внѣшнимъ дѣламъ, Русская Мысль, No 12, 1882. на:  http://az.lib.ru/m/majkow_a_a/text_1882_12_zametki_po_vneshnim_delam-oldorfoshtml.shtml (посећено 28.7.2017).
  • Марковић С., Певање и мишљење, Рад, Београд, 1984.
  • Мировић Д., Русфобија код Срба 1878-2017, Catena mundi, Београд, 2017.
  • Пашић Н., Моја политичка исповест, Политика, Београд, 2006.
  • Пироћанац М., Белешке, приредила Сузана Рајић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
  • Скерлић Ј., Светозар Марковић: његов живот, рад и идеје, Сабрана дела Јована Скерлића, књига једанеста, Просвета, Београд, 1966.
  • Скрелић Ј., Јавно мњење у Француској, Сабрана дела Јована Скрелића, књига осма, Просвета, Београд, 1966.
  • Троцки Л., Киевская Мысль, NN 346 и 349, Кијев, 1912.
  • Шемякин А. Л., Идеология Николы Пашича: Формирование и эволюция (1868–1891). Институт славяноведения РАН, Москва, 1998.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2019 3/2019 УДК 32:929 Marković S.+327(497.11)(470+571)“18“ 231-244
ç